Henry Notakers Norsk Matkultur

 

Første spørreundersøkelse om norsk kost (1880-åra)

Kilde: Bladet Husmoderen, Kristiania, diverse nummer 1887 – 1889.

Den nationale kost.

I vort vidstrakte land er bondens levemåde meget ulige i de forskjellige egne. Så meget ved enhver af os. Vi ved alle, at man lever anderledes i fiskerige fjordbygder end i fjeldbygderne, anderledes i de egentlige jordbrugsbygder end i skogtrakterne, vi ved, at trøndelagen har sine eiendommeligheder i denne henseende så vel som Oplandene og andre landsdele. Vi ved, at ikke alene måltiderne er ulige, men at også den tid, hvorpå de holdes, tildels er forskjellig, så at f.eks. de tider af dagen, som i mange egne bruges til måltid og hvile, i andre egne blir brugt til arbeide, og omvendt.

            Men noget nøiagtigt kjendskab til disse ting har kun de færreste af os, medens det måtte have sin store interesse at få samlet endel nøiagtige og pålidelige opgaver om bondens levemåde rundt omkring i landet. Vi beder derfor »Husmoderens« læsere om velvillig at være behjælpelig med at skaffe sådanne. Ikke alene vilde slige opgaver have interesse, fordi de vilde udvide vor kundskab om den norske bondes kår. Men der kunde vel også være nyttig lærdom og gode vink at hente på denne vis. Vistnok er levemåden på de forskjellige steder i høi grad afhængig af de naturlige forhold, og man kan ikke let gjøre gjennemgribende forandringer i den tilvante levemåde, som jo i regelen er afpasset efter disse forhold. Men det er dog ikke sikkert, at man overalt har indrettet sig netop på den beste måde, og et og andet nyttigt vink vil vist enhver kunne uddrage af meddelelser om, hvorledes andre steller sig.

            Vi beder altså læsere og læserinder om, at de velvillig vil give os opgaver i henhold til nedenstående spørgsmål. Det bemærkes, at opgaver kun ønskes fra egentlige gårdbrugere, hos hvem kostholdet antages at være omtrent slig som på hovedmassen af ligestillede gårde i bygden. Er der forskjel på kostholdet for husbondsfolk og for tjenere, bedes begge slags kosthold opgivet. Vi beder om, at man velvillig vil sende os disse opgaver med tydelig angivelse af den bygd, hvorfor de gjælder, og af indsenderens navn, men bemærker, at indsendernes navne ikke vil bli gjengivet her i bladet. Opgaverne bedes adressert til G. Wankel, Kambo pr. Moss:

1.         Hvor mange måltider holdes der om dagen, og til hvilke tider?

2.         Giv nogenlunde beskjed om, hvoraf hovedmåltidet (middagen) pleier at bestå, ved at give en omtrentlig spiseseddel for enhver dag i løbet af en uge 2) om vinteren, b) om sommeren.

3.         Hvis der holdes to hovedmåltider med vekslende kost på forskjellige ugedage, så giv opgave, som i det foregående omhandlet, for dem begge.

4.         Hvoraf består de øvrige måltider? Hvis disse er forskjellige på de forskjellige ugedage eller til forskjellige årstider, så giv nærmere beskjed herom.

5.         Hvad slags brød bruges, og af hvad slags mel bages dette?

6.         Hvad slags mel bruges til grød?

             

[Innsendte svar:]

Vi begynder idag at gjengive de meddelelser om kostholdet i forskjellige bygder, som man velvillig har tilstillet os i henhold til vor opfordring i nr. 3 af »Husmoderen«. Idet vi takker for de opgaver, som man har været saa snil at sende os, skal vi bemærke, at det havde været hensigten at gjengive dem her i en forkortet og noget bearbeidet form, men det viser sig, at adskillige brevskrivere har ledsaget opgaverne med interessante bemærkninger, saa at vi tror, at læserne vil være bedst tjent med at modtage et udvalg af disse meddelelser i uforkortet form. Det kunde nok være bra at faa endnu nogle flere opgaver end dem, som hidtil er indløbet, og vi henstiller til læserne, navnlig på Romerike, i fjeldbygderne og i det Trondhjemske, velvillig at sende os saadanne:

 

1. Smaalenenes øvre bygdeer

Der holdes 5 maaltider om dagen. Om sommeren frokost kl. 5 eller rettere man skal egentlig være færdig dermed kl. 5. Da er der kaffe- og brød med ost af skummet melk eller kjernemelk, eller med sirup (undtagelsesvis bruges melk istedetfor kaffe), om vinteren er frokosten noget senere og for husmændenes vedkommende i lysningen, nogle steder holdes da ikke frokost for disse.

Efter frokosten arbeides til kl. 8, da holdes »dugur« med melkevelling af samsigtet byg, hvede eller ogsaa skred havremel om vinteren med sild, poteter, havremelsfladbrød som regel og undertiden flesk, eller flesk og stuede poteter o.l.; om sommeren opbrudt »tunbrød« i vellingen istedetfor sild, som da ikke bruges; til forandring bruges flesk, labskaus, brød o. s. v.

