Henry Notakers Norsk Matkultur

 

Lorentz Dietrichson:

Svundne Tider Bind I

Kristiania 1896.

 

Lorentz Dietrichson (1834 1917), kunsthistoriker, skrev et fire binds erindringsverk, Svundne Tider (Kristiania: Cappelen 1896-1917). I det første bindet skriver han bl. a. om barndomsårene i Bergen. Utdraget er fra sidene 90-105. Hele verket finnes i Dokumentasjonsprosjektet

 

I Hjemmet

(...)

Livet i Hjemmet gled jo ensformigt og jevnt hen -- Maaltiderne, der for Børn vel har større Betydning end for Voxne, vare maaske i Bergen endnu ensformigere end andetsteds, idet det var fast Regel ialfald i vort Hus, at man hver Onsdag og Lørdag spiste Fisk og Fiskesuppe, hver Fredag Ludefisk eller Klipfisk, hver Mandag og Torsdag gjerne salt Mad (Ærter og Flesk eller lign.), Søndagen Steg og sød Suppe.
   De to aarlige Festdage i vort Hus, Forældrenes Fødselsdage, var naturligvis dobbelt Fest for mig; da var der stor Brasen og Stegen, og da kom Marie Furrebø, Kokkekonen, som
altid havde noget godt tilovers for mig; -- om Aftenen sad jeg ved et lidet Bord for mig selv og hørte Gjæsterne synge Viser og holde Taler -- thi man sang i de Dage altid ved Bordet i Bergen.

   Naar Dagens Skaal var udbragt, kom gjerne en for Anledningen forfattet Sang, enten af P. A. Jensen, der var en stadig Gjæst i mine Forældres Hus, eller af Stadshauptmand
Fischer, der var min Faders Barndomsven -- de var altid høitidelige -- eller af Sorenskriver Ole Bøgh, de var altid morsomme. -- Saa kom Skaalen for Bergen: "Bergens By
-- aldrig ny" et Mundheld, der vistnok har en meget alvorlig Oprindelse, idet det egentlig indeholder et Ønske om, at Bergen maa forskaanes for de Ildebrande, der engang vare
saa hyppige. Til den Skaal istemte saa hele Selskabet Johan Nordahl Bruns Sang til Bergen:

"Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde,
Sorgen forgik mig paa Ulrikens Top"
udført unisont af Herrer og Damer. Saa kom "For Handel og Skibsfart", gjerne udbragt af en eller anden Kjøbmand paa Tyskebryggen, og ledsaget af Rahbeks "Hvi rose I saa
vore Fædre", der slutter med:
"Gid Handel og Søfart florere,
Vi faa vore Vine ved dem".

   Saa kom "Glæde af vore Børn!" til hvilken blev sunget en gammel Vise:
"Husfaderen for Børneflok",
men af hvilken jeg ikke husker mere end denne første Linie. Naar den Skaal udbragtes, nikkedes der altid hen til mit lille Bord, betydningsfuldt, som man vilde indprente mig, hvad
der laa i den Skaal. Og jeg tog mit lille Glas og drak freidigt Skaalen, som om jeg ogsaa ønskede mig "Glæde af mine Børn".

(...)

   Julen1 var jo forøvrigt for Barnet Hjemmets største Fest. Den indlededes selvfølgelig af den store Julebagning i alle Huse, og da denne gjerne indtraf samtidig med, at Skoleferien ind-traadte, var den en dobbelt Fest for os Børn. Der bagtes da "Goroer" (d. v. s. "gode Kager" af svensk "rå", plur. "rån") "Speculasi", Pebernødder og Makroner foruden mange
andre gode Sager -- og da opholdt Børnene sig helst i Kjøkkenet. I de Dage vilde vi gjerne sendes i Ærinder til Bedstemødre og Tanter; thi hvor man kom, vankede der noget
godt; man maatte ikke "bære Julen ud". Saa stabledes op iKjøkkenet en Mængde Portioner, bestaaende hver af et Lys, et Brød, en liden Julekage m. m. -- den faste Ration for de Tigger-
koner, der kom Juleaftens Formiddag for at faa sin Julegave, ligesom Ringeren, Vægteren og andre Autoriteter hver skulde have sin.

