Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Old cookbooks online : Helle Schrøders kokebok (started 1692)

<--Back to Old cookbooks online

Helle Schrøder’s Cookbook

Bibliographical notice:

Skrivebok i oktavformat med pappbind.
På forsiden står "Helle Scröder Ringstad Closter d. 13 Junij Ao 1692". På verso: "Kaage Baag". 47 beskrevne blad, de fleste med oppskrifter, de to siste med forskjellige notater. 1 løst blad i kvartformat med rettenes plassering på bordet.
Dette manuskriptet er behandlet av Knut Fægri i tidsskriftet Maal og Minne, nr.1-2, 1989, s.108 ff.

 

Loc.: Nasjonalbiblioteket (National Library of Norway), Oslo.

Håndskriftsamlingen Ms 8o 1547.                

 

Contents: 187 recipesRecipes/ Oppskrifter:

Sucher brød.

Tag 11 Eg, blommerne for sig, og hviderne for sig, blommerne schal slaais Vel, men hvidene schal røris j een Potte med een schee, som trillis mellum Hænderne, tag saa it pund Cavnarie Sucher, som schal rivis og sellis, det schal kommis iblant Egeblommerne, og arbeides Vel, imidlertid schal hvidene slaais ligesaalenge som blomerne og Sucherit, saa schal du tage 20 Lod Hvedemeel og komme j blomerne og sucherit, kom saa hviden iblant dette, saa schal det tilsammenslaais længe og Vel indtil det for øyne, Sæt saa Panden paa ilden, og lad den Være Varm, imidlertid schal formerne smøris kolde med Klaret Smør, Kom saa formerne half fulde af dey, tag saa een oben flors Klud, og drys sucheret der igiennem temmelig tych paa deien j formerne: Sæt saa formerne paa den heede Pande med Vel ild oven paa, og lidet neden under.

 

Mandel kager udj former.

Tag it pund Mandel, stød demi fine Rosen Vand, tag saa 7 Eg, og slaae Vel, og kom derudj et haff pund sucher, Kom saa mandlerne derudj, og rør sammen, smør formerne men de ere Varme, kom saa dey derudj.

 

Caneel Kager.

Tag it pund af det beste Meel og 4 Eg og 1 haff pund Kold frisch smør, it lod Kaneel, lidet Jngefer, lidet Citron-schalle, menge det Vel tilsammen til een fast dey, ligesom een Postey dey, deel det udj smaa støcher, saa store som due-Eg og bages paa maadelig ild her udj schal et haff pund Sucher.

 

Eble-Moos.

Tag Eble og schier smaa, Kog den udj Viin og lit Vand, indtil de bliver jefne, Kom saa lidet støt tvebach og Corender og Sucher og Kaneel, og lad det Kaage, til det bliver som een Velling.

 

Suur fløde Moos,

Tag Maadelig suur fløde og sæt det paa ilden at det siuder, tag saa 12 Eggeblommer, Sucher, lidet Rosenvand, lidet Hvedemeel, og lad det Koge.

 

Fiske Postey.

Tag bergefisch, og Krymp dem udj Varm Vand, og tag schind og been saa Vel deraf tag saa en potte sød melch, og smør og Peber, og Kaag fischen derj, siden tryches melchen Vel deraf, tag saa 2 Hvedesimler og schier udj terninger og steeg dem udj Smør, og tag Roer og schier udj tynde schiver, og Kaag dem udj Vand, og steeg blant brødet udj Smør og lidt Sucher, Rør det udj fischen, og Kom der een haandfuld Rusiner deriblant, leg saa fischen udj deyen, og Kom vel smør og Muschat-blomme derpaa, førend du legger deyen over, tag saa en Pegel fløde og udtoet smør, Petersille og muschat-blomme, Lad det Kaage, og Kom det udj Posteien naar den schal bæris ind.

 

Een fløde Moos.

Tag een potte Suur fløde, slaae den Vel med een schie, Kom det paa ilden, rør der hastig udj til den siuder, tag støtte tvebach eller reven brød 2 smaa haandfulde, og Corander og een half pot Viin, rør det udj fløden, at det bliver jefn tych, Kom sucher og Rosenvand derudj.

 

Sucher Pleschen

Tag hviden udaf 13 Eg, slaae dem Vel med eet Riis, til det staar alt udj een schum, Kom saa de 13 Eggeblommer derudj, og slaae dem Vel igiennem, Kom saa 15 fierring fiin Sucher derudj og 3 fierring meel, Meelet og sucherit schal sellis igiennem een haar-sie, og røris een scheefuld udj Eggene eftter een anden og stedste slaes, jo lengere det slaaes, jo bedre det er, strøe saa lidt sucher paa it papir, og Kom op deien med en Sølf-schee derpaa j smaa lange eller runde Kager, og strøe lidt sucher paa dem, og bag dem hastig.

 

Schielle at Kaage.

Tag it pund Raspet hiortehorn, Kom derpaa 10 potter god Vand, lad det Kaage under lucht laag til saa lenge du Kand prøve det paa it tallerchen om det er stifft noch, Sii det saa igiennem it Klæde, og Kom det j een fortinnet Kedel eller stægerofun, Kom derudj een half pot Rins Viin, it pund Cannarie Sucher, om du Vilt have det saa sødt, saftten af 14 Citroner, it lod Caneel, it lod Kardemomme begge deele Knuset grovelig, 6 eller 8 Nellicher brøt udj tu, sæt det saa paa ilden igien, og lad det Kaage een liden Stund, Saa lenge til du siunis det smager Vel af urterne, tag saa 22 Eggehvide, og slaa dem meget Vel med it riis til de schummer, Kom dem saa paa Schiellene naar de Kaager, og lad dem faae it got opsød dermed, og røre saa sagte derudj med riiset, til du seer Eggehviddene bliver som osted, tag det saa af ilden og gif det igiennem posen det sagteste mueligt er, til det bliver Klart.

 

 

 

Een Moos af Eggehvide.

Tag 24 Eggehvide, slaae dem meget Vel med et riis, til der er gandsche intet tyndt derudj, Kom saa een pot sød fløde derudj, slaae Eggene Vel imidlertid, den stund fløden sagte bliver heldt derudj Kom saa derudj een schee fuld Rosenvand, lidet Cardemomme og saa meget sucher, som du Vilt have den sød till, lad dem faa et got opkaag, og slaae dem imidlertied Vel med riiset gif den saa op.

 

Polsch Giedde

Tag een fortinnet Kiedel, og set den paa ilden med Vand og lidt salt, og mens det Kaager, saa tag giedden og schier den udj stycher, og lad dem Kaage half, tag dem saa af ilden og slaa Vandet af, saa mer som een half potte, Kom saa een half potte fransch Vin derpaa, een schaaren Citron, heele nellicher og støt nellicher, heel muschat-blomme, Reven muschat, støt tvebach, et styche smør, lad det saa Kaage til fischen er noch.

 

Een Viin Suppe.

Tag 20 Eggeblommer, Sla dem Vel med lidt Salt, Kom saa een half pot Sød fløde dertil, og lad det saa løbe igiennem it sørslag, Kom siden en half pot rinsviin og lidet Rosenvand og sucher, lidet støt cardemomme, rør dette Vel sammen, og sæt det paa renne gløder og rør stedtze derudj, indtil det bliver syheedt, ret det saa an.

 

Een slagen Viin moos.

Tag 20 Eggeblommer og Knap en pot rins Viin, Rosenvand og sucher, lidt Cardemomme, sla det Vel med it riis indtil det schummer, sæt det paa ilden udj en fortinnet Kiædel eller potte paa hastig ild, og slaae det altid Vel, indtil det bliver syhedt, ræt det saa an, om mand Vil, Kand mand legge lidt syldtet stichelbær eller andet paa bonden udj faddit.

 

Een anden Vin Moos.

Tag een pot Viin, 7 eggeblommer, 4 lod stødt tvebach, Rosen Vand, Sucher, Corender og lidt Safran, sæt det til ilden og rør det Vel, indtil det haver Søden it Korter, saa er det noch.

 

Een Spansch Vin Moos.

Tag 12 Eg, slaae dem Vel med lidt Salt, tag saa en pot Vin, Vel sucher og lidt Rosenvand, Caneel schaaren udj smaa stycher, Sla det til sammen med it riis, sæt saa een mæssing-Kiædel til ilden, og lad den blive heed, slaa saa suppen der udj, og sæt den paa hastig ild og slaa den Vel indtil den Vil syde, ræt den saa an.

 

Meelgrød udj Viin.

Tag smelted smør og rør fiin hvedemeel derudj, indtil det er hort, sæt det saa paa ilden, og lad det staa indtil det gaar glat fra scheen, men var at det ey svies, spæ det siden med Viin, indtil det er tyndt, som meelgrød, strø saa sucher og Caneel over naar det anrettes.

 

Een rød Viin Moos.

Tag Kissebær Viin eller anden rød Viin, sæt den til ilden med lidet reven rug Simmel, lad det Kaage til det er Jefnt, tag siden een schee-fuld Riismeel, og tver udj Kaldt smør, Kast noget der udj, at det Kand blive saa tych som een tych Viin Moos, Kom og lidet brødt Caneel og helle Nellicher, og syltede qvæder, schaaren udj lange strimler, og giør sødt til maade, Lad det syde eengange op med qvæderne, saa er det noch,

 

Citron Suppe.

Tag 3 Pæle Viin og Knap een pegel Vand, slaa 12 Eg  Vel med lidt salt, Kom dem udj viinen, rif 2 Citroner med schal og alt, Kom dem derudj, og lidet heel Nellicher, og lit brødt Caneel, og Vel sucher, sæt det til ilden, og lad det Kaage, men rør stedste derj, tag saa schallen af een Citron schall schaaren udj strimler, og leg paa bonden af fadet, slaa siden suppen derpaa.

 

Citron Suppe paa een maade

Tag 20 Eggeblommer, slaa Velmed lidt salt, Kom saa 2 riven Citroner derudj, og en half pot søde fløde, og een half pot rinschvin, og Vel sucher, sæt dette til ilden, og rør det stedtze indtil det er Syhedt, sæt saa schallen af een Citron midt udj fadet, og leg noget Syltet Citron schalle eller Pomerantze-schal paa bonden af fadet, slaa saa suppen over.

 

Noch een anden Citron Suppe.

Tag 25 Eggeblommer, og slaa dem Vel med lidt Salt, Kom der til een pot sød fløde, og een pot Rins Viin, tag saa 4 Citroner, og rif dem med schal og alt, slaa noget af det paa, og rør dem igiennem et dørslag, Kom Vel sucher derudj, sæt det saa til ilden, og rør det stedtze, indtil det Vil Kaage, ret det saa an.

 

 

Marmelade Suppe.

Tag rød Marmelade, giør den tynd med rinsViin, rør det igienem et dørslag, Kom heele nellicher derudj; og brøt Caneel, nogle syltede Kissebær, lidt sucher, om den iche er sød noch, lad det Kaage Vel, og rør det stetze, ellers falder Marmeladen till bonds, og det bliver ey jefnt.

 

Viin Bobbert.

Tag 4 Eg, slaae dem Vel, Kom dem udj een half pot Viin, men lad Vinen først Være syheed, rør det vel, at det iche løber sammen, naar den største heede er af, Kom derudj; Kom lidet smør udj et fad, og sloe Viinen sae derpaa, sæt det paa et fyrtøy med sagte ild under og over, at der Kand staa, og stivis, det maa ey Kaage.

 

Eg Anden.

Tag een half pot Viin, een Pegel sød fløde, 6 eg, Sucher, Rosenvand, Caneel og Corender, rør det sammen, set det paa een gryde med sydendes Vand, leg it laag derover og lad det staa till det er hart, giv sucher og Caneel over.