Middag kl. 12. 2 dage i ugen bruges grød og melk, grøden kogt af skred eller samsigtet mel og hovedsagelig melk. 1 dag suppe, kål eller erter med kjød. Dagen derefter opvarmet suppe med labskaus eller andet. 1 dag velling og spegeflesk eller stegt flesk og stuede poteter. 1 dag grynvelling og pandekage eller blodpølse, klub eller andet, eftersom man har anledning. Hvil til kl. 2 fra våraannens begynnelse til rugskuren begynder, ellers til kl. 1½.

Eftasverd kl. 4½ eller 5; om høsten kl. 4, om vinteren når det er mørkt. (Om vinteren slutter da husmænd og dagarbeidere, som ikke overnatter på gården, arbeidet for dagen). Siden rugprisen er faldt så betydelig, er det næsten altid brød med ost eller sirup, i ånnetiderne og når der ellers er hårdere arbeide, smør, som drik melk eller kaffe. 1 a 1½ times hvil.

            Aftensmad om sommeren straks efter solnedgang, om vinteren kl. 8. Om sommeren oftest grød  og melk eller melkesold, forresten alt mulig uden nogen egentlig fast regel.

Fra høstpløiningen til vinteren begynder, bruges nogle steder frokost lidt før kl. 6. Dugurd kl. 9. Middag kl. 1, saa der arbeides i 3 skift og med omtr. 9 timers arbeidstid.

Det anførte tror jeg er det almindeligste, men er naturligvis undergivet forskjellige ændringer efter tid, sted og »lokale forhold«.

De 5 mål daglig er en skik fra forfædrenes tid og som i gamle dage var ganske på sin ålads; thi da var man oppe kl. 4 og spiste en mere volumiøs mad end nu. Nu i vore dage burde det kunne være nok at spise 4 gange daglig, især er det liden mening i, at husmændene om vinteren først får frokost i lysningen og så dugurd 1 times tid bagefter. Forøvrigt kan bemærkes ved den nuværende ordning, at uagtet arbeidtiden om sommeren skjelden overstiger 11 timer og om høsten 9 timer, så har hverken gårdmand eller husmand nogen fritid om dagen til at være sammen med sin familie eller til anden hygge. Der går nemlig alt formegen tid bort til spisning og måltidshvil.

Hvis man derimod om sommeren f.eks. havde spist frokost og var færdig til at begynde arbeider kl. 5½ og så holdt dugurd kl. 8½ med hvil til kl. 10, middag kl. 1 med hvil til kl. 2½ og så arbeidede til kl. 6½ a 7, så havde man 10 a 10½ times arbeidstid, husmanden havde lidt fritid om aftenen og gårdmanden vilde heller ikke tabe noget derved; thi der går ikke så liden tid tilspilde, inden man kommer i rigtig arbeide efter et mål.

                                               E.H.

 

11: Øvre Eker

Nedenstående svar på de opstillede spørgsmål gjælder præstegjeldet øvre Eker. Jeg skal forudskikke en del opplysninger:
            Overalt blandt bønderne her spiser alle ved et og samme bord. Gårdene her er nemlig blot middelsstore, med en besætning af fra 10 til 20 kjør og 2 a 3 hester. Kun hos de forskjellige embedsmænd, byfolk, der tildels bor på landet samt en to tre af bønderne spiser herskabet og tjenerne hver for sig. Den på enkelte steder brugelige ordning med 3 bordsætninger: 1 for herskabet, 1 for håndværkerne, og endelig 1 tredje for almindelige arbeidsfolk og tjenere, er her ganske ukjendt. Kosten i disse trakter må siges at være god sammenlignet med de fleste ander steder, dog bedes bemærket, at på de få steder, hvor der holdes forskjellige bordsætninger, er kosten for arbeiderne bestandig slettere, end hvor det modsatte er tilfældet.

1. Der er 4 måltider om vinteren og 5 om sommeren. Den såkaldte »dugurd« (mellemmad ved 8--9 tiden form.) sløifes om vinteren.

2. Middagsmaden er: Mandag: grød; tirsdag: Stegt eller speget flesk med poteter og velling; onsdag: Pandekager med saftsuppe eller velling; torsdag: Kjødmad; fredag: opvarmet mad fra foregående dag med forskjellige slags eftermad som f.eks. vafler, pandekager eller lignende; lørdag: Sild og poteter med melk eller melkevelling; søndag: Finere slags mad som den falder efter slagtning, fiskeri, frugtgrød og lignende. Den bedste middagsmad fåes i regelen om søndagen, hvorhos kostholdet på de få steder, hvor herskab og tjenere spiser separeret, på denne dag nærmer sig hinanden mere end ellers.

3. Det er bare et hovedmåltid om dagen.

4. Frokost. Kaffe og smørrebrød efter behag.

Dugurd: Grød og melk eller »fladbrødsold«.

Eftasverd: Som om morgenen.

Kveldsmad: Grød og melk og undertiden især om høsten, sild og poteter.

5. Brødet bages af rugmel.

6. Til grøden anvendes bygmel.

Det bemærkes, at når grød serveres til middag, er den gjerne at en lidt finere sort. Ligeså at man i så fald gjerne får sild og poteter til kvelds.