   I Julen begyndte ethvert Gilde i den Tid tidlig om Eftermiddagen, gjerne Kl. 5, aldrig senere end Kl. 6, og indlededes med "Mellemmad" d. v. s. Smørrebrød med "Rav og Rekling",
Ost, Laxebug, Anchiovis, Medisterpølse samt en Dram, medens Damerne drak The. Siden spillede Herrerne Boston i det ene Værelse, og Damerne strikkede og passiarede i det andet.
Men da kunde Stemmerne gaa -- disse brede, syngende, bergenske Damestemmer med de forundrede Udraab, med de begeistrede Udbrud -- o, hvor jeg hører dem -- hører dem
og forstaar Welhavens Følelser, da han ved denne Lyd udbrød: "Jeg hører min Stammes Hyl!"

   Julen feiredes i mit Hjem som i andre Hjem – med Juletræ og Gaver, men til den Tids Juleaften hørte Adskilligt, som nu er forsvundet. Fremfor Alt Stjernegutterne og Jule-
bukken. Fire eller fem Gutter sloge sig sammen og lavede en stor Papirstjerne, der i Midten havde en Lygte med et Lys i, om hvilken den kunde dreies, en af dem dreiede Stjernen,
de tre fremstillede med Papirkroner paa Hovedet de hellige tre Konger, den fjerde, der altid skulde have en Pukkel, var Joseph. Kostumet bestod af hvide Skjorter, der droges over
Klæderne, og et rødt Skjærf om Livet. Saaledes droge de fra Hus til Hus, og hvor de blev slupne ind, sang de sin Stjernevise og fik en liden Dusør. Det var Levningen af en
gammel Skik, der vistnok i naivere Tider blev anseet for ret opbyggelig, men som allerede i min Barndom kun modvilligt blev sluppet ind, og som nu vistnok er aldeles uddød. En
ganske anden Karakter havde Julebukken. Ogsaa til den hørte Forklædninger, navnlig da Bukken, der, bevæbnet med en Stok, gjorde utrolige Krumspring. Sangen, som udførtes,
erindrer jeg endnu stykkevis.    "Nu kommer Kippermusiken," meldes det ind.

(...)

   Den første Festdag efter Jul var Kongens Fødselsdag (26. Januar) der gjerne fejredes med en Borgermiddag i Logen, og Skolerne fik fri, ialfald om Eftermiddagen. Dernæst kom saa Fastelavnsmandag, da det gjaldt at komme tidlig op, siden man den Morgen havde Lov at give
sine Forældre Ris paa Sengen; hertil benyttedes et særligt indkjøbt Fastelavnsris af Birkekviste, ombundne med farvet Papir og besat med Papirblomster og forgyldte Bær. Derefter spiste man "Hedevægger" (heisse Wecken, plattysk: heite Wecken -- vel neppe, som man har villet, Heiden-Wecken -- ) til Frokost, Middag og Aften. De tilberedtes i Bergen paa
den Maade, at man varmede dem paa Ovnen, til Undersiden blev sprød, skar et Hul i Oversiden, og i dette Hul fyldte man smeltet Smør og varm sukret Melk -- en meget vel-
smagende, men sikkert høist ufordøielig Ret, der gjerne havde den Følge, at Klassen i Skolen den næste Dag var decimeret -- paa Grund af Indigestion. Den Dag kunde man være vis paa, at gamle Sagen hele Klassen nedover gav hver eneste Discipel det Spørgsmaal: "Kor mange Heitevægger spiste du igaar, Far?" Og det var med en vis Stolthed, man forsøgte at opgive de høiest mulige Tal, skjønt man vidste, at det havde en hvas Satire fra Sagens Mund til Følge.

