Universitetet i Bergen

 

MATKULTUR PÅ NETT I og II

vår og høst 2010

 

2 x 15 studiepoeng

 

Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr to nettstøttede videreutdanningsemner i matkultur:
I. Tradisjon og nyskaping i matkulturen og II Symbol og mening i matkulturen. Studieemnene går på deltid og tilbys som fjernundervisning - med elektroniske læringsressurser og kommunikasjon via Internett - supplert med to praktisk rettede studie-samlinger hvert semester. Begge studieemner gir formell kompetanse på universitetsnivå (2x 15 studiepoeng).

 

Mål
Formålet med Matkultur på nett I-II er at deltakerne skal videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet matkultur gjennom å tilegne seg teoretisk kunnskap, reflektere over egen praksis og å utveksle erfaringer med andre utøvere innenfor feltet.
Etter fullført studium har studentene tilegnet seg kunnskaper om matkultur i et historisk perspektiv.

 

Målgrupper
De primære målgruppene våre er småskala matprodusenter, kokker, kjøkkensjefer og andre ansatte i reiselivs-, hotell- og restaurantbransjen, samt lærere i grunnskolen og den videregående skolen som skal videreformidle kunnskap om matkultur i Norge og i andre land.  Tilbudet er lagt opp slik at det også egner seg for personer med generell interesse for mat og kultur.

Undervisning/organisering
Kursene kombinerer nettundervisning og læringsarbeid på nett med studiesamlinger. De to to-dagerssamlingene i hvert semesteremne prøver vi å spre til ulike geografiske områder.  Samlingene blir konsentrert om praktiske øvinger/demonstrasjoner, forelesninger, diskusjoner og oppgavesamarbeid. Sentralt i læringsarbeidet på nettet er gruppesamarbeid og diskusjon om tema og innspill fra medstudenter og lærere, enten med utgangspunkt i egne erfaringer og egen virksomhet, eller i de forskningsbaserte kunnskapene som blir gjort tilgjengelig gjennom faget.

 

Fra studiesamling i Symbol og mening i matkulturen høsten 2009. Foto: Eldbjørg Fossgard

 

Opptaks-/forkunnskapskrav
Ingen opptakskrav for søkere over 25 år. Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.  Det forutsettes at studenten har tilgang til datamaskin med oppkobling mot Internett og e-post.

 

Vurderingsform/Eksamen
For begge emnene gjelder det at studentene leverer inn en individuell oppgave (2000 ord) og en gruppeoppgave om et praksisrelatert eller historisk emne (2000 - 4000 ord) i løpet av semesteret, og i tillegg har studentene en individuell muntlig prøve over telefon.  Det stilles også krav til studentene om å skrive minimum to innlegg i det elektroniske diskusjonsforumet, og levere et refleksjonsnotat.

 

Mer om innhold og tema

Matkultur på nett I: Tradisjon og fornying i matkulturen (vårsemester)

 

·                    Kulturfaglig perspektiv i matkulturen

·                    Historikk rundt norske matemner og matretter, matlagings- og konserveringsteknikker i teori og praksis

·                    Folkeopplysning og offentlige tiltak for kostholdsforbedring 1800-1960

·                    Drøfting av opplevelsesturisme, kulturøkonomi og landbrukspolitisk satsing på matkultur Markedsføring av ”den gode historien” og krav til kulturfaglig dokumentasjon

·                    Mat, sted, kulturarv og kulturell identitet. Drøfting av begrep som matkultur, mattradisjoner, norsk mat, m. m.

·                    Kulturanalytisk perspektiv på forbrukerholdninger til mat og helse

 

 

Kursstart på nett: 20. januar 2010

1. samling: 8. -10. februar 2010 (mand.-onsd.). Sted: Universitetet i Bergen.

2. samling: 12. -14. april 2010 (mand.-onsd.). Sted: Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker (www.thorbjornrudhotell.no)

Varighet: Vårsemesteret avsluttes med muntlig eksamen (per telefon) i dagene 15. og 16. juni 2010.

 

 

Fra studiesamling i Tradisjon og nyskaping i matkulturen, våren 2009. Foto: Eldbjørg Fossgard


Matkultur på nett II: Symbol og mening i matkulturen

 

 

Kursstart på nett: 25. august 2010

1. samling: 12. -14. september 2010 (sønd.-tirsd.) eller 16. -18. sep. (torsd.- lørd.) . Sted: Ikke avgjort, Vestlandet eller Nord-Norge.

2. samling: 11. -13. nov. (torsdag -lørd.) . Sted: Berger gård, Asker. (www.bergergard.no)

 

Varighet: Høstsemesteret avsluttes med muntlig eksamen (per telefon) i dagene 7. -8. desember 2010.

 

Fra studiesamlinger i Symbol og mening i matkulturen høsten 2009. Foto: Eldbjørg Fossgard

 

Studieavgift
Kr 9500,- per semester. Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen er inkludert i studieavgiften, samt undervisning og veiledning på nett og på samlinger, og tilgang til de elektroniske læringsressursene. Utgifter til lærebøker (ca kr 800 per semester) og samlinger (reise og opphold) kommer i tillegg.

 

Søknadsfrister

Matkultur på nett I: Tradisjon og fornying i matkulturen      15. desember 2009

Matkultur på nett II: Symbol og mening i matkulturen          15. juli 2010

Lenke til søknadsskjema finner du på: http://www.uib.no/kurs/MAKU620-V.2010

 

Faglig ansvarlig
Førsteamanuensis Eldbjørg Fossgard, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen.  På samlingene henter vi inn andre fagfolk i tillegg.

 

Kontaktinformasjon
SEVU, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 BERGEN
Tlf.: 55 58 20 40, E-post: post@sevu.uib.no