Det ovenanførte er i sin helhed korrekt, skjønt naturligvis enkelte småforandringer og ombytninger foretages af husmødrene, når de finder det bekvemt.      

III. Hjøringfjord i Søndmøre.

1. Om sommeren holdes 4 måltider, foruden at folkene får en hellekage eller et par skiver smørrebrød, med det samme de om morgenen går til arbeide. Frokost holdes kl. 7½--8, middag kl. 12, non (eftasvæl) kl. 5 og aften kl. ca. 8--9. Efter vinternætter sløifes non, af hvilken grund frokost holdes kl. 9, middag 1--2 og aften 8--9. Budeien får lidt mad ekstra, med det samme hun går i fjøset kl. 7 om mogenen. Når vårånnen begynder, optages non igjen som fast måltid.

2. Her bruges ikke faste retter med undtagelse i den travleste slåttetid, da almindeligst grød benyttes til middag, ene og alene af den grund, at kvindfolkene er ude på arbeide, og grøden er snarest at tillave. Til de andre årstider bruges kjød, flesk, fisk (fersk, saltet eller tørret), dravle. Lørdag benyttes omtrent altid salted sild. Til middag altid suppe, når ikke grød eller dravle benyttes.

3. Kun et kosthold bruges, idet husbondsfolket og tjenere gå til samme bord.

4. Frokost bestaar ofte af smør og fladbrød (således hver lørdag), eller (tørket kjødpølse) flesk og lignende med fladbrød og varm melk eller suppe. Non omtrent samme mad som til frokost. Dog benyttes ofte soppe, ligesom også salt sild til sine tider anvendes. Til aften ialmindelighed grød, dog benyttes tildels boll (klub), tildels også fersk fisk, om man har godt forråd herpå. Om sommeren benyttes almindeligvis opigjenvarmet grød fra middagen.

5. Brødet er næsten udelukkende fladbrød fornemmelig baget af havre, tildels i den senere tid blandet med rug.

6. Grøden ialmindelighed af blandkorn. Hvor man avler nok byg, eller hvor man må kjøbe korn, benyttes byg til grød.

Det er vanskeligt at sige noget bestemt om de enkelte retter, da de meget retter sig efter årstiden og tilgangen på fødemidler. Som noget vistnok enestående i landet kan noteres, at hverken kaffe eller the benyttes af gårdbrugerne. Det kan til sine tider træffe, at man om morgenen i slåtteånnen kan få en kop kaffe, men har man, eller kan man på nogen måde skaffe melk. så benyttes den.

 

IV. Trakten ved Molde

At give en nøiagtig beskrivelser over den nationale kost for distrikterne heromkring er ikke saa godt, da den varierer på kort afstand; men jeg skal forsøge at gjøre den saa nøiaktig som muligt.

Brugene er jo her ialmindelighet små, så der kun bruges et stel for husbondsfolk og tjenere. På de større brug hos de såkaldte propritærer er der jo to stel; men der er som sagt få deraf.

Om sommeren begynder arbeidet kl. 5 a 6, og før man går til arbeidet spises den såkaldte førebit, bestående af et stykke brød med en kop kaffe til. Om vinteren begynder ikke arbeidet, før det er lyst, og benyttes der ialmindelighed ikke kaffe før frokosten. Frokosten kl. 8 à 8½ hvorefter ½ times hvil. Hovedmåltidet er frokosten (om hverdagene), og den består vekselvis af kjød og flesk, fisk, (dels fersk, saltet og ludet); til fisken benyttes enten lidt smør og poteter eller potetsstappe, samt suppe af bygmel og vand med lidt melk i, eller bal (klub) tillavet af bygmel og raspede eller hakkede poteter; til ballen haves enten lidt kjød eller flesk samt suppe (balsuppe). På helligdagene er det ialmindelighed smørrebrød med kaffe eller melk til.

Middagen er kl. 12 med 1½ à 2 timers hvil og består af grød og melk, lørdag og søndag undtagen. Om lørdagen er det sild og poteter med suppe, grøden er da til frokost, og om søndagen er det kjød og flesk med kjødsuppe til eller fisk med smør og poteter og melkesuppe.

Før man begynder arbeidet efter middagshvilen, drikkes i ånnetiderne en kop kaffe, hvortil spises et stykke brød. Mellemmad (non) spises kun om hverdagene og er kl. 4 à 4½ med ½ times hvil og består ialmindelighed af sild og poteter med suppe til (bygmel og vand). Om sommeren kan undertiden benyttes havrefladbrød brækt i melk og tildels smørrebrød.

Aftensmaden spises kl. 8 à 9 og består alle dage undtagen lørdagen af grød og melk. Lørdag aften er det almindelige fisk med smør og poteter til og melkesuppe.

Fladbrødet (tyndbrødet) er af havre. Brødet forresten af rug og byg med poteter i.

Grøden er af blandkorn (havre og byg).

Naar man kommer længere ud mod havet på fiskeværene, benyttes mere fisk istedenfor kjød og vistnok også med smørrebrød og kaffe end inde i fjordene.