   Bededagsaften var særlig høitidelig i Bergen. Den blev høitideligholdt ved at spise Pandekage. Egentlig skulde der Bededag ikke stige Røg op fra noget Hus i Bergen, man
skulde leve af de Aftenen iforveien stegte Pandekagerhvad tidligere virkelig overholdtes -- saa fuldstændig skulde Dagen være viet Kirkegang og Andagt. Naar "Freden ringtes ind"
Kl. 5 Bededagsaften fra alle Byens Kirker, gik Vægterne gjennem Gaden, Butikkerne lukkedes, og Børnenes Lege i det Frie ophørte -- men spadserede man da i den lyse Foraars-
aften paa Fløifjeldets Skrænt, oppe ved "Blegen", kunde man se Røgen stige op i den stille Aftenluft fra hver eneste Skorsten fra Nordnes til Lungegaarden, da stegtes der

Pandekage i alle Huse i Bergen, medens Klokkerne klang, og der var en virkelig Høitidsstilhed over den ellers saa travle By, der formelig duftede Pandekage.
(...)

   St. Hansaften havde en eiendommelig smuk Karakter i Bergen, hvor den feiredes som en virkelig Sommerfest. Allerede lang Tid iforveien vare Gadegutterne ivrige for per fas
et nefas
at komme i Besiddelse af gamle Tønder, oplagte Baade o. lign., der skulde anvendes til St. Hansaftens Midtsommerblus. Disse slæbtes da sammen paa den saakaldte St.
Hanshaug (Sydneshaugen) ved Siden af det nuværende Museum, og stabledes op til høie Taarne, gjerne 4 a 6 i Tallet, paa de høieste Klipper oppe paa Haugen. Denne selv var i sin
hele Længde optaget af en dobbelt Række Kagekjærringer med Kurve og Borde med alskens skjønne Sager, blandt hvilke Røgelax og haardkogte Æg (gjerne uden Skal) udgjorde
Broderparten, dertil Brystsukker, "Skoflikker" o. a. Her var da Maalet for den Pilgrimsfart, enhver bergensk Familiefader med sin hele Familie foretog St. Hansaften. Da vandrede det
hele Menageri, Fader og Moder i Spidsen, Barnepiger og Børn bagefter ud ad Nygaardsveien, gjennem den gamle Foswinckelske Port foran Nygaardsalleen, med sine Indskrifter,
der erindrede om Foswinckels Fortjenester af dette Strøgs Opdyrkning og den deilige Allés Anlæg. Ind imod Bysiden stod: "Et mihi et aliis" (baade for mig og andre); men ud
mod Alléen stod: "Qvod novercans negat natura fert labor,ubertate divinitus data", som det var Latinskolegutternes Stolthed at kunne oversætte. (Hvad den stedmoderlige Natur
nægter, frembringer Arbeidet, naar Gud giver Velsignelsen). Men St. Hansaften var ikke Nygaardsporten den eneste Port, den bergenske Husfader maatte vandre igjennem. Byens haabefulde Ungdom af de lavere Klasser slog sig nemlig sammen og rejste i
korte Afstande fra hinanden store af Stænger og Grønt opførte "Æreporte" tversover Veien, og frit i Æreportens Bue hængte gjerne en Krans, i hvis Midte igjen en høirød "Pion" dinglede. I Porten stod da altid en liden Pige med en Sparebøsse i Haanden og bad om "en Skilling i Porten", mens andre løb omkring med lignende Kranse og tiggede om "en Skilling i
Kransen". Jamen fik Bergensernes Smaaskillinger Fødder at gaa paa den Aften. Saa gik de lange, festklædte Skarer ud til Nygaardsaléens Ende, tilbage over Nygaardshaugene (nu
den prægtige Nygaardspark) til St. Hanshaugen og tvers over denne, hvor man allerede tidlig paa Eftermiddag afbrændte nogle mindre Blus for de smaa Børns Skyld, der skulde tidlig
hjem og "sove lalle" -- men naar den lyse Sommernat bredte sit stemningsrige Halvdunkel over Dalen mellem Fjeldene, da tændtes et efter et af de store Taarne, til Ungdommens Jubel,
der kulminerede i øredøvende Hurraraab, naar de uhyre Brandstabler saa omsider ramlede overende. Men rundt om paa "de syv Fjelde" kunde man se talrige Blus flamme gjennem Sommernatten, indtil efter Midnat alt blev stille – og Alferne kunde begynde sin luftige Ringdans i Græsset, naar baade de store og de smaa Menneskebørn "sov lalle" i den
tause By.