 

Citron Suppe med stegt brød

Tag saa 2 frische Citroner, schrel dem, og schier den gule schal udj lange strimler, og lad dem Kaage mør udj Vand tag saa de schallede Citroner og schier udj schiver, og siden hver schive udj 4 stycher, sæt saa een pot Viin og een half pot Vand til ilden, ligesom mand vil have det stercht udaf Viin til, Kom derudj sucher, stødt Caneel, lidt Safran, Corender, og een schee fuld udaf hvedemeel, som er tveret udj fersch smør, lad det Kaage med hin anden, til det er noget jefnt, Kom saa de søden Citrone-schal, og de schaarne Citroner derudj, og Vel Sukade schaarne udj tynde schiver, lad det faa it par opsød sammen, bag saa hvedesimler udj klart smør, mand Kand schiere dem udj terninger, eller udj strimler, naar de ere bagte, leg dem udj fadet, og slaa saa suppen derover.

 

Ribs bobbert,

Tag een half pot ribs-Safft, Kom sucher derudj, og lad det Kaage op til sammen, tag saa 3 Eggeblommer, slaa dem Vel, og naar Safften er lunchet, saa rør Eggene derudj, sæt det saa udj et fad paa fyrfadet med log over, og sagte ild; at det Kand staa og stivis, strøe Kaneel og sucher over.

 

 

Hindebær Suppe,

Tag half anden pot Viin, een Pegel hindebær-Safft, lad det Kaage sammen, Kom siden hindebærene derudj og lad det faae een opsød, haf saa forloren og tilreede, leg dem udj fadet, med baget hveedemeel under hver eg, saa suppen derover, mand Kand og Komme alle slags sylte tøyg derudj om mand Vill.

 

Slagen Viin Moos.

Tag til et fad halfanden pegel Viin, 16 eggeblommer, Sucher og RosenVand, slaa det Vel med et riis udj een mæssing-Kiedel, sæt det paa een god Kullild, slaa det fast indtil det Vill Syde, slaa det saa udj fadet, mand Kand legge Sylte tøyg paa bonden af fadet, om mand Vill.

 

Æble suppe.

Tag Eble og schier udj tynde schiver, syd dem udj Vand til de ere som een Ebel-grød, gni dem saa igiennem et dørslag, giør det tynd med Viin, Kom støt Cardemomme, støt Caneel og sucher derudj lad det saa syde, bag saa hvedesimler udj Smør, schaaren udj Lange strimler, Kom dem udj fadet og Vel schaaren Sukade, slaa suppen derover.

 

Multebær-Suppe.

Tag een god deel multebær, lad dem Kaage mørre udj Knap Vand, gnie dem saa igiennem et dørslag, spæ dem med Saftten af multebær eller Viin, til det er tyndt noch, Kom støt Caneel støt Cardemome Sucher og Sukade derudj lad det saa Kaage, steeg saa hvedesimmel, og leg udj fadet, slaa saa suppen derover.

 

Stichels-bær Suppe.

Tag Viin og Vand, ligesom hver vill have det sterch til, iefn det med reven brød, eller lidt meel og smør, naar det er søden iefn, Kom sucher og støt Caneel og Corender, derudj Kom siden Stichel-bærene, eller Kissebær, og lad dem faa een opsød, leg saa stegt brød udj fadet, og schaaren Sukat, og slaa Suppen over.

 

Suppe af Apelsine,

Tag een apelsin, schier noget af schallen deraf, rif dem siden, og bland dem med reven Sucher, og lidt reven hvedesimmel kom 4 eller 5 Eggeblommer derudj, og giør det tynd med Viin, Kom og Rosen og Caneel-Vand og sucher derudj lad dette Kaage - om mand vil Kand mand lade Rosenvandet ude, halfparten af schallen schal rivis af; og een half hvede-simmel, og et fierding pund sucher, 5 Eggeblommer og 3 Pæle Viin er tilpas til it appelsin og dette er till it maadelig fad fuldt.

 

Hyben-Suppe.

Kaag tørre hyben udj Vand til de ere heel møre tag dem saa op, og gni dem j tu med een schee, gnid dem siden igiennem it dørsslag med lidet Viin, Vrid dem da igiennem een Klud, giør dem saa tilmaade tynd, med Viin, kom saa lidet støt tvebach derj, og sucher og et got styche smør, Caneel og Cardemomme, lad det Kaage til det er iefnt, om mand Vill Kand mand Vel tage Corender deriblant, Vill mand Kaage det af hyben Paste, Saa er to smaa schaaler noch til it fad, og der til tager mand een reven hvedesimmel og een Pot Viin.

 

Citron-Paj.

Tag 3 lod reven hvede-simmel eller støt tvebach, een half pot Viin, og een pel Vand, rif schallen af een Citron og Kom derj, og trych saa det siiure derudj, tag 4 eggeblomer, og 2 heele eg, 3 scheer fulde af Kissebær-Safft, eller ribs-safft, og schaarne Sokade, sæt det till ilden, og lad det Kaage, det er til it maadelig fad, ret det an og strøe sucher og Caneel over.

 

Riismeel j rød viin j former

Tag een Pegel Kissebær Sirup, og tver den ud med Viin, og rør derj et fierding pund Riismeel og tver det ud med Sirupen, slaa saa 3 Pægle fransch Viin derpaa, og røer derudj to scheer fulde støt mandeller, de schal tveris ud med lidet udaf Viinen, først kom sucher og lidet Sitron-schall derudj schaaren j smaa terninger, og sæt dette til ilden, og lad det Kaage een time, men stedtze røris, paa det at mandellerne iche falder til bonds, der schal ogsaa syltet Citron-schall derudj schaaren udj terninger naar det er snart noch Kaagt, Kom det saa udj formerne, Det schal være 3 pegle franschViin og 1 nød Kand mand tage j stæden for Kissebær-Sirup, ribssafft.

 

Smaa boller at komme j Viin-suppe.

Tag 2 scheer fulde hvedemeel 2 scheer fulde sucher, it Eg, giør heraf een dey og trill smaa boller som een liden hassel-nød, leg dem saa gule bruune j rumt smør, De ere gode at Komme udj alle slags Viin-supper.

 

 

 

Stichelbær-Suppe.

Tag een half pot Rinsch Viin og een half pot sød fløde, it half Pund stichelbær 22 Eggeblommer og sucher, Lad det faa it opsød ret det saa an.

 

Een Russin-Suppe.

Tag een god deel store og smaa Rusiner, eller it slag for sig self, tor dem reene, og stød dem j een mortere, Gif lidet stødte mandeller dertil, eller og Krummen udaf hvede-simler, blødt udj Viin til Rusinerne, trych det tillige med hver andre igiennem een haardug eller andet reent Linklæde, Giv siden saa megit Viin paa, som behof giøris, kryd det siden med sucher og velluchtendes Specerier, dog Kom saa megit Sucher som her Vill have det sødt til, Lad det syde, leg saa brød paa Risten, og lad blive bruunt, schier det udj tynde og lange stycher, og gif suppen derover, saa haver du een herlig og delicat Ræt.

 

Een Viin Suppe

Tag til et fad 10 eller 12 Eg, som er haard Kaagt, tag blommen af, og gnid dem udj tu med en schee, Kom stødte mandeller, rosenvand, sucher derj bland, sæt det op j een top j fadet, hof saa een Suppe til rende af een pot Viin, Kom 4 eg derudj, sæt den til ilden, og lad den kaage, Kom og Cardemomme, Sucher derj, rør det vell, at det ey schillis ad, naar det er Sychendt, Saa gif det over det forschrefne, det schal være spanschviin, men mand Kand og tage franschviin, og giøre rødt med Saft.

 

Een Viin Suppe

Tag hvede Simmel og schier saa tych som een finger, rist det og leg det saa j it fad, og sæt det paa it fyrfad, og slaa een half pot Viin derpaa, og en half pot Vand, og strø saa sucher derpaa eftter haanden, til brødet er Vel igiennem blødt.

 

Een Meel Paj.

Tag halfanden Pot melch 4 scheer fulde støtte mandeller 6 Eggeblommer een god scheefuld fersch smør sucher og rosenvand, lad det Kaage til det bliver iefn.

 

En Kiernemelche Suppe.

Tag 16 Eggeblommer, slaa dem Vel med lidt Salt, tag saa 6 lod Riisenmeel, og tver det ud med een pot kiernemelch, kom saa een pot Sød fløde, og 2 potter Kierne-melch derpaa, og saa megit sucher, indtil det bliver sødt noch og frisch smør og anis, Lad det kaage it korteer.

 

Koppemelch af kiernemelch.

Tag een pot kiernemelch og een pot Sødmelch, rør det tilsammen, slaa saa 6 Eg og kom dem derudj, sæt det paa ilden, og lad det ostis, men rør det til det begynder at Kaage, Kom saa osten j een Klud, og lad Vallen løbe fra, gnid dem siden igiennem een Sigte, blød saa Klude udj rosenvand, og leg j Kopperne læg saa melchen derj.

 

Een fløde Suppe.

Tag 1 Pot fløde 3 pegle Sød melch, 4 Eg, 4 lod tvebach, Corender, lidt rosenvand, reven Citron-schalle, og sucher, Lad det Kaage it korter, ret det saa an.

 

Egge-bobbert.

Tag 12 Eggeblommer, slaa dem meget vel med lidt Salt, Kom saa dertil 24 scheerfulde rinschviin, 6 scheerfulde Sucher, rør det af paa ilden, till det vill Kaage, ret det saa an med sucher over.

 

Sød fløde Suppe.

Tag 8 Eggeblommer, slaa dem Vel, Kom 4 lod hvedemeel derudj, og rør det Vell sammen, Kom saa een pot fløde derpaa, kom Vel sucher, Cardemommer, lidt Salt, om mand Vil Corender, sæt det til ilden og rør den stedtze til det er syheedt, ræt det saa an, og strø sucher over.

 

Melch-Supper.

Tag 1 Pot sød fløde, 6 lod stødt tvebach, slaa saa 4 eg og kom derudj, og lidt brødt Caneel og Rosenvand og sucher, sæt det til ilden og rør stedtze derudj, naar det haver sødenet half Korter, saa er det noch, ret det an med sucher og Caneel over.

 

Spanschgrød.

Tag 3 lod meel og 6 eggeblommer een Pot sød fløde, og lidet rosenvand og og sucher, rør det sammen, og sæt det til ilden, og ror stetze derj indtil det syder, ret det saa an.

 

 

 

 

Sucher grød.

Tag een Pot sød fløde, slaa saa 14 eggeblommer med sucher udj naar eggene og Sucherit er vel slagne, saa rør, Saa rør 3 lod hvedemeel derudj, og slaa det vel igien, Kom saa lidet rosenvand derj, slaa saa fløden paa, sæt det saa paa reene gløder, og rør det vel til det syer.

 

Sucher Pletschen suppe.

Tag 12 Eggeblommer, slaa dem Vel, Kom dem udj een Pot sød fløde, Kom dertil sucher og Rosenvand, og lidet AmBra om mand Vill, rør dette paa ilden, til det er syheedt, læg saa sucher Pletschen udj fadet og gif suppen over.

 

Suur fløde-Suppe.

Til en Pott Suur fløde tag 4 Eg, slaa dem Vel, kom dem i fløden med Sucher og Rosenvand og Corender og brøt Twebach, set det til ilden, og røer det, til det er Syheett.

 

Fløde Moos.

Tag 8 Eg og 8 Eggeblommer, slaa dem Vel, kom dertil en pot fløde, Sucher og Rosenvand, røer det paa ilden, indtil det syder, ret det saa an.

 

Riis Meel i fløde.

Tag 3 Pegle Suur fløde, og 2 Pegle Sød Melch, røer der i aatte Lod Riismeel, lad det kaage vel sammen, men stedse røris, kom saa Sucher og Rosenvand deri, kom det saa i former, men de skal Være Vaade.

 

Kierne Melch Suppe.