 

V. Tønsæt

1. Der holdet 5 måltider.

1) Førøåbit om sommeren kl. 4 og tildels før; om vinteren kl. 5 og 6. 2) Åbit kl. 7. 3) Dugurd kl. 11; Non kl. 4 og kvellvord kl. 8.

2. Hovedmåltidet er dugurd'n, undtagen om søndagen, da non kl. 3.

Søndag: Kjød, flesk eller pølser med poteter og suppe.

Mandag: Labskaus, suppe

Tirsdag: Rød og hvid koost til fladbrød. Vælling af vand og mysos.

Onsdag: Sild, poteter og vælling.

Torsdag: Salt fisk, poteter og melkevælling.

Fredag: Kjød, flesk, poteter og suppe.

Lørdag: Sild, poteter, vælling eller melk.

Kaffe kl. 1 -- før man går ud igjen efter hvilen.

3. Der er i regelen kun et hovedmåltid. Om sommeren kan der tildels holdes 2 hovedmåltider. Da er det helst grød eller klub til dugurd'n og kjød til non's.

4. Førøåbit: smørrebrød og kaffe med det samme man står op. Åbit kl. 7: smør, fladbrød, gammelost eller mysost, melk eller øl. Non kl. 4:        fladbrød og melk samt rød og hvid koost. Kvellvord kl. 8: grød og melk.

5. Der bruges dels fladbrød, bagt af bygmel, dels almindeligt rugbrød af samsigtet og ofte af finsigtet mel.

6. Til grød bruges finmalet grynmel; tildels bygmel.

I slåtånna, når det er rigtig »drivande« høveir, bruges tildels foruden kaffe til »førøåbiten«, og efter middagshvilen også, kaffe og et smørrebrød om eftermiddagen kl. 6 -- mellem non og kvellvord'n, men da arbeides der også til kl. 9 om aftenen. Om søndagen sløifes åbiten. Der drikkes kaffe til et smørrebrød, straks man står op; så spises dugurd kl. 10; denne har tidligere ufravigelig bestået af flødegrød; om sommeren er nok dette ganske almindelig fremdeles. Forresten bruges grød af melk og tildels opblandet med »potetstappe« med flødemelk til.

Hovedmåltiderne -- dugurd'n -- består i regelen af forannævnte slags; det kan naturligvis ændres på mange måder, og især søger man at benytte melken mest mulig. En af hovedgrundene mod meieri i denne og nabobygderne har været den, at man har frygtet for at blive »madløs« i huset når den skummede melk kom væk.

Man har naturligvis i det sidste søgt at spare på smørret mest mulig; om vinteren bruges derfor til »åbiten« forskjelligt andet -- som flesk, blodpølser o.a. Men om sommeren må der være smør til åbiten, dersom man vil undgå et dårligt rygte for sit kosthold.

Hos gårdbrugerne spiser alle uden undtagelse ved samme bord. Kostholdet er omtrentlig uforandret om vinter og sommer. Om sommeren bruges mere spegemad, og man må da benytte tykmelk, som sættes om våren, førend kreaturene sendes til sæteren.

 

VI. Asker.

 1. Der holdes i regelen 5 måltider om dagen, i den senere tid enkelte 4 måltider om vinteren for husmændene. Frokost kl. 5 à 5½, dugurd kl. 8, middag kl. 12, eftasvæl kl. 5, aften kl. 8.

2. Søndags middag almindelig grød af melk og risengryn eller hvedemel. Mandag ditto, om vinteren saltepølse, om sommeren fisk. Tirsdag spegeflesk. Onsdag og torsdag kjødmad. Fredag pandekage og sødsuppe. Lørdag labskaus og melkevælling, tildels sild om vinteren. Herfra kan naturligvis gjøres afvigelse, f.eks. om vinteren småmad efter slagtningerne, om sommeren mere fisk.

3. Der holdes ikke mere end et hovedmåltid hverken sommer  eller vinter.

4. Frokost, kaffe og smørrebrød. Dugurd sild og melkevælling. Eftasvæl kaffe og smørrebrød. Aftens om regel grød af sigtet byg og melk til grøden. Omtrentlig ens hele året.

5. Som brød bruges ovnsbrød bagt af rugmel; til grød finsigtet bygmel.

Ingen egentlig forskjel på husbondsfolkenes og arbeidernes kost; men spises ikke ved et bord.

 

 VII. Søndre Bergenhus amt.

Kostholdet er ikke så lidet forskjelligt i de forskjellige bygder her i amtet og skal jeg derfor i denne min besvarelse på de til mig sendte spørgsmål skille mellem de indre bygder (Hardanger) og kystdistrikterne.

A. Hardanger

1. 4 måltider. Om vinteren: frokost kl. 7, »daur« -- daure -- kl. 12, »non« kl. 4 à 5 og aften kl. 9. Om sommeren: frokost kl. 5½, »daur« kl. 11, »non« kl. 3 og aften kl. 9.

2. »Non« er det egentlige hovedmåltid. Det består af: søndag: kjød, flesk og suppe, ofte erter; mandag: spegesild med suppe eller melk, tirsdag: fisk eller kjød, onsdag: forskjelligt; torsdag: kjød og flesk med suppe; fredag: spegesild med suppe, og lørdag; fisk med smør eller fedt.