   Den næste Fest i Barnets Verden var Nordfarstævnen. Naar de fiskeførende ordlandsjægter med de store Raaseil kom for føielig Vind indover Byfjorden i hele Flaader, og
Vaagen blev fuld af Master, saa man næsten kunde gaa tvers over den paa Jægternes Dæk, -- naar Vippebommene paa Tyskebryggen gik, og Fisken lagdes op paa Bryggerne, og
Luften var mættet af den modbydeligste Tørfisklugt, der duftede ligesaa fint i Bryggekjøbmændenes Næser som Møgen i Bondens og Parfumen i Damernes -- ja da var det Gutternes Tid.

   Solen kunde brænde saa stegende hedt paa Tyskebryggens hvide Vægge, at det ikke var til at holde ud for Varme og Fiskelugt -- vi Gutter var paafærde; "brav Mands Barn" tiggede,
og "Gadegutterne" stjal -- men Tørfisk maatte vi alle have, og enhver, som kjendte en Gesel, en Handelsbetjent eller en Kjøbmand paa Bryggen, tiggede sig Fisk til, og var den end
saa haard som Træ og saa smagløs som Træ, vi sled med Tænder og Hænder lange Fliser af den og havde en Nydelse deraf, hvis egentlige Natur jeg nu har vanskeligt ved at forklare mig eller andre.    De arme Nordlændinger selv, der flokkevis vandrede om
i vor By fra Butik til Butik, "Glunterne", var derimod Gjenstand for evige Drillerier. En stor Fest var det, naar jeg en Søndag kunde blive inviteret til Middag hos en Onkel, som
eiede "Stue" paa Bryggen og havde alle sine "Nordfarer" til Gjæst. Da duftede den hele Spisesal af Fiskelugt, saa min Tante var ganske ulykkelig, da stod Nordfarerne opstillede
langs Væggene, indtil Signalet lød til at gaa tilbords, da kom den store Oxesteg, den staaende Ret, rygende ind paa Bordet, og Nordfarerne tog Plads. Men af pur Beskedenhed satte de
Stolen langt fra Bordet. Naar saa Værten opmuntrende sagde: "Værsgod kom nærmere til Bordet!" saa svaredes der med den staaende Vittighed: "Tak -- vi skal nok komme med
Tiden" -- hvad der altid belønnedes med en velvillig liden Latter, eller ialfald et venligt Smil fra Værtens Side. Men det trænger visselig en Forklaring, at dette var en Vittighed, og
hvori denne bestod. Jo, Meningen, var den: jeg sætter mig ikke saa langt fra Bordet af Beskedenhed, men som en Compliment til Vertens Tractemente, for at have Plads for min Mave til at modtage al den Herlighed, den venter, og jo længer Maaltidet varer, desto nærmere vil den ved sin voxende Trindhed af sig selv rykke Bordet -- "vi skal nok komme med Tiden".

   Efter Oxestegen fulgte saa "Saffransuppe", en sød Saftsuppe, tillavet med Saffran, der smagte forskrækkeligt, men med en endeløs Mængde Rosiner i. Og dermed var Middagen
forbi. Saa fik Nordfarerne en Kop Kaffe, og saa fordunstede de -- Udtrykket taget bogstaveligt -- og min Tante aabnede alle Vinduer for at drive Fiskelugten ud.

(...)