Tag 4 Eggeblommer, slaa dem Vel med lit Salt, røer deri 4 lod Riismeel, rif schalden af en Citron deri, og røer det Vel ud, kom saa en pot kierne Melch derudi og Sucher, lad det saa kaage et qvarter, ret det saa an, og lad det blive lit kolt, førend det kommer paa bordet.

 

Koppe Melch.

Tag 3 Potter sød melch, en half Pegel Suur fløde, slaa saa 12 Eg med lit Salt, og lad den løbe igennem et dørslag udi Melchen, kom Rosenvand og Sucher deri efter Smagen, og set det saa til ilden, og røer undertiden deri, at det iche settis til bonden, lad det saa staa ved sagte ild, indtil det begynder at schillis ad, tag det saa fraa, og set det Veed en side paa schorstenen, og dech det til med et klæde, til det bliver Vel osted, dog maa det iche Være for haard, tag den saa op med en holschee, og leg den i et tynt klæde, saa schal to staa og trille den i klædet, til vallen er løben fra, der schal intet tagis mere end 3 scheer fulde hvær gang, saa schal det gnies først igennem haar Sigte, og siden en flors sigte, blød saa rene og fiine klude i Rosenvand og leg i formerne og kom melchen deri, og lad den staa en nat over, kom dem saa i faddet, og giv sød fløde og sucher derover.

 

Fløde Suppe.

Tag det hvide af 6 Eg, slaa det Vel med Rosenvand, kom deri en Pott Sød fløde og Sucher, og Corenner, Rør det Vel fast paa ilden, indtil det Vil syde, Ret det saa an.

 

Paa en anden Maade

Tag Hviden af 20 Eg, slaa dem Vel, lad dem gaa igennem et dørslag, kom der i en Pott Sødflød med Sucher og Rosenvand, kom det udi en fortinned kiedel eller potte, set det paa sterch ild og slaa det med et Riis til det Vil syde, naar det er bleven kaalt, kand man bestiche det med mandeler, som er schaaren mit i tu.

 

Sansch Pap

Tag 2 potter Sød flød 6 Lod Riismeel, Vel Sucher, røer det til sammen, og naar det har kaaget en time, saa kom 4 Eggeblommer deri, som er slagen med Rosenvand, lad dette faa en Opsøed dermed, og røer det Vel, saa er det noch.

 

En Mandel Moos.

Tag 12 Eggeblommer, slaa dem med lit Rosenvand, kom saa et pund støtte Mandeler og en pot sød flød dertil, røer dette sammen, sett det til ilden, og røer det stedze indtil det syder.

 

En god Bobbert.

Tag 12 Eggeeblommer, slaa dem Vel, kom dertil 3 pegle fløde, Sucher og Rosenvand, sett det paa en Gryde med Vand som kaager, leg laag paa, og lad det staa og stivis, stro Sucher Caneel og Corender over.

 

Paa en anden Maade.

Tag 8 Eggeblommer, 1 pot sød flød, Sucher og Rosenvand, røer det Vel paa ilden, til det er Syheet, slaa det siden i et fad, lad det staa paa et fyrfad og stivis, saa er det got, der schal Være log paa, med lit heede-Emmer paa.

 

 

 

Kierne Melch Suppe

Tag 2 Potter god kierne Melch, kom deri 8 Eggeblommer, et fierring pund Riismeel, Vel Sucher, og et got styche fersch Smør, lidet støt Anniis, røer dette paa ilden, og naar det haver søden et half qvarter, saa er det noch, mens det maa idelig røris.

 

Blane Manger

Tag en Pot sød Melch, set til ilden med et fierring pund Riismeel, og et fierring pund fiin Sucher, lad dette kaage, og røer stedze deri, jo lenger det kaager, jo bedre det er, naar det er kaalt, schier det saa udi strimler og strø Sucher over, det schal kaagis udi en ny leer potte.

 

Mandet bobbert

Tag 2 Potter Melch, lad dem kaage en time med et fierring pund Riismeel, kom saa et fierring pund støtte mandeler deri, og 8 Eg slagen med Rosen Vand, røer dette altsammen igennem et dørslag, kom en pegel sød fløde og Sucher, et got styche fersch Smør deri, sett det atter til ilden, og røer det til det bliver Varmt, kom det saa udi et fad, set det paa et fyrfad, med laag, over paa sagte ild, at det kand staa og stillis, og strø Sucher over, naar det er noch.

 

Pistasie Moos.

Til et fad tagis en pott sød fløde, og halfanden pund Pistasier, som schal pillis og stødis smaa, slaa saa 12 Eggeblommer med lidet Salt, røer Pistasierne ud med fløde, slaa saa Eggene paa og resten af fløden, rosenvand og Sucher, røer dette paa ilden, til det er syheet..

 

Suppe af fløde og Viin.

Tag 20 Eggeblommer, slaa dem Vel, kom dertil en half pot sød fløde, en half pott viin, Sucher og Rosenvand, støtt Cardemomme, set det til ilden, og røer det Vel, til det er Syheet.

 

Pomerantz Suppe.

Tag et half pund støtte mandeler, kom derpaa en pott Rinschviin og en pot Vand, lad det kaage en halftime tilsammen, slaa det siden igjennem et dørslag, og kom Sucher, brøtt Caneel, 6 eller 8 hele Nellicher deri, slaa saa 10 Eg og kom deri, rif 6 halve indsyltede

Pomerandz-schaller og kom deri, røer det til sammen, og Set det til ilden, røer det, til det Vil kaage, Saa er det noch.

 

 

Fløde med Citron udi.

Tag halfanden Pott sød fløde og lad kaage med Sucher og brøtt Caneel, og deri guule schal af en Citron, Lad det kaage, til det tychner, mens det schal idelig røris, (naar det er af ilden schal det og røris) til det er meest kalt, trych saa saften af to Citroner deri, og røer det vel om, tag saa den guule schalle og set mit udi faddet, og slaa suppen derover.

 

Citron-Ost.

Kog 3 Potter fløde med Sucher og brøtt Caneel til den er tych, mens røer stedze deri, trych siden saften af en Citron deri, røer det om, og tag det saa af ilden, lad det staa stille, indtil det er schilt ad, Leg saa en fiin klud i en steen-form, og kom det deri, lad det staa 3 eller 4 timer, at Vallen kand løbe derfra, kand det ey alt gaa paa engang i formen, kand mand efter haanden, som det syncher, legge meer i igen, der schal schrellis schalden af en Citron og kaagis med fløden, siden settis deri kaagte schalle mit i formen og leggis Osten omkring, naar Vallen er afløben, tag det af kluden og set udi et fad, kom sød fløde og Sucher over.

 

Saen at giøre.

Tag 2 potter sød Melch, og kaag dem, jo lengere de kaager, jo tychere det bliver, røer siden melchen til den er lunchen, tag saa en pot suur fløde, Som er Vel feed, og røer den udi Melchen, lad den løbe igennem et dørslag udi en ny Potte, set den paa en Varmt sted, og leg først en Salveet og siden en pude over, at det kand Være Vel tildeched, lad det staa Nat og Dag over, saa bliver det tycht, røer det saa Vel, og gif Suur fløde og Sucher over, naar det anrettis.

 

Forvent Risen Velling.

Tag 4 Potter sød melch, sett dem til Jlden med et Pund Risengryn, som tilforn er toed i heet og kalt Vand, lad dem kaage i to timer, men røer iche deri, set det saa fra Jlden, og naar det er half kalt, saa held det tynde saa sagte oven af, Sie det tynde igennem en fiin klud, og tag til hvær pot af det tynde fiire Eggeblommer, kom saa Rosenvand og Sucher deri, sett det saa paa ilden, og røer det intil det er syheet.

 

Mandel-Moos.

Tag et pund støtte mandeler, kom derpaa en pot Sødmelch, lad det kaage en time, og røer det Vel, kom Sucher og Rosenvand derudi og lit Salt, naar det schal anrettis, schal det gnies igennem et blich dørslag udi fadet og strøe Sucher og Caneel over.

 

Mandel-kæs.

Tag et pund lange mandeler, set dem en time udi kolt Vand, at skallerne kand blødis, pil dem siden rene, og leg dem udi kolt Vand, stød dem siden smaa med en træstøder, og kom lit Rosenvand paa, set en pot Sødmelch til Jlden, naar det syder, saa røer mandelerne deri, røer det, at det ey svies, naar det har søden et qvarter, saa tag det af, og kom Sucher og Salt og Rosenvand deri og huusblaass, naar huusblaassen er smelted, slaa det saa i former.

 

Huusblaassen at kaage.

Til et pund Mandeler om vinteren tag 4 lod af det bæste huusblaas, som er klar, schier dem udi smaa stycher, toe dem udi lunched Vand, slaa saa en Pegel Rosenvand derpaa, og lad det staa en Nat over, slaa saa om morgenen en pegel reent Vand derpaa, og set det paa heed Asche, og røer sommetider deri, at det ey siuncher til bunds, naar det er smelted, sie det igennem en tynd klud, og lad det staa og blive kolt, Naar det haver iche stunder at staa en nat over, kand mand komme en pegel Rosenvand og en pegel reent Vand strax paa, og sett det paa sagte ild, og lad det smeltis, om sommeren schal mand have 5 Lod huusbaas til et pund Mandeler.

 

Engelsch fløde Moos.

Tag 5 Pegle sød fløde, kog dem udi et qvarter med 5 eller 6 heele Muschat blommer, Lad det saa blive holt igen, slaa saa 10 Eggeblommer, rør dem udi fløden med Vel Sucher, set det saa paa ilden igen, og rør det stedze til det Vel kaager, ret det saa an og strø Sucher over.

 

Faaremelch af fløde.

Tag sød fløde, saameget dig siunis, lad den kaage en half time, og røer den stedsse, kom saa noget salt deri, slaa den i Posteliins Skaaler, lad den blive kold, bryd saa tvebach deri, saa smager det, som faaremelch.

 

 

 

Riis Moos udi Melch.

Tag et fierding pund Riismeel, lad det kaage en time udi 2 Potter Melch, kom siden 10 Eggeblommer deri og Sucher og Rosenvand, Lad det kaage lidet igen, men røer det vel, kom og lidet Salt deri, Ret det an og strøe Sucher og Caneel over.

 

 

Riis blam udi former.

Tag halftrede pott fløde, et half pund Riismeel, Sucher og Rosenvand, Lad det kaage en time, rør det, at det ey svies, kom Salt deri, Laa det saa udi formerne.

 

Melch bobbert.

Tag til hvær pott melch 6 Eg, kom et lide styche Smør udi hvær fad, som en Valnød stort, kom Vel Sucher i, slaa det udi et fad, sett det paa et fyrfad, leg laag paa med heede Emmer under og over, lad det staa og stivis, saa er det gott.

 

Jefn Eggemelch.

Lad Melchen syde, kom saa til hvær pot Melch 3 Eg, slaa dem Vel med lit Salt, kom Sucher deri, rør det Vel, til det er Syheet.

 

Eg-Ost.

Tag til hvær pot Melch 4 store eller 5 smaa Eg, kom Sucher, Rosenvand og Salt deri, lad det staa paa ilden, rør somme tid deri, at det iche svies, naar det har kaaget lidet, tag det saa af og kom det udi former eller dørslag og gnie det igennem, det maa ey kaage forlenge, ellers bliver det saa krumed, kom et støche Smør som en Valnød stor, giør det bløt, naar det kommer tillige i med Eggene.

 

Kaude Melch.

Tag 20 Egge hvide, slaa dem Vell med Salt, Lad disse løbe igennem et dørslag, kom en pot sød fløde iblant og Rosenvand og Sucher, kom det i en tinkande, set det udi en gryde med Vand, lad Vandet stedse kaage indtil det er stif i kanden, tag det op og leg det i former, æd det med fløde paa. Paasamme maade giør mand kaude Melch af Eggeblommer, men ichun af 16 Eg.

 

 

Citron-Eg-Ost.

