Henry Notakers Norsk Matportal 

 

Faglig Matråd

Om oss selv:

Faglig Matråd startet som en interesseforening for en liten gruppe husstellærere i 1977. Denne gruppen hustellærere innen opplysning, industri og massemedia som ikke hadde sitt daglige arbeide i skolen, hadde et sterkt behov for et matfaglig forum. Gjennom Faglig Matråd har vi hatt muligheten til å utveksle erfaringer og ideer, og hente kunnskap. Vi har i dag et solid nettverk med et bredt kompetansenivå når det gjelder mat og matkultur.

Fra starten av var det ca. 20 medlemmer - i dag (2001) er medlemstallet 52. Faglig Matråd er i dag "et forum for faglig utveksling og kontakt for personer med matfaglig utdannelse som arbeider innen opplysning, næringsliv og media".

Faglig Matråd har et nært og godt samarbeide med internasjonale organisasjoner som: International Associations of Culinary Professionals (IACP), International Federation of Home Economics (IFHE) og Home Economics in Business (HEIB).

Medlemmene i Faglig Matråd har mange og varierte arbeidsoppgaver og er med i det meste som har med mat å gjøre her i landet. Vi skriver og oversetter kokebøker, utarbeider oppskrifter, medvirker i matprogrammer på TV og radio, samarbeider med reklamebyråer om kampanjer for de forskjellige matvaregrupper, lager og arrangerer mat til fotografering og ikke minst - vi skriver om mat i ukeblader, aviser og tidsskrifter. Vi lager brosjyrer til skoler og helsevesen, arrangerer kurs og holder foredrag og forelesninger. Utvikler nye produkter til industrien samt forbedring av eksisterende produkter hvor smak og bruksområder er viktig. Vi henvender oss til alle barnehager, skoler, voksen og pensjonistlag.

 

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70-års dag i 1994, tok Faglig Matråd initiativet til Matkulturprisen som i år deles ut for 8'ende gang. Prisen er  gjort mulig ved hjelp av midler fra velvillige bidragsytere.

I følge statuttene skal Matkulturprisen deles ut til en eller flere personer som har gjort en særlig stor innsats for å formidle norsk mat og matkultur. Formålet med prisen er å stimulere til et bevisst forhold til et godt, sunt kosthold, tradisjon og norsk matkultur.

Tidligere prisvinnere:

1994:            Mag.art. Astri Riddervold

1995:            Professor Jan Raa

1996:             Dr.med. Ingvar Hjermann (Oslo undersøkelsen)

1997:            Kulturjournalist Henry Notaker

1998:            Kokk Arne Brimi

1999:            Matjournalist Aase Strømstad

2000:            Produsent Arnt-Harald Stange

2001:            Husstellærer Liv Gregersen Kongsten

VEDTEKTER for LEGATET INGRID ESPELID HOVIGS MATKULTURPRIS

 1. Legatets navn er Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris. Legatet er opprettet av Faglig Matråd i 1994.

 2. Legatets formål er å være en stimulans i arbeidet for et bevisst sunt norsk kosthold, tradisjon og vår matkultur i sin helhet.

 3. Grunnkapitalen ved opprettelsen er kr. 291.690,-. I tillegg er grunnkapitalen i år 2000 tillagt kr. 235.612,- fra Henry a. Nilsens fond til propaganda for et sundt kosthold.

 4. Kapitalen forvaltes av styret, som kan bemyndige andre som f.eks. overformynderiet eller bank til å forestå forvalt-ningen på beste måte for legatet.  Avkastningen av kapitalen skal anvendes til formålet, dog slik at en del av grunnkapitalen hvert år også kan anvendes til formålet.

 5. Det skal hvert år avsettes kr. 30.000,- for anvendelse til formålet, og i tillegg det nødvendige beløp for annonsering og kunngjøring av matkulturprisen, arrangement i forbindelse med prisutdelingen m.v.  Legatet utdeles etter forslag fra en jury, som opprettes av styret. Det årlige prisbeløp kan utdeles i sin helhet til en person, eller fordeles på flere legatporsjoner. Legatporsjoner som ikke kommer til utbetaling legges til grunnkapitalen.

 6. Styret består av 6 medlemmer.  Hvert medlem fungerer i perioder på inntil 4 år ad gangen. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av Faglig Matråd. Styrets formann utpekes av Faglig Matråd.

 7. Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene, gjeldende lovbestemmelser og forskrifter.       Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av legatberettigede i henhold til vedtektene og gjeldende statutter. Styret kan ansette forretningsfører, som kan beregne seg godtgjørelse for sitt arbeid.

 8. Styret velger en jury på 4 personer, som i henhold til gjeldende statutter utpeker den som skal tildeles prisen. Juryen velges for 1 år ad gangen.  Gjenvalg kan finne sted.  Styret velger juryens formann.

 9. Legatet skal ha registrert eller statsautorisert revisor.

 10. Opplysninger om utdelinger fra legatet kunngjøres i pressen hvert år.

 11. Styret kan ved enstemmighet endre vedtektene, dersom endrede forhold gjør de opprinnnelige bestemmelsene uhensiktsmessige. Ved endring av pkt. 1, 1. avsnitt, pkt. 2, pkt. 4, 2. avsnitt og pkt. 6, må det innhentes skriftlig samtykke fra Faglig Matråd. Endring av formålet kan bare finne sted, dersom det opprinnelige formål ikke lenger dekker et reelt behov.  Et nytt formål skal søkes innen området for god matkultur. Dette punkt kan ikke endres.

 Vedtektene er fastsatt i stiftelsesmøte den 8. april 1994 og endret i styremøter den 16. august 1996, 18. mai 1998 og 15. juni 2000.

 

 


Last update at notaker.com 20 JUN 2001.