   Men Børnenes Fest var dog -- næst Julen -- fremfor alt "Slagtertiden" -- et Begreb, der i vore Dage med sin lette Adgang til ferskt Kjød i Byerne næsten behøver en Forklaring,
ligesom andre forældede Begreber, som "Lysesax", "Hespetræ" o. a.    Naar Kvægmarkedet paa Haukeland ved Mikkelsdag var over, naar de store "Drifter" af Slagtekvæg vare førte gjennem Byen til uhyre Fornøielse for os Gutter, der fulgte i store Skarer med "Drifterne", og Indkjøbet af "Slagt" d. v. s. Slagtekvæg, var skeet, begyndte Slagtningen og Nedlægningen
for Vinteren. Men ogsaa de Huse, der ikke selv slagtede, men kjøbte Kjød til Nedlægning, holdt ligefuldt Slagtertid for at lægge Kjødet ned, lave Pølser osv. -- ogsaa det kaldtes at
slagte -- saaledes slagtede man i vort Hus aarlig et og et halvt Kreatur.

   Da brændte de store Ilde i Gruen -- ude i Gaarden vaskede "Ane Kone" Kjørler og Kar, i Kjøkkenet stødte Isak Sagemand Kjødmad, og Hakkeknivene gik i Forstuen, hvor Lygten var tændt om Aftenen, under øvede Hænder, det var "den sure Melkebonden" og "den søde Melkebonde", som begge var engageret til det Arbeide; thi vi fik vor sure og vor søde
Melk fra to forskjellige Gaarde i Byens Nærhed. Og ude i Svalen hakkede Pigerne Talg i store flade Traug. Men i Dagligstuen var det store Spisebord trukket ud saa langt, det kunde trækkes, og dækket med en skinnende hvid Dug, og der sad alle Tanterne paa Rad med hvide Forklæder eller Servietter foran sig til op under Hagen og med Kjødmad i store Fade paa Bordet og stoppede Pølser gjennem sine "Pølsehorn", saaledes som det er fremstillet paa denne Bogs Titelside. De fleste af Tanterne benyttede Husets Pølsehorn, men enkelte af dem, der brugte at deltage i Slagtningen i mange Huse i og udenfor Familien, havde sine egne
Sølv-Pølsehorn -- tildels Erkjendtlighedsgaver fra en eller anden Familie, der havde nydt særlig godt af vedkommende Tantes Pølsestoppetalent. En stor Fornøielse var det for
os Gutter at faa en hel Koblære, som vi blæste ud til en Ballon og bandt for, hvorefter den anbragtes i en eller anden Nabos Forstue, hvor den traadtes istykker og smald som et Pistolskud. Fornøielsen bestod da i at forestille sig den Forskrækkelse, der maatte betage Husets Beboere; thi jeg saa aldrig, at det virkede, bl. a. af den Grund, at vi selvfølgelig altid strax efter Smældet rendte ned ad Gaden fra "Raadstuen" til "Bradbænken" for ei at antræffes.

   Naar saa Spisetiden kom, dækkedes der i Storstuen, og nu spistes "Slagtersuppen" af hele det lystige Dameselskab, -- gloende hed, stærk som Extrakt, og med herlige Kjødboller.
Og saaledes gik det Dag efter Dag, indtil alt var nedlagt og færdigt til Vinteren.

   Saa blev der atter stille i Huset, Røgepølserne sendtes til Røgning, og man begyndte at spise "Finker" med Æbler i og "stegt Svange" med Tyttebærsauce, "Nagelkjød" og andre underlige Retter, der fulgte efter Slagtningen; men nu begyndte Gutternes glade Tid: Kotandstiden. Jo flere Kreaturer, der slagtedes i et Hus, desto flere Kotænder kunde Gutterne fra det Hus føre i Kampen. Legen med Kotænder er et Spil, som vistnok er udelukkende bergensk -- jeg har
ialfald aldrig hørt det omtale andetsteds, og nu skal det efter Sigende være aldeles forsvundet. Man sætter ind lige mange Tænder fra hver Side, ryster dem i den halvlukkede Haand,
kaster dem mod en Mur, og de, som da falde med den indre Side nedad, er den Spillendes Eiendom. Denne, den simpleste Art af Spillet, hed i vort Sprog "Ittemetit", d v. s. Et imod
Et. Kunde man "knase" Enden af en Tand, kasseredes den som ugyldig. Men ligesom der fandtes tre Slags Tænder: Kolper, Stuver (Sidetænder) og Titer, saaledes fandtes der
utallige indviklede Arter af dette fine Spil, som jeg aldrig fik helt Rede paa.