Tag en pot Sød fløde, kom 6 Eg deri, og lidet reven Citronschalde og Rosenvand, Lad det kaage til det bliver til en Egost, tag den saa op, og leg saa udi et steen dørslag, at Vallen kand rinde derfra, gnid den saa igennem i et fad, til den er ey mer klumpet, kom saa sucher og Caneel deri, tag det saa op udi et fad, i en eller udi 3 topper, tag saa en half pot sød fløde og Sucher og Caneel, Rosenvand og Reven Citronschall deri, lad det kaage lidet og rør det stedze, slaa 3 Eg og røer dem deri, lad dette saa blive kolt og gif det saa over Egosten.

 

Suppe af Kierne Melch.

Tag god kierne Melch og sød fløde lige meget af hvær slag, kom saften af en Citron deri, og noget reven Citronschall, og saameget reven hvedesimmel, som den kand blive tych af, og stød Caneel Sucher, og et lidet støche fersch Smør, rør det sammen og set det til Jlden, og rør det, til det er kaaged Jefnt, rør siden et par Eggeblommer deri, og ret det saa an. Man schal agte, at, naar man schummer fløden af, man ingen Melch tager iblant, eller giver Suppen Valde.

 

Rom-kæss.

Tag 3 Potter Melch, slaa saa 12 Eg med Salt, rør halfanden pegel Suur fløde deri, lad det løbe igennem et dørslag udi den kaalde Melch, kom og lit Rosenvand og Sucher deri, set det saa til Jlden, og røer det somme tid, at det ey brender Ved, naar det er osted, tag det op, og lad det staa lit i Vallen, saa bliver den noget klart, tag den op og leg den udi et tynt klæde, og trill den deri, til Vallen er løben fra, og osten gaar glat fra kluden, leg den saa i en fiin sigte, og gnie den derigennem, blød saa tynde klude udi Rosenvand og leg dem udi former, og kom osten deri, lad den saa staa en Nat over, tag det saa af formerne, og leg den i et fad, giv Sucher og sød fløde derover. Man kand isteden for Suurfløde tage god kiernemelch eller Riisch Viin.

 

Kop Melch.

Til hvær Koppe schal tagis en pott Melche og til hvær pott melch tagis 3 heele Eg, og røris saa af som en Eggemelch, naar igten er stiv og hvid, saa har Eggemelchen noch, saa slaas den udi en Kold Potte og røris idelig, til den er ichun melch-Varm.

 

En lecher Melch at driche af Pardzelins Skaaler.

Tag 3 Eggeblommer, rør deri 2 lod riisblommer, og et fierding pund af de beste Sucher, slaa dette Vel tilsammen, røer saa halfanden pot sød fløde deri, set det saa til ilden, og lad det kaage til det bliver, som en tynd Eggemelch, men røer det stedze, tag det saa af ilden og røer det idelig, til det bliver gansche koldt, kom saa fløedeorange Vand alt efter som du Vilt have det sterch til, gif det saa udi Pordzelins schaaler, og kom saa meget reven Suchade i hvær schaal, som man kand holde imellem 3 finger.

 

Løve-melch af sød fløde.

Tag 3 potter sød fløde, set dem til ildeen, Sucher og brøt Caneel bunden i en pose, saa stor som en liden Valnød, og schallen af en Citron, røer det stedse paa ilden, og lad det kaage til fløden begynder at blive tych, tag det saa op og tag Citronschallen og Posen deraf, røer det saa stedze til det bliver melchvarmt, haf saa tilreede et half lod Løve, som er tværed udi kold fløde, og vri det igennem en klud, rør det udi den lunchende fløde, dech det til og lad det staa til det er løbet, dyp saa fiine klude udi Rosenvand, og leg dem i steen kopper, leg Osten deri, dech den til, og lad den staa natten over, æd den siden med sød fløde og Sucher over.

Man kan og komme flødeorange Vand deri, naar man heller løven paa, man kan og trille Osten i klud, og gnie den igennem en fiin Sigte, som Rom-kees.

 

Fløde-Pap.

Tag en pot sød fløde, kom deri 13 scheer fulde af meel, sucher og brøt Canell, Lad det kaage et qvarter, tag det saa fra ilden og røer deri 4 Eggeeblommer Vel slagne, og en pegel Suur fløde, set det til ilden igjen, og røer deri til det begynder at kaage, strø saa sucher og Caneel derover, naar det anrettis.

 

Kierne Melchs Suppe.

Kaag Perlegryn udi kierne Melch, sie det saa igennem et dørslag, og kom dertil Sucher og støt Caneel, 4. Eggeblommer, rør dette af paa Jlden, indtil det bliver størchned.

 

Mandel-Melch.

Kaag en tynd Velling af Vand og Perlegryn, sie dem igennem et klæde og lad dem blive kolde, tag saa heraf en half Pott, og kom deri en half pot Jordbær, item 4 scheerfulde tynd Caneel-Vand, et par fingebor-fulde af Agurcher, og Melon-kierner støtt med lit Jordbær-Vand, rør dem iblant 1 fierring pund støtte Mandeler, Vrieed det iggennem en fiin klud indtil det andet, Kom saa Sucher deri, brug det udi Feber og Hidtzige Siugdomme.

 

 

En Bobbert.

Tag 8 Eg, halfanden pot melch, og lad melchen kaage et qvarter, slaa saa Eggene Vel, og kom dem i melchen, slaa det saa paa et fad, og lad det staa paa en gryde Sydendis Vand, og leg Log derover, med ild paa, indtil det bliver størchned.

 

 

En anden Bobbert.

Tag 14 Lod reven hvede Simmel og 3 Citroner, rif schallen af dem, og trychedet suure derpaa, tag saa 8 Eg og 2 Eggeblommer, og en Pegel suur fløde, rør det saa tilsammen, kom Vel sucher deri og Smelted Smør, Caarrdemommer og lit Caneel, set saa et tinfad paa et fyrfad, og smører det inden i med smør, kom saa det forschrevne deri, lad saa være sagte ild under og over, til det er stifft, strø saa Sucher og Caneel over.

 

Griise-Rumper.

Tag et pund got Hveedemeel, og slaa det igennem et dørslag, at der er ingen klumper deri, leg det paa et bord eller brett, som mand giør Ved anden Dey, giør saa et holl mit i meelet, og kom deri 4 scheerfuld sød fløde, lit Smelted Smør, Caneel, slaa saa 6 Eggeblommer og et heelt Eg Vel med Sucher, at det kand giøre Deyen sød, kom det og deri, og røer det saa til sammen, og om deyen iche lader fra, saa strø Sucher under, og arbeid den Vel, til den gaar glat fra brettet og henderne, rul det saa ud med en rulde ligesom anden Dey, og saa tych som enden af en liden finger, schier det saa i strimler, saa bred som halftrede finger, schier det saa over igen saa breed som en finger, imidler tid schal en potte med Vel to pund fersch Smør staa Ved ilden og kaage, naar det begynder at kaage, schal der røris om engang, og saa kaage igen, tag det saa fra ilden, og lad det synche, bliver der endda schum oven paa, da schum det med en holschee, slaa saa det afklarede Smør i en tærtepande, som først er bleven Varm paa ilden, og lad det kaage, kom saa en god deel af griise Rumperne deri, og kast dem altid om med en holschee, og om det Vil flyde over, saa slaa oven paa med scheen, Saa siuncher det igen, og naar man kaster em om og de knepper imod bonden af Panden, saa ere de noch, tag dem op og leg dem paa graa papir, og kom saa andre i samme Smør, indtil de ere alle bagte, leg dem saa i et fad og strø Sucher over.

 

Vafler.

Tag et pund Hveedemeel, rør deri 4 Eg, som først er Vel slagne, rør siden 3 fiering pund smeltid Smør deri, og arbeid det Vel tilsammen, kom saa en pot kold sød melch efter haanden deri, og en stor god knifsod gier, set det saa hen at hefvis. Det schal agtis, at Jerned ey slaais for fuld, og dersom man kand ey faa meelet rørt alt i Eggene, kan man tage en scheefuld af den pot Melch og komme deri, dog røre det, det aller tychiste mueligt er, siden røre smører udi ogsaa Melchen, Smøret schal Være 3 fierring pund, førend mand smelter det paa ilden.

 

Suure fløde-kager

Tag en ½ pott fløde, og røer deri 4 scheerfulde hvedemeel, slaa saa 6 Eg med lit Salt og røer dem deri, Kom saa Sucher og Rosenvand deri, bag dem i en holpande og leg en Suur figen mit i hvær kage, eller man Vil schiere den i terninger og røre dem i deyen; der schal iche kommis mere Smør i Panden end den kand blive lit heed med hværgang.

 

Stichelbær-kager.

Tag en pot Melch og reven Hvede-Simmel, kaag deraf en pap vel tych og slaa den op paa et fad, at den bliver kold, tag saa tredieparten saamange Stichelbær og kaag dem med lit Smør, gnie dem saa igennem et dørslag, rør den saa i Papen med lit Smelted Smør, og 8 Eg, som først er slagne og Sucher og lit schaaren Sokade eller korender, bag det i smaa kager.

 

Gode Steen-kager.

Tag 7 Eg og et halfpund got Hvedemeel, slaa Eggene først med lit Salt, tag saa en potte og en pegel Sød fløde og melch til sammen, og 7 scheerfulde smelted Smør, og 3 scheerfulde Sucher, bag heraf tynde steenkager, og naar man slaar deyen i panden, saa strøer man korrender oven paa og lader dem saa bages.

 

Macron-kager.

Tag 6 HvedeSimler og schier Skorpen tynd udenaf, og schier den i schiver, slaa en half pott sød fløde derpaa, naar de er Vel igennem bløt, Kom saa et styche fersch Smør i en pande, kom brødet deri, og lad det bagis saalenge man kan kaage et haarsøden Eg, det schal røris, at det iche bliver hart eller brut, røer deri 6 Eg, som først er slagen med lit Salt, det schal røris hastig om, at det iche løber sammen, kom støt kardemommer og Sucher deri, og Rosenvand, kom Smør i tertepanden og kom saa dette deri, og bag dem med ild over og under, leg dem paa Faddet og strø Sucher og Caneel over.

 

 

 

En Pære-Terte.

Tag Pærer og schrel dem og schier dem i tynde stycher indtil kiernehuuset, der schal Være et got fad fuld, kom deri 4 scheer fulde Vin, 2 eller 3 støt Tvebach, Caneel, Sucher og Sylted Citronschal schaaren i tynde schiver, og 4 scheerfulde smelted Smør, Corender, røer dette Vel sammen, Deyen hertil giøris saaledis, tag meel og giør et hol mit i, og slaa 2 Eg deri, slaa dem Vel med en knif, kom deri 11 scheerfulde Viin, Som er Vel Sucher i, og 11 scheerfulde smelted Smør, giør en dey heraf, og rull den Vel tynd og strø brød paa bonden, af Panden, og leg saa deyen deri, kom saa Pærene deri og leg laaget over, og lad det bagis med sagte ild under og over.

 

Vand dey til fische Posteyer.

Tag Meel og kolt Vand, 3 Eg og kolt Smør, som er Vel udtoed i Vand, elt det sammen.

 

Griise-Rumper.

Tag halfanden pund ringer halfanden lod got Hvedemeel, slaa 4 Eggeblommer og 4 heele Eg med et fierring pund Sucher, og rør meelet deri, der schal og 4 scheerfulde smelted smør deri, og støt Caneel og korender, arbeid dette Vel i en dyb steenpande, leg det saa ud paa et bachelsebret, eller paa et bord, og rul det ud, giør saa griserumper deraf og bag dem som de andre.

 

Engelsch Poding udi en blich form.