3. To hovedmåltider holdes ikke.        

4. a) Om vinteren. Frokost: tildels levninger af hovedmåltidet dagen forud eller smør, fladbrød og ost med varm melk, »Daur«: melkegrød. Aften: melkegrød.

b) Om sommeren. Frokost: smør og gammelost, fladbrød og hardangerkager med kaffe. »Daur«: grød og melk med kjødlevninger eller smør og kager eller brød. Aften: grød og melk.

5. Fladbrød af rugmel og bygmel (blanding) og hardangerkager af sigtet og hjemmemalet rug og syret som til rugbrød.

6. Bygmel til grød om sommeren. Grynmel eller risengryn og hvedemel til melkegrød om vinteren.

 

B. Kystdistrikterne.

1. 5 måltider. Om sommeren. Forfrokost kl. 4, frokost kl. 8, middag kl. 12, non kl. 4, aften kl. 9. Om vinteren ligedan, foruden at forfrokost ikke haves da.

2. Hovedmåltid. Søndag: fersk fisk og tildels kjød; mandag: spegesild, helst brisling med melsuppe; tirsdag: sild og suppe; onsdag: sild og suppe; torsdag: sild og suppe, fredag og lørdag ligeså.

4. Forfrokost: potetskage med smør eller sirup og kaffe; frokost: grød og melk, tildels sild. Non: grød eller poteteskager med smør eller sirup på og kaffe; aften som oftest fersk fisk og poteter. Fiskesuppe bruges ikke. Haves ikke fersk fisk, så spises sild og poteter.

5. Fladbrød af havremel.

6. Havremel og tildels bygmel.

            I almindelighed spises husbondsfolk og tjenere ved samme bord overalt her i amtet.

                                                                                  W.J.

VIII. Fra en bygd i Hardanger.

            Nedenstående svar på de opstillede spørgsmål i »Husmoderen« no. 3 gjælder Vikebygd i Ullensvangs præstegjæld, Hardanger.

Om vinteren.

1. Frokost kl. 7. Søndag: kaffe, smør, ost, poteteskager, vaffelkager og småkager. De andre dage i ugen bruges ofte kogt melk i stedetfor kaffe og brød istedetfor kager.

2. Middag kl. 12. Dravle af skummet melk kogt til den er rødlig, så haves det skyr i til den bræster i klumper, så gives den et let opkog, stundom halgveit (melkegrød). Det samme spises hver dag i ugen.

3. Non kl. 5. Søndag: kraftsuppe, kjød, flesk, kålrabi, poteter og brød; mandag: stegt flesk eller pølse, poteter, brød og melk; tirsdag: fisk, smør, poteter, brød og melk; torsdag: det samme som søndag; fredag: kålrabi, poteter og kjød koges og klubbes sammen, kaldet potetsståpe, brød og melk til; lørdag: det samme som tirsdag.

4. Kveldsmad kl. 9. Dravle eller halgveit, hver dag det samme.

 

Om sommeren.

1. Frokost kl. 6. Søndag: kaffe, smør, ost og småkager, de andre dage i ugen bruges brød istedetfor kager.

2. Middag kl. 11. Grød, poteter, spegekjød eller røgesild og sur kjældermelk, opblandet med halvdelen vand.

3. Noen kl. 3½. Det samme som om vinteren.

4. Soleglamad kl. 7. En småkage, påsmurt smør og ost, som spises ude på slåtteteigen.

5. Kvældsmad kl. 10. Grød og sur melk.

6. her holdes 4 måltider om vinteren og 5 om sommeren.

7. Overalt blandt bønderne her spises der ved et og samme bord.

8. Hver bruges fladbrød bagt af rugmel, tildels bygmel eller begge dele sammen.

9. Til grød bruges rugmel.

10. Om høgtiderne, især til jul, haves her finere mad og da får vi gjerne et glas vin eller brændevin til maden.

Det ovenstående er det almindeligste, skjønt naturligvis enkelte småforandringer og ombytninger foretages af husmødrene, når de finder det bekvemt.

De her omhandlede småkager er i mange bygder lidet eller intet kjendt, derfor vil jeg her give følgende oplysninger.

Dagen før man steger kager, må deigen knades. Den må være af  rugmel, helst sigtet, og lunkent vand med 2 a 3 spiseskeer gjær i hver knøe, den må stå på en varm plads.

Den følgende morgen knøes deigen om igjen, men ikke så hård som til fladbrød.

Så fyres der i ovnen, at den blir godt varm før man begynder at stede, og så begynder en at bage kagerne, en anden at kråte, og en tredie at stege dem. Når man så er kommen igang med det, kan der steges en hel sæk mel om dagen. Kråtet eller de furer, som sættes på kagen, udføres med en dreiet valse af træ (tildels af jern) med smale kammer på tvers, først valses kagen, så dreies den halvt og valses igjen så der dannes firkantede ruder, (furene må være dybe). Så lægges kagen på spaden med kråtet ned, og oversmøres med vand på den slette side, så i ovnen og steges.

