Henry Notakers Norsk Matkultur

 

Jens Essendrop:

Physisk Oeconomisk Beskrivelse over Lier Præstegield

København 1761

 

Jens Essendrop (1723-1801), cand.theol., justisråd, stillinger innen bergverks-administrasjonen og privat interessert i jordbruksreformer, medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab.

 

Cap. 22. Om Folket, deres Leve-Maade, Nærings-Midler og Idgifter.

§ 192

Da Byen Bragnæs er dette Præstegiæld saa nær beliggende, saa begribes lettelig, hvorfor Bondens Leve-Maade, saavel som øvrig Opførsel hos mange i dette Præstegiæld er fra Tid til Tid bleven mere paa Kiøbstad end Bonde-Viis indrettet. Den gamle og høist-tienlige Tarvelighed har vel her længe været i Aftagelse, dog ikke saa kiendelig som paa nogen Tid, da den saaledes har begyndt at forsvinde, at alene en Levning deraf kan siges at være tilbage hos de mindre Formuende; Thi Liungerne (saa kaldes Bønderne i Lier) deres Leve-Maade, Klædedragt, Huser og Bygninger, med deres Indretning og Meubler, er alerede hos en stor Deel nøie afpasset efter Kiøbstæd-Mandens Indretninger. Saadan utidig Yppighed, om den end hos de Formuende kunde være taalelig, haver dog den onde Følge, at de af ringe Vilkaar, som stræber at efterabe hine, derved kommer mærkelig til kort.

 

§ 195

I Tanke, at det ikke ansees unødigt i en vis Hensigt, maa jeg melde, at Leve-Maaden i Almindelighed. i Henseende til Æde- og Drikke-Vare, falder her, som gemeenlig andre Steder, foranderlig til bedre og slettere efter enhver Husholdnings Indretning og eget got Befindende. De almindelige Maaltider hver Dag ere Daure, da der gives Øle-Brød eller Meel-Velling med Spege-Sild, Middag Søbe-Kaal eller Erter med Kiød og Flesk, eller Velling med Smør og Ost, Aftenen Meel-Grød og Melk: Flad-Brød af Havre-Meel er her som overalt brugelig, hvoraf forsigtige Husholdere forsyner sig med et heelt Arrs Forraad, eller i det minste for det halve Aar. I Gieste-Bude og paa de store Høitider bruges hos alle Rug- og Hvede-Brød. Naar det strængeste Arbeide indfalder i Plov- og Hø-Tiden, gives foruden de tvende Maal-Tider Frokost af Smør og Brød med Øl til, og ligeledes om Eftermiddagen; Det første kaldes de Føre-Duren, det sidste Eftes-Værd.

 

§ 142

Malke-Fæ falder her ikke af de største heller ikke de minste. (...) I den Tid de ligger i Sæter 2 a 3 Maaneder, regnes over Hovedet af hver Malke-Koe at bør samles 1 halv Lpd. Smør meer eller mindre efter Omstændighederne. Prisen paa en Malke-Koe her er fra 6 til 12 Rdlr. Paa en fuld Gaard holdes 14, 16, og 20 Støkker Klovbunden , hvor iblant Ungqvæget er beregnet.

 

§ 143

(...) Prisen paa et voxen Faar er 1 til 1 og en halv Rdlr. Paa en fuld Gaard holdes 12 a 16 Støkker. Lammene benytter enhver for sig til Slagt i Huusholdningen. Skade er det, at man ikke her bruger at melke dem (...)

 

§ 145

Sviin falder temmelig gode, ere og i temmelig Priis, naar de undertiden selges, da et voxen ugiød Sviin kan komme op i 6 til 7 Rdr; Siden dette Kreatur bringer ingen Nytte eller Fordeel, førend det kommer paa Fadet, og dets Føde og Underhold, fornemmelig naar det til Slagtning bliver fedet, er temmelig kostbar, da ingen anden Leilighed i saa Maade gives at tage til, end den gode og rene Sæd, findes ikke over 4 a 5 unge og gamle paa en fuld Gaard.

 

 


 HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR

Last update 14 SEPT 2009. Copyright © Henry Notaker 2000