Tag 10 gamle Hvede Simler, schrel schaarpen tynd deraf, schier dem saa i skiver, og leg dem udi en steen-schaal, spæ saa derpaa alt efter haaden en pot sød Melch, som først  schal Kaage, tver det Vel du med en schee, at det iche bliver klumpet, lad det saa staa natten over, siden om morgenen rør man deri 10 Eg, som Vel er slagne med lit Salt, og slaa det meget Vel, rør og derudi Vel smaa schaaren Nyretelle, reven Muschat og  Russiner, tag saa et Arch papir, og smøre det Vel med smelted Smør, leg det i  formen, kom saa Deyen deri, og bestich den oven paa med ochse Morre, bag den saa langsom udi halftrede time, saa kand man tage den heel du med papiret.

 

Engelsch Poding

Tag helten Tvebach og helten reven Hvedesimmel, 5 eller 6 Eg, en half kopp smeltet Smør, en half Muschat, rør dette sammen med lunched Melch, her schal og korender og lange Rusiner udi, kom saa smør udi fadet, og kom Deyen udi, og lad det bagis med ild over og lidet ild under.

 

En Tart af Tammerin Ost.

Tag Melch og schill den ad med Tammerin, trych valden Vel  deraf, kom deri Sucher og Eg, og Flør de orange Vand, og røer dette Vel sammen, giør en dey hertil med meel, Eg og Sucher, og rul den Vel tynd og liige,  leg strimler deraf oven paa, lad den bagis med ild under og oven paa.

 

Ebbel Tærte.

Tag gode Velsmagende Eble, schier dem, som til en terte, Set dem til ilden udi en kaaber Sylte kiedel, slae saameget Vand paa dem, at man kan knap see dem Ved siderne, kom sucher deri, som er huggen udi smaa støcher, saameget, som dig tychis, de kand blive Vel søde af. Dech dem saa til, og lad dem kaage fast Ved lue-ild, til de ere gansche i grød, rif og schallen af 1 eller 2 Citroner, deri røer dem sommetid om, at de ey brendes Ved, og gnie dem Vel smaa med en træschee, naar de nu ere gansche Jefne, sett dem fra, at de bliver kolde, kom saa Flor de range Vand deri, og leg det udi deyen, som tilforn er baged, saameget som den schulle, strø saa sucher over, og gif den saa ind, den schall intet bagis med deyen, men jefn den smuch med en knif.

 

At giøre Deyen hertil.

Man legger meel paa et terte-bret, og slaa 2 Eg deri, og noget fersch Smør, Som Vel er udtoen i reen Vand, giør heraf en haard dey, elt den Vel, tril den saa ud, og leg den udi tertepanden, schier den smuch uden over, og stich den Vel med en knif paa bonden, at den udi bagningen gir sig, og bag den saa til pas, tag den saa op, og leg dette overschrevne Ebbel-moos deri, man kan og giøre Musepan dey her til.

 

Halve Ebler at bruge til Confect.

Man schier Eblene mit i tu, og huler kierne-huused ud, men ey schrelder dem, leg den saa udi en kaabber sylte kiedel, Vender den udhulede side under, slaa noget Vand derpaa og Vel Sucher, 3 eller 4 stycher fersch Citronschaller, dech det saa til med et kaaberfad, lad det kaage under lugt laag paa lun ild, til Eblene ere vel møre, ret dem saa and, og Vendes den side op, som schallen er paa, strø saa Sucher derover.

 

En Terte af Pestinacher.

Tag 8 eller 10 Pastinacher-Rødder, schrel dem, rif dem paa et Rifjern, bind dem saa i en klud, og kast dem udi Vand som kaager, og lad dem kaage lit, trych saa Vandet Vel af og kom det udi et fad, og kom dertil Sucher, smelted Smør, lit støt Tvebach, støt Caneel, reven Muscat, 2 Eg, og 2 stycher reven Sokat, rør det Vel sammen, og kom det saa udi en dey.

 

 

 

Persche-Terter.

De schieris udi 4 stycher, og kom deri Sucher, Smelted Smør, støt Caneel, 2 Eg, Ved støt tvebach, 1/2 lod Reven Sochat, rør det Vel sammen, og kom det udi Deyen.

 

ApleeKaas-Terte

Giøris paa densamme maade, som af  Perscher.

 

En god Mandel Terte af Suur flødee

Tag et half pund støtte Mandeler, en ½ pot Suur fløde, kom og dertil 10 Eg, som ere Vel slagne med lit Rosenvand, Vel Sucher, og slaa det vel tilsammen, og kom det saa udi Deyen, naar den begynder lit at tychis, saa strøe en haand fuld Corrender der paa den saa foruden strimler og log.

 

Ribs-Terte.

Tag 2 Pund Ribs, som er pillet af stilchen, kom deri blant et pund støtt Sucher, 4 lod støtt tvebach, 1 lod støtt Caneel, smelted Smør og 9 Eg, som er Vel slagne, rør det Vel sammen og kom det saa i Deyen. Kaag Ribsen i Vand til de sprevher og lad dem saa blive kolde, før det andet kommis i.

 

Dey til Postey

Tag 3 pund meel, 1 pund kolt Smør, som  er Vel udtoed,  en half pot sød fløde og 6 Eggeblommer, Som er Vel slagen.

 

Risengryns kager udi et fad.

Kaag ½ pund Risengryn udi 2 potter Melch, lit meer end half kaaget, lad dem saa blive half kolde, og røer deriblant schalden reven af en Citron, sucher, Salt, Vel reven Sochat, Datteler schaaren i lange strimler, sylted Citron schalde schaaren udi lange strimler, støtt Caneel, Reven Muschat, en god deel Oxse Marre, rør det Vel sammen, og kom det saa i et tinfad, som først bliver set paa et fyrfad med et lidet styche Smør at smelte, tag saa schiver af hvedeSimler og bedæch grøden gansche dermed, tag saa 6 Eggeblommer Vel slagne, kom dertil en pot sød flød, set det til ilden, og lad det staa til det begynder at blive lit tych, kom det saa med en schee oven paa grøden, set det saa paa et fyrfad, og lad det saa sagte kaage med et tertepande-laag med ild, indtil brødet bliver lit brunt og fløden er bort kaaged.

 

En pande-kage af Fløde.

Tag en hand fuld Meel og 10 Eg, rør det Vel sammen, giør det saa heel tyndt med sød fløde, og kom Sucher deri, Lad saa en tertepande blive heed med lit Smør, bag den saa. Dette er til to gange.

 

En Eble-kage.

Eblene schaarne, som til en terte, og stegt brune udi en pande udi Smør, og at de iche bliver formeget smaa, lad dem saa blive kolde, rør saa dertil støt tvebach, 2 Eg, støtt Caneel, Sucher, lad saa tertepanden blive heed med lit Smør, og leg den saa deri.

 

Eble-kager.

Skier Eblerne udi skiver, og bag dem udi Smør, giør saa en dey af 5 eller 6 Eg, Sucher og Melch, slaa den Vel, kom saa lit af denne dey i en heed pande, og lad af Eblerne derpaa, og saa igen af deyen, Vend den saa om paa et fad, og bag dem saa paa begge sider, leg saadanne 3 eller 4 oven paa hværandre udi et fad, og strø Sucher over.

 

En Engelsch Kage.

Tag 6 Revne hvede Simler og ½ pund reven Sucher brød, en god deel schaaren telle af Kalve-nyre, ¼ pund Rosiner, en reven Muschat, støtt Caneel, og lit støtt Peber, salt og en scheefuld gier, 8 Eg, Varm sød fløde, rør dette sammen og lad det hævis, bag den saa udi en tertepande, man kand og bage den udi et Sølf fad i en bager-ofn.

 

Sucher eller krum-kager.

Tag halfanden pund meel, 4 Eg, et half pund kalt Smør, Sucher efter Smagen, støtt Caneel og lit støtt Jngefær, giør heraf en dey, tril ssmaa kuler heraf, og bag dem i et krumkage-Jern, denne dey kand lenge giemmis udi en kielder, Dog triller man iche kulerne, førend de schall bagis.

 

En tych kage i en tertepande.

Tag halfanden pund Meel, en half pot Varm Melch, 9 Eg, Corender, halfanden pegel smelted Smøer, en schee fuld Gier, rør dette sammen, og lad det hævis, bag den saa i en tertepande, med ild under og over.

 

*Botber kager.

Tag en Pot Melch, et pund Meel, 8 Eggeblommer, en scheefuld Gier, Vel Corender. Rør det vel sammen, og lad det hæfvis, bag saa smaa kager deraf udi rumt Smør, at de kand svømme deri.

 

Corender-Kager.

Tag et pund meel, knap 3 Pegle Varm melch, 3 Eg og 4 Eggeblommer, som er Vel slagne med lit Salt, korender, Ebeler schaaren som til en terte, lit afschallede mandeler, og en scheefuld Gier, rør det sammen, og lad det hævis, bag saa kager deraf udi en hullpande med rumbt Smør.

 

Mandel kager udi smaa blich former.

Tag et pund mandeler smaa støt med Rosenvand, et halfpund støtt Sucher, 5 Eg og 4 Eggeblommer, dette schal Vel slaaes en time eller meer, saa smøris formerne med Smør, og maa iche slaa dem for fulde, set dem saa i en tertepande og bag dem, man kand og Vel komme lit sød fløde og reven hvedeSimmel derudi, om man Vil.

 

Citron-Poding.

Sød fløde kaag den med lit hele muschateblommer, rør den saa til den bliver kold, tag saa 10 Eg og 2 Eggeblommer, slaa dem Vel med 4 scheerfulde Rosenvande, og 4 scheerfuld reent Vand, kom dertil 24 scheerfulde støtt tvebach, 10 scheerfulde meel, Reven Muschat, 6 halftørre syltede Citron schaller smaa Reven, schallen af en fersch Citron og en pot af den kaagede fløde, Sucher og lit Salt, kom der saa i kluden og kaag den i 3 timer, gif saa kissebær eller Ribs-safft derover.

 

 

En Hollandsch Poding.

Tag 16 Lod støtt Tvebach, steeg det udi Smør, at det bliver brunt, slaa saa 6 Eg Vel med lit Salt, kom dem til det steegte Tvebach, 3 pegle sød fløde, lit schaaren marre eller telle af kalve Nyre schaaren udi terninger, en god deel Corender, Sokade og Sylted Citron eller pomerantz schall schaaren i tynde schiver, støtt Caneel, og en scheefuld Sucher, røer dette Vel sammen, og kom det saa udi en klud, og kaag den udi sød Melch eller Vand med lit Salt udi, giv saa smelted Smør og Sucher derover.

 

Grønne Kager.

Tag ung kiørell, trinde Syrer, Spinat, *Valsem, en liden haandfuld af hvær slag Vinrude, Hiertensfryd, Laducher, og Persille af hvært saameget, som mand kand holde imellem 3 fingre, toe det, og hach det saa smaat, trych saa Vandet af, tag 8 Eg, Slaa dem Vel, og kom dertil et halfpund meel, slaa det Vel, ror dertil en pot Varm melch, en half pegel smelted Smør, et par scheer fulde Sucher, kom saa de hachede urter deriblant, og slaa det Vel, og bag tynde kager deraf. Det giøris iche fornøden at komme tiere smør i panden, ned til den første kage, giør saa Suppen som efterfølge tag en half pot Ediche, et got støche Smør, lit støt Tvebach og Vel Sucher, lad det kaage sammen og Vel røris, til den er saa tych, som en fische Suppe, slaa den saa over kagerne.

 

Fylte krabber.

Naar fischen er udpilled, saa hach den smaa, og kom ligesaameget tvebach deriblant til 20 krabber, tag 4 Eg, 6 scheerfulde sød fløde, Vel hached Persille, lit støt Peber og Muschateblommer, 3 scheer fulde smelted Smør og Salt, rør dette sammen, og fyld dette udi schallerne, og steeg dem saa brune i en pande med Smør.

 

Oxse kiød paa Engelsch.

Spech kiødet igiennem med Persille, Salt det saa, og lad det ligge udi Salt 2 Netter og 2 Dage, kaag det saa mørt udi Vand, og lad det blive kolt.