Ovnen ligner en bagerovn, den er 90 cm. lang, 45 dm. høi, 65 cm. bred, en berg- eller malmhelle må haves, der er 4 cm. tyk, 90 cm. lang, 18 tom. bred. Denne må ligge 5 a 7 cm. høit i ovnen, og så må der brænde på begge sider af hellen, mens man steger.

Disse kager kan gjemmes hele året og er lige gode.

                                                                                  G.S.

IX. Vestre Slidre.

4 måltider. Kl. 7 à 8 morgen, kl. 12 middag, kl. 4 efterm. og kl. 8 à 9 aften. Der er samme stel sommer og vinter. Hovedmåltidet er »non« kl. 4 eftm., består vekselsvis af: Flesk eller kjød eller begge dele, poteter, fladbrød, stundom kjødsuppe med erter og gryn.

eller: Smør, ost (gammelost, pultost, mysost), sild og poteter eller vælling og fladbrød.

            Frokost (kl. 7 à 8 morgen) består ofte af samme slags som "non", ellers med undladelse af en af de slags. Er der således smør til frokost, er der almindelig kjødmad til "non". Kaffe almindelig 2 gange om dagen: om morgenen kl. 5 à 6 og efter "dugurdshvilen" kl. 1 à 1½ eftm.

            De øvrige måltider består af grød og melk eller om sommeren, når kreaturene er på sæteren, af "surprim", kogt af sur valle. Som brød bruges fladbrød, bagt af bygmel. Til grød bruges bygmel.

 

X. Gjerpen præstegjæld.

Opgaverne gjælder fornemmelig for mindre og middelsstore gårde, hvor kostholdet er ligt for husbondsfolk og tjenere.

1) Der holdes 5 måltider om dagen, nemlig morgen kl. ½6, dugur kl. ½9, middag kl. 12, øgt kl. 4 og aften kl. 7 à 8. Om vinteren, når dagene er på det korteste, spises tildels noget senere til morgen og duguren sløifes.

2) Faste spisedage bruges ikke; men maden veksler efter omstændighederne mellem saftsuppe og pandekager, kjødsuppe med kjød og flesk, melkevelling og sild eller spegeflesk samt melkegrød. Til kjødspiserne bruges fladbrød (bagt af havremel) og poteter.

3) Der bruges ikke mere end et hovedmåltid.

4) Morgen: Smør og brød og kaffe. Dugur: Grød og melk. Grøden er ofte fra den foregående dag, og får man derfor, især om vinteren kogt melk til den. Øgt: Smør og brød og kaffe. Aften: Grød og melk.

5) Det almindelige brød bages af samsigtet rugmel.

6) Til grød bruges samsigtet bygmel.

 

 XI. Søndre Trondhjems Amt.

a) Ørkedalen herred.

5 måltider: Førebid kl. 5 til 5½. Frokost kl. 7 til 8. Middag (dugurd) kl. 11 -- 1 (om vinteren kun 1 times hvile). Mellemmad ("non") kl. 4--5. Aften ("natvard") kl. 8.

Hovedmåltidet er her kl. 4 em. (non) og består af: søndag og torsdag: salt kjød og flesk med kjødsuppe, hvori byggryn, poterer, kålrabi, fladbrød. 3 dage ugentlig sild, dels kogt, dels speget, med vanligt tilbehør (melkesuppe eller blandmelksuppe). 2 dage fisk, ludefisk eller saltet torsk, den første især om vinteren, med poteter, smør, fladbrød og suppe eller melk. Eller der kan varieres med fisk og spegemad, hvilken sidste i den varmeste sommertid også træder i stedet for sild.

Førebid består af kaffe og et stykke smørrebrød.

Frokost: Tykmelk og fladbrød ("sold") eller melkesuppe, hvortil lidt flesk, koldt kjød, pølser eller lidt smør til fladbrød. Gjerne en dag ugentlig såkaldt "klubb" med smeltet madfedt. "Klubben" laves af revne poteter sammeneltet med bygmel til en deig og i runde stykker kogt i vand. Eller såkaldt klepmelk (lignende materiale som i klubben, kogt i små stykker sammen med melk). Oftest om søndagen kaffe og smør og brød. Oftest om søndagen kaffe og smør og brød. Efter denne angivelse varieres på de forskjellige ugedage.

Middag ("dugurd"): Grød og melk (stående regel) samt kaffe og et stykke smør og brød, før man går ud efter hvilen.

Aften ("natværd"): Grød og melk.

Som brød bruges dels af sammalet rugmel (grovbrød), dels såkaldt "potetkage", der laves af kogte og knuste poteter, eltet sammen med enten bygmel eller rugmel og i form af runde, ca. 1 cm. tykke kager, stegte på en bagstehelle (anvendes især om høsten). Eller tildels vaffelkage (af melk og bygmel). Endelig anvendes fladbrød af havremel i stor udstrækning.

Som mel til grød anvendes mest almindelig blandkornmel (altså sammalet).

Som regel bruges samme slags kost til husbondsfolk som til tjenere og spises ved samme bord.

 

b) Melhus herred.

5 måltider: Førebid 5½ --6. Frokost 8--9. Middag 12--2. Mellemmad ("non") 5--6. Aften kl. 8 à 9 = 10 og 11 timers arbeide pr. dag.