   Thi min Skjæbne var altid den samme i disse herlige Dage. Da vi kun slagtede halvandet Kreatur, skulde jeg egentlig -- regnet langsefter -- kun faaet en og en halv Kjæfts Tænder, men der blev vistnok slagtet to, ja kanske endog tre hele Hoveder, for "Hovedmadens" Skyld, og med disses Tænder begav jeg mig da altid forhaabningsfuld og rig baade paa Tænder og paa Drømme om de mange, jeg ved dem skulde vinde, ud paa Eventyr, -- men stødte altid paa en eller anden lidt større Skøier, der stadig tilbød sig at spille med mig. Naar jeg nu som forsigtig General lukkede for min Lomme, saa hed det, vi skulde ikke spille "for rigtigt", men
bare "paa Galskab", d. v. s., uden at Indsatsen skulde gjælde Noget, bare for Morskab. Da viste Skurken sig altid og uden Undtagelse som en stor Klodrian, der altid tabte. Havde han
saa lokket alle onde og uædle Instinkter op i mit arme Indre i Form af Tanken om, at saadan en Stymper maatte man jo altid kunne vinde nogle Tænder fra -- saa foreslog jeg ham
jo at spille "for rigtigt" -- og saa havde han Spillet vundet, -- Stymperen forvandledes med Et til en udlært Storspiller, som i Løbet af faa Minuter spillede hele min Rigdom fra mig,
hvorpaa jeg kom hylende hjem. Det gjentog sig hvert Aar, aldeles uforandret, og taler ikke til Fordel for min Intelligens.    Endnu var der en Dag i Aaret, som var særlig interessant; det var den Dag, Mor støbte Lys -- mellem Slagtetid og Jul. Lamper saa man jo den Tid sjelden eller aldrig, og Fyrstikker maatte ikke findes i min Faders Hus, de var farlige.
Man gjorde op Ilden med Flintesten, Ildjern, Svamp og Svovlstikker, brede Fliser, bestrøgne med Svovl i begge Ender; de solgtes af de Spedalske fra St.Jørgens Hospital, der gik rundt
og falbød dem i Husene. Naar nu Lysene skulde støbes, kom nogle Instrumenter frem, som kun saaes den ene Gang hvert Aar og derfor betragtedes med stor Interesse af Barne-
øinene. Det var et Bord paa fire løse Ben, Skiven var gjennemboret med en Mængde runde Huller, hvert noget bredere end et almindeligt Talglys. Til dette Bord hørte saa en Række
Lysformer af Metal, spidse i den nedre Ende med et fint Hul, og aabent i den øvre Ende. De sattes ned i Bordets Huller med Aabningen opad, gjennem det fine Hul blev Vægen
trukket og bundet i Knude under Enden -- dens anden Ende fæstedes saa ved Hjælp af en Pølsepind, der lagdes tværtover den brede Aabning. Saa kogtes Talgen i store Kar paa Skor-
stenen og naar den var bleven flydende, heldtes den i Formerne, hvor den stivnede, og efterat Knuden ved den spidse Ende var overskaaren, droges ud ved Hjelp af Pølsepinden,
som fuldbaarent Talglys. Men det var et alvorligt Arbeide, som fordrede En helt; og da kunde det vel hænde, at jeg fik to Skilling til at gaa og kjøbe "Tommelskringler", for at Mor
kunde slippe min Nærværelse i Kjøkkenet.

 

HOMEOLD COOKBOOKS - NORSK MATKULTUR - ABOUT

Document published 21 May 2009.