 

En Ret af koll kalve-steeg.

Hach kiødet Vel smaat, kom det i et fad, og kom derpaa Suppen, som er dryppet af stegen, lit Vand eller Viin, smør støt Antischoves, støt Vid Peber, og støt pomerantz schaller, Charlotter og Saften af et par Citroner.

 

Vilde Ender at steege.

Enderne schal lit mere end half steegis paa et spid, tag dem saa af, og leg dem paa et fad, schier saa 3 eller 4 schaar langs paa brøsted paa hvær side indtil beenet, og strø hvid Peber stødt udi schaarene, trych og Saften af en Citron eller to derover, trych dem saa platte med en tallerchen, og tag den saa af, og lad dem kaage under lugt log, lad dem kaage til de ere møre, man kand og komme løg paa.

 

En ophæved fløde-kage.

Tag 6 Eg, rør Hvedesimmel deri, til det er maadelig hart, og slaa det heel  Vel, giør det saa Vel tynt med sød fløde, at det er saa tynd, som got sød fløde, kom lit Sucher deri, slaa lit smelted smør i en tertepande, kom deyen deri, leg hastig ild oven paa laaget, bag den saa til den er noch, jo dybere panden er, jo bædre den giver sig op.

 

Smaa kager af hvede Simmel.

Tag 10 reven hvedesimler, sigt dem igennem et dørslag, rør derpaa halfanden pot sød fløde, slaa 10 Eg med lit salt, og slaa derpaa, kom og korender, støtt Caneel, Sucher og smelted smør deri, tag dem saa i en huulpande med lit Smør første gang, siden kand mand bage dem uden Smør, man schal og deche dem til, de ere best, naar de ere Varme.

 

Citron-kager.

Tag 2 Citroner reven, en reven Hvedesimmel, 5 Eg, lit Sucher og Caneel, og om det bliver for tørt, kan man komme lit Viin dertil.

 

Citron-Terte.

Rif et halfpund grøn Sochade, lad det kaage Vel igiennem med halfanden pegel Rinschviin, slaa det saa udi et fad, og rør derudi 13 lod Velveyed reven Hvedesimmel, som er steegt i en leerpande i halfanden pegel smelted Smør, dog iche brødet for brunt, kom og deri Saften af 6 Citroner, den guule schall reven af 2 Citroner, støt Caneel, Sal og 4 Eggeblommer, rør dette sammen, og bag den uden laag, strøe Caneel over.

 

En Mandel-Poding.

Tag et half pund gode Mandeler Vel smaa støtt, kom dertil en reven Hvedesimmel, og noget reven Muschat, 6 Eg Vel slagen og saameget fløde eller Melch, som fornøden giøris, kom dette saa i en reen klud, som er Vel bløt i reen Vand, og lad det saa kaage.

 

En Kissebær-Tærte.

Tag halfanden pund kissebær, pill steenen deraf, tag saa et half pund Sucher, kaag det paa ilden, til det bliver som en Moos, tag saa 12 lod tvebach, rør det i lit smelted smør paa ilden, til det bliver hart, rør det saa i kissebærene, kom schaarne Sochadt, schaaren Citron-schalle og Corender deri, rør det saa smmen, og kom det i deyen, i tertepanden.

 

En Citron-Terte.

Tag 6 Citroner, og rif schallen deraf og trych Saften deraf, tag saa 4 Hvedesimler, 16 Eggeblommer, og 4 heele Eg, et støche tør Sochade smaat schaaren, lit støt Caneel, og sød fløde, slaa det Vel tilsammen, og kom det i deyen.

 

Mandel-kage i en Form.

Tag 12 Eg, slaa dem Vel med et half pund støt Sucher, rør det saa paa et pund støt Mandeler, slaa det Vel sammen, som en Sucherbrød-dey, smør formen med klared smør, leg et støche papir paa bonden, som er schaaren efter formen, og smurt med smør, kom deyen deri, og bag den i en tertepande.

 

Mandel-kage.

Tag et pund støtte Mandeler, kom 20 Eg, en half pot suur fløde, Sucher og Corender deri, rør det tilsammen, leg lit tynd Vin dey paa bonden i panden, slaa det saa derpaa, leg ild under og over, bag det saa vel igennem.

 

En Ebel-Terte.

Tag en deel schaarne ebler, 3 eller 4 tvebach, en god deel Corender, og en god deel støt Caneel, smelted Smør, et Eg, schaaren Sochat, rørt tilsamen, Vel Sucher og fløde, ror det tilsammen i et bægere, et Eg til deyen og smelted Smør.

 

En Pomerantz Terte.

Tag schallen af 5 Pomerantzer, og schier dem i strimler, leg dem en nat i Vand, slaa saa det Vand af og leg dem i andet Vand, lad dem faa en opsød, slaa saa Vandet af og lad dem blive kolde, kom saa en pot Viin derpaa, en fierring pund pingler, 2 reven Hvedesimler, et fierring pund Sochat, et hald pund Corender, 3 scheerfulde Ribs Saft, smelted Smør, og Sucher, lad det kaage en halftime, kom det saa i Deyen.

 

Mandel-Terte.

Tag et half pund støtte Mandeler, 8 Eggeblommer, 2 støtte tvebach; 8 scheerfulde sød fløde, en pegel smelted Smør, et half pund Sucher, rør dette sammen og kom det i deyen.

 

Suur figen-Terte.

Tag 2 pund Suure figen, kom dem i en potte, kom saa half Viin, half Vand, lit Smør, og Sucher derpaa, lad dem kaage møre, gni dem saa med en schee, og lad dem blive kolde, leg dem saa i Deyen.

 

Snee bolle at bage,

Tag først 3 pegle sød melch, kom dem i en Jernpande, støtt muschate-blommer, og en stor scheefuld smør, lad det saa kaage, rør saa 21 lod Hvedemeel deri, rør det i panden paa ilden, til alle klumperne er gaan du, kom det saa i et fad, til det er bleven kalt, kom saa 12 Eg deri, men ichun to af gangen, kom saa schallen af en Citron schaaren i terninger, og Suchat ligesaa schaaren, og udpillede Cardemommer deri, slae det saa med en schee til det faar øyne, smelt saa smør, og kom i en stor pande og bag dem.

 

Steen kager.

Tag 6 Eggeblommer, et half pund Hvedemeel, et half pound Hvedemeel, et half pund støtt Tvebach og melch, lit støtt aniis og smelted Smør, lit Salt og Sucher, giør en tynd dey heraf, og bag dem det tyndeste mueligt er.

 

Smaa brød kager.

Tag 8 Lod tvebach, 6 Eg, en half pegel Viin, en half pegel suur fløde, Caneel, korender, Sucher; bag dem i en jernpande, at de bliver smuch brune.

 

Vafler.

Tag et pund Hvedemeel, en pot lunched melch, 6 Eg, lit Sucher, støt kaneel, smelted Smør, lit Rosenvand, 2 støt tvebach eller Eggeschaaler, kom en scheefuld frisch gier deri, lad det hævis, og bag dem saa.

 

 

 

Gode Raad.

Tag 3 pund Hvedemeel, 12 Eg, en half pot sød fløde, halfanden pegel Suur fløde, og smør, halfanden pund støt Sucher, 2 lod kardemommer, lit schaaren Citronschalle, et lod kaneel, elt det sammen, og trill det saa du, og leg dem i jernet.

 

Risengrøds-kager

Tag 2 Potter Risengrød, og en pot Hvedemeel, 3 Eg, Sucher og Rosenvand, muschateblommer, lit Salt, kaneel, korender, rør dette tilsammen, og bag smaa kager

 

Morte-Bachelse.

Tag et pund meel, 6 Eg, en pot Varm melch, støtt kardemomme, muschatblommer, lit Sucher og Rosenvand, en scheefuld gier, lad det hævis, kom klart Smør i Morteren, slaa den half fuld af deyen, leg et lag med ild oven paa, bag dem saa gulebrune.

 

Spech-Bachelse.

Tag 3 fierring pund Hvedemeel, en pot sød fløde eller melch, 9 eg, støt muschateblommer, Cardemomme, Sucher og Salt, rør det sammen, kom det i et dybt tinfad, smøer det først med smør, set det saa paa en gryde med hitt Vand, lad det saa syde til det har noch, tag det af fadet, og lad det blive kolt, schier det saa ligesom du Vilt, bag dem saa udi Vel klaret Smør.

 

Tragt Bachelse.

Tag meel og Vand, det hvide af 20 Eg, giør en dey heraf, lit tyndere end til Ebelschiver, kom Vel Sucher deri, lad løbe igennem en tragt med huller i udi klaret smør, naar dette er bagt, tag den saa op og bøy det strax over en bachelse kule, lad det ligge derpaa til det er kolt.

 

Kalve-Øren.

Tag en pot sød fløde eller melch, kom et lidet styche Smør deri, og reven hvedebrød, kaag en pap heraf, tag schaaren Ebler, kom dem udi pappen med sucher, støt Caneel og lit smelted Smør, rør det sammen, og bag kager deraf.

 

Suure figen kager

Siuf Eg, lunched melch, meel, smelted Smør og gier, slaa en tynd dey heraf og kom figene enten i deyen eller mit i hvær kage, og bag dem i en huul pande.

 

En Mandel-kage.

Tag et pund Mandeler og stød dem smaa, tag saa 10 Eg slagen Vel og et fierding pund Sucher, rør det i Eggene, og rør saa mandelerne i efter haanden, tvær dem Vel ud, og bag dem saa i en pande eller former.

 

Stichelsbær at sylte.

At sette flasker i Vand, legge lidet Høe paa bonden i kiedelen, og saa sette den paa ilden, paa Jevn Jld, Lade det saa staa, til saalenge, at de siunker saameged som en fingerbred ned, dog siunker det iche, førend mand slaar paa flasken med sin haand, og proberer, om det er kaaged noch, hvis iche, da settis det til ilden igen, indtil saalenge det, af det mand slaar derpaa med haanden, kand siunke et fingerbred ned; Naar det nu er kalt, schal flasken nedsettis i Kiælderen udi meged tør Sand, og staa paa halsen, dog schal den Vendis lidet iblant.

 

Agurker at sylte.

Skal Agurkerne staa et par dage udi Vand, og saa tagis op og slaais udi lage, indtil de schummer, som en god SæveLud, saa schal de ligge en nats tid paa et klæde, og schal der da settis frisk Lage paa ilden med ædike udi, og naar det kaager, schal Agurkerne kastis derudi, og have en Opkaag, siden at slaa dem udi en kruche og deche dem tæt til, Og saa siden at sylte dem ned, som det bør.

 

Bønner at sylte.

Skal mand tage Lage med ædike udi, og naar det kaager, schal mand komme Bønnerne derudi, og lade dem saa kaage op; Derefter slaa dem udi en kruche og deche dem Vel til, indtil de bliver kaalde, siden at legge dem i en anden kruche, og slaa brædet Smør derpaa.

 

ValNøder at sylte.

Pluk de grønne ValNøder af, Margrethe dag, og stich dem igennem med en Syl, Sæt dem i blød i Brøedvand i 9 dage, gif dem frisk vand hvær dag, tag dem saa af det vand, og kom dem og i brøedvand, til de bliver saa, at du kand skrabe den yderste grønne Skall af dem, Stich saa Caneel og Nelliker i det gennemboored hull, naar end faar taged den yderste Skall af dem, kaag saa en Syrup af got Sucher, og kom dem i et glass eller hvori du Vil have dem, og kom Syrupen derpaa, naar d[en] er bleven kold; Lad dem staa en tid lang i den Syrup, til den er gansche tynd, kaag saa densamme Syrup om med mere Sucher og kom den paa, Bliver den formeged tynd igen, naar den faar staaed noged, maa du endda Vel forbædre den, og kaage den om igen.

 

Scheller af kiød.