Hovedmåltidet holdes her kl. 12 (altså middag) og består to dage af salg kjød og flesk som i Ørkedalen uden kål eller erter, der i det hele taget ikke bruges her i amtet.

1 dag spegeflesk med vand- eller melkesuppe (velling).

1 eller 2 dage fisk, salt  rorsk, uer (rødfisk) eller ludefisk (om vinteren).

1 eller 2 dage "klubb" eller "klepmelk".

1 dag sild, når den ikke bruges til aften.

Kaffe før man går ud efter hvilen.

Førebid: Kaffe og et stykke smør og brød.

Frokost: Grød og melk, undertiden kaffe og smør og brød (helst søndag).

            Mellemmad ("non"): Grød og melk, eller i meieritrakterne kaffe og smør og brød.

Aften: Sild med almindeligt tilbehør eller, hvor smør og brød er anvendt til "non", grød og melk.

Brød af sammalet rugmel (almindeligt ovnsbrød) som regel, undertiden potetkage af samme materiale som i Ørkedalen (se ovenfor) eller vaffelkage samt fladbrød af sammalet havre.

Sammalet bygmel eller ofte grynmel anvendes til grød.

Kun et kosthold ved samme bord for hele personalet.

 

c) Soknedalen herred.

5 måltider: Førebid kl. 5. Frokost kl. 8--9. Middag kl. 12--2. Mellemmad kl. 4½--5½. Aften kl. 8 à 8½. = 10½ arbeidstimer pr. dag.

            Hovedmåltidet holdes kl. 4½ ("non") og består 2 dage af salt kjød og flesk (suppe og poteter, fladbrød); 1 dag spekeflesk med suppe, fladbrød, 2 eller 3 dage sild med almindeligt tilbehør; 1 dag saltfisk med grød og smeltet fedt.

            Kaffe efter hvilen.

            Førebid består af: Kaffe og et stykke smør og brød uden ost eller andet til.

            Frokost ("åbid"): Klepmelk enkelte dage, grød og saltfisk med fedt til andre. Ellers fladbrød med smør og gammelost tildels med poteter; melk.

            Middag ("dugurd"): Grød og melk eller fisk og grød (1 dag) eller klubb (1 dag).

            Aften: Melk og fladbrød ("sold") om sommeren, løbet melk og vaffelkage (især om vinteren) eller der varieres også med spegemad og poteter med melk eller melkesuppe til.

            Grovbrød af sammalet rugmel, vaffelkage og fladbrød af havremel.

            Til grød bruges spidset bygmel (en mellemting mellem sammalet og grynmel).

            Kun et kosthold ved fælles bord.

 

d) Strinden herred.

            5 måltider: Førebid kl.4½--5. Frokost kl. 7--8. Middag kl. 11--1. Mellemmad kl. 4--5 og Aften kl. 8. Dette gjelder for sommeren. Om vinteren begynder arbeidet kl. 6 og hviles ved frokosten 1/2 time, middagen 1 time, mellemmaden 1/2 time, og sluttes kl. 7.

            Hovedmåltidet er middagen kl. 11--1 og består 2 eller 3 ugedage af sild, blandmelksuppe (velling), poteter, fladbrød; 1 eller 2 dage af fisk (ludefisk eller salt torsk) med poteter, fedt, fladbrød, drikke (melk eller blanddrikke); 2 dage (søndag og torsdag) kjød og flesk med almindeligt tilbehør; 1 dag flesk med "melkegryn". Eller ofte 1 ugedag klubb og fedt eller klepmelk.

-- Som regel bruges ikke kaffe efter middagshvilen, undtagen når man har melk og fladbrød eller lignende til mellemmad.

            Førebid består af: Kaffe og smør og brød (uden ost eller andet).

            Frokost: Grød og melk med oftest en bid kjød, flesk eller en brødskive efter om sommeren. Søndag kaffe og smør og brød uden førebid.

            Mellemmad ("non"): kaffe og smør og brød som regel eller undertiden om sommeren melk og fladbrød eller spegemad.

            Aften: Grød og melk (søndag ofte melk og fladbrød) eller sild, når der ikke har været sådan til middag. Enkelte gårde har dog som regel sild til aften.

            Brød af sammalet rugmel og fladbrød af havre eller tildels potetkage af samme materiale som før nævnt.

            Til grød bruges som regel spidset bygmel. Undertiden grynmel.

            På de mindre, længere fra byen (Trondhjem) beliggende gårde er der som regel kun et kosthold. På en del af de nærmere byen liggende gårde er kostholdet adskilt for husbonde og tjenere.

            Som en almindelig regel ved kostholdet her i amtet kan siges, at jo mindre gårdene er, desto større uregelmæssigheder både med hensyn til spiseseddelen og arbeidstiden, noget, som vistnok har sin grund i, at man på sådanne gårde sjelden har fremmede arbeidere.

            Angående brugen af kaffe, så nydes denne regelmæssig 2 gange daglig (til førebid og enten straks efter middagen eller til mellemmaden).