Tag 2 kalfve fødder, flech dem ad, leg dem udi kolt Vand, item en feed Capue, men kast halsen, leveren og Mafven derfra, tag og dertil kylen af en kalvefiering, knech beenet 2 eller 3 gange, krømp dette udi en kiedel med hit Vand, tag det saa op, og leg det lidet udi kolt Vand, tag det saa op, og leg det i en stor potte med hit Vand, at Vandet staar en alen over kiødet, dech det saa til.

 

Kalkonske Høns i Saad.

Tag en feed kalkonske Hønne, naar den er skaalled, skier hovedet af, naar indvollen og kroen er ude, fyld hannem inden J med steegte castanier, kroen kand du fylde med Mandeler, og Rosiner, kom saa Hønnen i en stor Hollandsk Potte, kaag derpaa et Saad med lidet Viin iblant eller Citron-skiver, grøn Persillie, Muschatee blommer, hieveed med Perlebyg, lit smør, Peber, Salt, safren, stich lidet heele Nillicher i brysted, kom derpaa endeel Piner, som først skal schaallis, tag saa en hob asparis, pil først de grønne smaa blade aaf En af Stilchen, som er saa beesch, bind saa smaa knipper sammen, lad dem kaage i noged af Saaddet for sig self, naar mand Vil da rette Hønen and, haf saa til reede 5 eller 6 haardsøden Eggeblommer og stich dem oven i brysted med en grøn Rosmariin stilch i hvær blomme, leg saa Asparisen runden om i Saadet, saa Stilchen kand synis paa breden af fadet, mand kand ogsaa tage isteden for Eggleblommer smaa runde bolder baged af Sprut-bachelse dei i smør og stiche dem i brysted med lang Caneelbarch, saa kand mand bage pluched Persilie i Smør, naar det er kald, strøe breden om fadet med dem. Vil mand have rørt lit Eggeblommer paa Saadet, saa schulle der ingen Perlegryn Være paa Saadet, bestrøe maden med Muschate-blommer, saa er den færdig.

 

Potafi-Suppe.

Tagis en feed Capuen, enddeel kalvekiød, og groffenbrad, og lammekiød, naar det er udkrymped, Settis paa ilden tilsammen i en stor potte at kaage i Saad en stor busch Grøn Persilie og lidet Merrae og timian og tør Rosmarin, Peber, Jngefer, og lidet Salt, en god scheedfuld Smør, schal dog tilforn schummis, tag saa dette efterskrevne, og kom hvær slags i en potte at kaages i samme Saad, som er kiødboller, Sischener, blommekaal, asparis, Jerusalems Erteskøcher, Vindruer, spanske Syrer, Svinefødder flagte, tag siden af Saadet, kom Eggeblommer i Smør, muschateblommer, Nellike Puder, smaa hached Persilie, røer det af paa ilden, at det iche schillis ad, ret saa an, kaponenee mit i fadet, som tilforn schal kaagis med heel Caneel i brysted, leg siden det smaa kiød uden om, kom saa oven paa af alle disse slags ligesom det best kand accondere at ligge paa faddet, giv saa Saadet som blef afrøert med Eggene derpaa, og Reven Muskater derover og Nellicher og hele buscher Persiler, og Reven Citron om breden paa fadet.

 

Kalle-kiød i Saad.

Naar det er udkrympet og set paa ilden, kommis derpaa grønne urter, adschillig slag som behof giøris og schummis, iefnis med Smør og meel, tag saa noget af Saadet i en Potte, kom deri tørre Eble schaaren i Strimlinger, Rosiner, Sylted Lemon, cappis, suure figen, Muschateblommer og Nellicher, Safran, Salt paa kiødet, saa kand det anrettis.

 

Groffenbrad i Saad.

Krymp det ud enten i Varmt eller kolt Vand, set det paa ilden med Vand, og grønne Urter, og salt, peber og smør, støt Rosmarin, kom det i Saadet, den tredie deel Viin, iefn det med lidet reven brød, kom siden Rissengryn, Rosiner, sylted Lemoner, med Muschateblommer og nellicher i Saadet. Groffenbrad kand og kogis foruden Viin, og Jefnis med lidet reved fiin Rubrød, og med Svedscher, pastenacherøder, og Lemoner, J Saadet kand og kommis perlebiug og Corender, og røsted HvedeSimble i saadet, om mand Vil give peberod over kiødet.

 

Ender i Saad.

Naar de ere schollede, schier saa de halve Vinger og fødderne af med Halssen og Hoveded, kaag dem i Saadet med lit Viin Ediche iblant, iefnis med Smør og Meel, persilie, timian, peber og Salt. Kog saa i en anden potte tørre Eble lange schaaren, Coreander, Cappers og Lemon, Safran og Nellichepoder, gif det saa over dem paa fadet, bestuched med grønt.

 

Lamme-kiød i Saad.

Tagis feet Lammekiød, pil Huden saa tyndt Støcheerne, toe det Vel du i kold Vand, set det paa Jlden i tinpanden med grøn Persilie, Meiran og Saer, Danschkommen og heele urter iefnis med Smør og Vil kogis Videre paa Saadet Sucherrøder og Corender, eller hvide Rover og Rosiner, eller ogsaa Rosiner, cappers og fersche Citroner.

 

Honsekiød Saad.

Lad dem kaagis med et got sødt Saad, og med kryderi og Persilie-Rødder kaag siden paa Saadet, mandeler og Rosiner og smaa schaaren Lemoner, eller ogsaa Stichelsbær og Corender. Eller Lactucher og Viindruer og smaaskaaren Caneel, kand ogsaa kaagis pølser paa af reved Hvede Simbler, søed flød, eg, hached persilie, smelted Smør, Muschateblommer, Corender, Peber og Salt, giør dem trekanted imellem to scheer, kom dem i Saadet, Syer de forlenge, da bliver de tunge da schal Hønsene skæris smaa.

 

Duer i Saad.

Naar de ere pluchede og schaallede, schier beenene af dem, bøyg saa Halsen omkring, og stich Nebbet ned kroen på Duen, stich begge fødderne giennem øynene, hvær til sin Side, kaag dem i Saad, helten Viin og helten Vand og grønne urter og kryderi, og Jefnis som før er sagt, kom saa Mandeler, Rosiner og Lemoner med Safran paa Saadet.

 

Hached kiød i Suppe

Tag et styche fersk Oxekiød og lad syde i Saad, naar det er lidet mere end half kaaged, tag det op og lad det blive kold, schier det seye fra, tag lit kalvekiød halfkoged, iblant, om mand Vil hache saa begge slags smaat paa et Egebret, kom det saa i en Potte med Vel Viin paa til at søbe med Corender, Sucher, Cardemomer og kaneel, naar det siden er noch kaaged, kom deri smaa schaaren Suchat, og sylted Vindruer eller Stichelbær, strø saa Sucher og kaneel om breden.

 

Dyre- eller Hare-Vildbrad.

Naar kiødet er udkrymped og pilled, settis paa ilden J Saad med grønne urter schummis, siden Peber og Salt, Jngefær, løg, Jefnis med blod og ediche, lidet støt kolender i, tag saa lidet Saad i en potte, kom deri helten Viin, branichet Spech, oliver, tørre pærer schaaren i 4 parter, Rosiner og sucher smaa schaaren Lemon. Er det idel harekiød, da kand ogsaa tagis kirsebær-Safft med lidet støtt brød isteden for blodet, og cappris for oliveren, Nelliche Puder og Sucher over.

 

Naar du Vilde fylde Ozeetunger, da flech tungen ad, mens lad den ene part henge Ved den anden, huel den saa ganske du inden i, og tag saa det af, og hug det smaat, og saa skal du tage 5 Hvede Tvebach, og stød dem smaa og 4 Eeg og muskateblommer for 2 s, og stød dem smaa, og ½ Pel breet Smør, korender for 2 s, og lidet smaa Salt, bland saa det til sammen og kom saa det i tungen, som du haver huled ud før, leg saa den udi en pande, og leg Smør under den, og bag den Ved sagte Jld til den bliver brun, giør saa en Suppe til at give over den, tag saa nogen sylte Figen og schier i lange støcher, og tørre pærer og schier denne og i lange støcher, og Rosiner og skallede Mandeler, schier dem og i lange støcher, tag saa ½ pot frands Viin, en støt Hvede-tvebach, smør, Caneelpudder og sucher, først skal pærerne og Rosinerne førend det kommer til sammen.

 

Spanske Pølser.

Tag 14 Eggeblommer, og slaa dem Vel, tag saa - - - - - - -  (slutt på denne side)

 

Carmesin-Rød paa et guldt

Tag først fersch Vand, kom det udj een mæssing-kiædel, lad det Være heet, kom derudj 6 lod Alluum, og 6 lod hvid Viinsteen, lad det syde op, kom ulden derudj, og lad det dereftter syde een time, tag det af igien og lad det Svalis, schyll det saa af udj reent Vand, kom atter reen Vand udj Kiædelen, lad det Være heedt, tag it lod Consenelle, eller lidt meere, og stød det Vel sammen, thj jo meere mand tager jo bedre det bliver, tag lidet hvidt Viinsteen, saa maget som kand ligge paa een knifs-aad, kast det derudj, lad det Vel opsyde, kom ulden derudj, og lad det syde een half time, tag det ud igien og lad det svalis og schyl det saa af udj reent Vand.

 

At brænde Brendeviin af Rug og Malt, og deraf faa en fornøyelig Qvantum Spiritus.

Rugen skal skraais Vel, og maa iche malis paa en nys bitled Steen, Ey heller strax blive masched, naar det er nys maled og er Varm. Til 10 schpr Rug og 2de schppr Malt tag En Spand, maal den med 12 potter Vand, merk eller tegne den sted med en karf eller skee saa mand ungefær tager hvær Spand ligefuld, tag saa 7 Spander kolt Vand og 9 Spander heed louv, og kom udi Mæschekarred, kom saa Malted derudi, dog langsom, mens En det rører, og saa Rugen, Arbeid det en qvarteers time Vel igennem, saa det bliver saa tych, at Malt Roored kand staa derudi, Tag saa 18 Spander heedt Louv, og slaa det over alt udi karred, mens En det rører, Lad det saa staa, om Vinteren 2 timer, om Sommeren 9 eller 10 timer, om Vaaren og Høsten 3de eller 4re timer, Sæt saa til med 18 Spander kolt Vand, 3de eller 4re Spander bærme, En eller 2de potter Gier, og røer det En qvarteer time Vel igennem, dech det saa Vel til, og lad det staa til 3die dag eller til Meskningen er fallen, saa fylder mand Panden, det maa ey glemmis at styre en eller 2 gange op, førend mand setter til og decher det til igjen. Af 2 schp: Malt og 2 schp: Rug-kled, alt ny maal, er bekommed 18 potter 1 pæl Brendeviin.

 

At Brygge Vel.

Malted skal tærskis, og kastis, etc. Mæskningen skal Være temmelig tynd, og naar det er mæsked saa tyndt, som mand siunis, da skal mand aføsse det tyndeste og komme det i kiædelen, og lade det kaage og slaa det saa paa Mæskningen igjen; Saa skal Humlen kaagis, og naar den er kaagt, schal den øsis i et kar; Naar mand legger Rostne, schal mand tage lidet Humle af den kaagte Humle at strø paa Røsten, Saa schal mand atter øse af det tynderste af Mæskningen i Kiedelen, lade det kaage, og saa strax øse Mæskningen paa Rosten; Naar det tyndeste Kaager, som er i kiædelen, schal mand øse det paa Rosten; Urten skal alt kaagis og gaa igennem Rosten 3 eller 4 gange, indtil den bliver klar, naar den nu bliver klar, schal den søde Urt og Humle-Urten øsis i Kiedelen og koogis til sammen en god Stund, Siden sier mand den igennem en Kurv i karred, staar saa, til den bliver kold, til mand setter Giær til den.

 

At Øll schal iche suuris.

Mand skal tage 2 eller 3 Engeltaarne-Greene med Løfvene, og stiche udi Tønden i Øllet, saa suurer det iche, men holder sig altid fersk.

 

Øll at brygge for adskillige indvortis Sygdommer.

Til disse efterskrevne Urter skal mand tage Saa meged Malt, at mand kand brygge 2 gode tønder Øll af, og dertil ichun tage helten saa meged Humle, som ellers behof giøris, og samme Urter schal enten siudis leggis paa Rosten, eller siudis lige Ved Humlen udi HumleUrten, som ere Malurter, Bøecker, Timian, Agremome, Laadden Salvie, Jsop, Lavendel, Oxetunge, af hvær slags en god Haandfuld. Dette Øll, som hermed bliver brygged Enten i Martio eller i Lillemaaned, er synderlig got for Leveren, for Hierteds og Miltens Svaghed, saaog for Steen, Pestilentze, og andre indvortis Sygdomme.

 

En Bryst-drik at giøre.

Mand schal tage disse efterskrevne Urter 5 blade Hiorte-Tunge-urt, 6 Stilke Jsop, 20 Stilke Lavendelblommer, Lange Meraff saameged du kand holde imellem dine 3 fingre 1 Skeefuld fennichevand, Lacris for 6 sch: smaa skaaren, 1 Haandfuld Vintergrøn 6 fingre smaa skaaren, 1 Haandfuld Rusiner Vel Renelæst, disse allesammen smaa Skaaren Leg i en ny Leerpotte, og slaa der 2 potter rindende Vand paa, og lad det under lucht laag paa sagt kuldJld syde, til Halfparten er indsøden, dernest Sie samme drich igennnem et reent klæde, og gif den Syge deraf aften og Morgen hværgang en god drik og Vel Varm giort, og schal ogsaa drichis om aftenen, naar hand en leggis, Og det schal altid staa tet tillucht, at det iche fanger Aande.

 

Et nyttigt Mund-vand for en saared Hals, naar Tand-kiødet er saared, eller Svolled, og for Tandværk.

Tag ½ kande Riinskviin, dertil 1 Lod Bentram, 1 Los Alluun, 2 lod Rosen-Honning, af dend smalle Salvie iche aldelis en Haandfuld, siud passelig i en ny potte, at det iche løber over Potten, Luch den til med et Træ-deche, som er giort et Hull midt paa, derigennem stik en small Stok, og røer dermed omkring i Potten, og omdeche Stochen med en Klud, at der gaar ingen lucht eller røg igennem Hulled paa deched, Siud det en ½ time; toe dermed Tandkiødet, og holt det i munden, det længste du kand.

 

For Tand-Sten.

Tag en unytted Linnedklud, Vrie Hannem Vel tilsammen, og sy Ham til sammen, dyp ham i brændeviin, og siden øs for 1 eller 2 schilling brændeviin udi en liden Enten tin- eller Leer-Skaal, sætt Jld derudi, Lad denne Klud deri udbræedis, toe med Kluden og med det udbrænte Brændeviin, indtil de bløder, og lad altid den udspøtte, som har ondt i tænderne, siden leg samme klud udi god reen brændeviin, at den kand blødis og leg saa Ved tænderne, som saaledis ere todne, og holt munden ud over gulvet, og lod løbe, hvad den Vil fra tænderne, saa faar den med Guds Hielp bædre.

 

Claret at giøre af 4 potter brændeviin.

Til 4 potter Viin skal mand tage disse Urter og andre 4 potter at spæ med, som er ½ pd Sucher, ½ lod Muskatt, ½ lod Jngefær, ½ lod Nelliker, ½ lod Galigant, 2 lod Caneelbark, 1 qvintin Paradiis korn, 1 qvintin Muskateblommer, 1 qvintin Safran, alle disse urter smaa støtt.

 

AqvaVit at giøre af 2 Potter brændeviin.

Disse efterrskrevne Urter schal skiæris i tynde stycher eller stødis: ½ Lod Calmus, 1 lod Cubeben, 1 lod Muskat, 1 lod Cardemommer, 1 lod Nelliker, 1 lod Paradiiskorn, 1  qvint: Goligan, 1 qvintin Jngefær, 1 qvintin Muscateblommer, 16 lod Sucher, en Lempelig nød Safran, 1 qvintin lang Peber. Disse Urter schal staa tillucht, i ret god Brændeviin udi 3 dage, og staar det lengere, skader det intet, og siden læchis igennem en Claret-poosse.

 

Vind-drivende AqvaVit, got for Colica, styrker hierted, hielper for Moderen, dog schal der ingen Moschus være derudi.

 

Romanisk Caneel-blomster blad, Laurbær 2 lod, Anniiss 2 lod, dansk Rommin 2 lod, Crelisker  voggelnest-frø 2 lod, Berg Cammelfrø 2 lod, Skallerne af Sarsefras-træ 2 lod, Goligan 2 lod, Moschus gr:lb. Disse species sch: skiæris og stødis smaa, og kommis derpaa Spiritus Viin 6 potter, reent bryndvand 6 potter, Lad det staa i blød i 6 Nætter, og destillere det saa igennem, tag dend ringe Spiritus deraf 2 potter, og kom et pd Sucher-Candi deri, lad det saalenge gaa igennem en pose, indtil det smeltis, dermed kand mand Diclcerere dend stærche Spiritus, som mand Vil.

 

Hiorte-Tache-Vand at destillere.

Tag Hiorte-Tache, som er Haard, og skudt imellem begge Vor Fruedag, Sæv dem ganske i tynde skiver, ligesom dend er, og kom den i En glass kolb. og forklev det Vel til, sætt det saa in balneo Marer, dog ligesom det er, thi der skal intet Vand derpaa, thi det giver self Vand noch, og distillere det saa igennem, og tog saameged Vand deraf, som du kand faa,  dog tog noged af det første for sig self, som er det kraftigste og meged got for børn med den fallende Syge; Vil du have det andet Vand stærchere, saa slaa det paa frisk Hiortetache, ligesaa schaaren, og destillere det atter igennem, saa er det kraftige, tog siden saameged Hiortetache, som bliver tilbage igen, naar Vandet er destillered deraf, og kom det i en retorter, og destilleer en Olie deraf, Vil du have den Salt derfra, da kom reent Vand i Olien, og schyll den Vel omkring, saa bliver, hvit Salt der er udi, i Vandet, tog saa olien af efter Apotecher-kunst, og kom vandet i en schiol, og klev det tet til, og lad den saa sagte evaporere per arenam, saa setter det holl volatile, saa oven i den luchte Hielm, hvilched du siden kand tage deraf, naar glassed bliver kolt.

Hvorledis det schal brugis.

Vandet i sig self driver Sved, og er Hierte styrchende, Olier 2 eller 3 draaber i en Skeefuld Viin eller Endivie, eller Cardobenedict Vand er god for Moderne, saaog mod Pesten; det hol volatile er og treffelig got i smittsomme Feber, thi det baade driver Sveed og styrcher Hierted.

 

Borgemester Sl: Hans Nielsøns Aqvavit med dessmer og Ambra Velluchtendis.

Tag Anniis 8 lod, Coriander og foenichel-frøe 2 lod, Angeliche-rod og Colmus Rod á 1 lod, Pomerantz-skall og Citron-Skall á 1 lod, Rod Rosen, Rosmarin-blomster, af hvær en Haandfuld, Paradiis-Korn og Enebær á 1 lod, Lacris og Canel á 4 lod, Jngefær og Muschater, hvær 2 lod, Nelliker 1 lod, Rodiis Træ 4 lod; dette fornæfnte grov støtt og indsatt udi god  fransk brændeviin 6 kander, og reent vand 1 kande, udi 24 timer, siden destillere det med gemeene brændeviins tøy ved sagt Jld; dernest tog Ambra og, desmer 2 ½ scrupel, og Berzvin 1 Scrupel, Rodiistræ, guul Soedel Træ, á 2 scrupel, til pulver støt i en reen linned klud indbunden, og udi den destillerede Aqvavit ichomgt, Siden tog 4 pd Sucher, og det i reent Vand kooged til en Syrup med et par færske Eg Vel schummed og reengiort, og aqvaviten dermed Sødgiort, og den forvart udi Glas vel tilstopped.

 

Skiørbugs Aqvavitæ.

Leffelkruud, som er frisk og grøn 20 Haandfuld, vandkarse 10 Haandfuld, friske Citron-Skaller 10 eller 12 lod, Hvid Sinnep 4 lod, Enebær 12 lod; Canel 5 lod, heele Muscater 12 lod, Nelliker 4 lod, Sassafrastræ 4 lod, Melisser 6 Haandfuld, disse forskrevne Species grov pulversered schal kommis paa Spiritus vini 10 potter, Spansch Viin 20 potter, Lad det staa i blød i 4 dage, destillere det saa sagtelig igennem.

 

En Synderlig got Slogvand, som styrker Hovedet, og er got i allehaande Svagheder.

Tag Lillie Convallie 5 pd, Riinskviin 9 potter, Linde-blomster 2 pd, RiinskViin 9 potter, Lavendel-blomster 2 pd, Riinsch Viin 7 potter, Sætt saa hvær for sig i blød i 14 dage, Destillere saa hvær for sig, kom dem tilhoobe, og bland dem saa tilsammen, og kom efterskrevne Urter deri Vel knuused: Canel 6 lod, Snofer 3 lod, Muscater 3 lod, Muscateblommer 3 lod, Cubeble 3 lod, Nelliker 3 lod, Cartemomme 3 lod, Jngefær 3 lod, Galigan 3 lod, Calmus 2 lod, Pion-rod 2 lod, Pion-blade 2 lod, Safran 1 lod, Hvid Sinnep 1 lod, Lad det staa i blød, i 14 dage, destiller det saa sagtelig igennem.

 

Specification paa en deel Frøe.

1.      Abutilon Aficenne.

2.      Fl: papetua.

3.      Cana Indica.

4.      Melcha Meluca.

5.      Nigilla Romana.

6.      Cranus Jndicus. fl: Coeruleus.

7.      3 arten flasche Carbus.

8.      Papaver Allerhant schiøne arten.

9.      Narftortium Major.

10.  Flos Africanus Major.

11.  Flos Atmirablis.

Von meinen besten

Leucoem fahmen.

12.  Scanus fl: lateo.

13.  Scabiosa Major.

14.  Conoulfvelus.

15.  Malfa Citiena.

 

Memorial

Paa nogle Slags Kychen, urteer, som ere fornøden til Huus-holdning. Nemblig.

Guule rødder-frøe,

Pastinacher Rødder,

Pettersilie Rødder,

Krop-Salat.

Viinter-Reddicher.

Radiis.

Røde beeder

Sellerie.

Rød løg.

Porre frøe.

Dette frøe pleier mand gierne at saa udj Marty maaned, 3 eller 4 dage for eller eftter Nymaaned, undtagen Vinterreddicher, tiener ey at saae, førend udj Julii eller Juny-Maaned, Radis og Krop-Salat, kand mand saae indtil Augusti maanet.

 

Hvid Kabus Kaal,

Rød Kabus Kaal,

Safouge Kaal,

Bruun Kaal

Karsse,

Laduch

Vinter Endiven.

Mäyrian,

Basillichen,

Rosmarin,

Erteschocher,

Sucher-Erter

Sachal Erter,

Augurcher,

Timian

Valsche bønner,

Tyrchische bønner,

Spinat

Salvie.

Sahr-frøe.

Dette frøe pleier mand ogsaa gierne at saae udj Martij Maaned. 1. 2. 3. 4. 5. Dage før eller eftter fuldmaanet, nemlig Kaal, Erter, latuch, og Karse, og Spinat, mens det andet frøe er tiilig noch udj April-maanet.

 

 

 


 HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR

Last update 22 MAY 2009. Copyright © Henry Notaker 2000