            Desuden vanker der kaffe, så ofte der kommer et menneske tilgårds, ligegyldigt til hvilken tid på dagen, ligesåsnart lige foran middagen som straks efter.

            Særlig i fjeldbygderne udmærker man sig i denne retning og tillige derved, at når kaffe serveres, går det rundt til hele personalet (selv unge børn på 5--6 år) i store kopper og gjentagende iskjænkning.

            Som et mål på forbrugen af kaffe kan anføres en opgave fra en liden fjeldbygd med ca. 500 mennesker. Der blev indkjøbt kaffe for 5000 kroner for et år eller for 10 kroner pr. individ. Regnes så hertil forbrugen af sukker og fløde (til kaffen) til et ligestort beløb, blir den samlede sum, som medgår til kaffedrikningen ca. 20 kroner pr. individ.

            Forbruget af øl er lidet. Som regel brygges lidt på gårdene til de store høitider og familiefester. Bayerøl påtræffes yderst sjelden udenfor skydsstationer og kun få af disse også.

            Ovenstående angivelser må betragtes som en middelangivelse fra amtet, dog med den bemerkning, at i Fosens fogderi (kystdistrikterne), hvorfra jeg ingen opgave har, anvender man noget mere sild og fisk og mindre kjød. Kaffe i fuldkommen så stor udstrækning.

                                                                                  J.A.

XII. Akerhus Amt.

a) Eidsvold.

            5 måltider om dagen: kl. 6, 8, 12, 4½ og 8.

            Til middag: Søndag fersk suppe med kjød, flesk, poteter og fladbrød. Mandag melkegryn af byggryn og lapskaus (om sommeren spegemad). Tirsdag suppe af erter eller hovedkål, kjød, flesk, poteter og fladbrød. Onsdag opvarmet suppe fra foregående dag, klot og fedt eller melkegrød. Torsdag melkevelling, kjødkager eller en kjødret tilberedt på anden måde, poteter og fladbrød. Fredag samme slags mad som tirsdag eller også undertiden saftsuppe. Lørdag melkevelling, lapskaus eller sild.

            Al slags suppe sættes frem på bordet i et stort fad, hvoraf alle spiser, derimod skiftes sulretterne og lægges da gjerne på et stykke fladbrød. Bespisningen varierer omtrent i de samme retter vinter som sommer, dog serveres lidt kraftigere og rigeligere mad om sommeren og da især i ånetider.

            Der holdes kun et hovedmåltid.

            Om morgenen kaffe og tørmad. Denne består enten af ovnsbrød og vaffel, fladkager eller også af lefse med smør og ost eller sirup eller en kjødbit. Frokost: velling, poteter og fedtduppe eller lignende eller (især om vinteren) sild. Ialmindelighed kaffe med sukker, når man går ud igjen efter middagen. Aftensmad (aftensvælen) omtrent som om morgenen (føreduguren). Kvældsmad (kvældsvælen): velling, sild og poteter, også bare velling. -- Ingen forskjel på de forskjellige dage i ugen, kun ialmindelighed rigeligere på smør og sul om sommeren end om vinteren.

            Af brød bruges ovnsbrød, vaffel, fladkager og lefse; ovnsbrødet bages af rug- og bygmel, lefse af byg- og ertemel, fladkager af bygmel og tildels poteter, fladbrød af havremel.

            Til grød bruges bygmel, før i tiden brugtes for det meste havremel.

            På enkelte gårde spiser husbondsfolkene ved et særskilt bord, retterne er ikke særdeles afvigende, dog lidt finere og bedre anrettet, omtrent som for håndværksfolk.

            Den her angivne kost er vel kanskje lidt for meget ensartet, da det ikke er godt at opnævne alt, som en kløgtig husmoder ved at finde på til de forskjellige måltider, dog er den vel snarere tarveligere end bedre end den her angivne, ellers kan den vel være forskjellig på de forskjellige gårde.

 

b) Ullensaker.

            Der holdes 5 måltider, således nemlig: sommeren kl. 5½ morgen, kl. 8, 12, 4½ og kl. 9 eller efter solnedgang; vinteren kl. 6½ morgen, kl. 9, 1, ca. kl. 5 eller efter at mørket har standset udearbeidet, og til aften kl. 8--9.

            Nogen regelmæssig spiseseddel eksisterer ei, man bruger efter omstændighederne, hvad som kan falde: 2 dage om ugen, nemlig søndag og torsdag, er der regelmæssig kjød eller flesk med suppe eller grynsåd til middagen; om morgenen er der en halv kage af samsigtet rugmel med smør, smult eller sirup, og kaffe; til frokost melkevelling og et stykke kage til; middag de øvrige 5 dage forskjelligt, et par dage almindelig sild og poteter og dels sød melk, dels melkegryn eller opkogt melk, en dag pandekage og melkegryn; eftasverd kaffe og en halv kage således som om morgenen, og til aften velling af bygmel med melk i og et stykke kage til. Til middag om sommeren bruges enkelte dage grød af bygmel og melk eller gryngrød med melk, undertiden melkegrød med melk til drikke.

            Til fladbrød bruges godt havremel, til kage samsigtet rugmel.

            Til grød bruges dels gryn påjevnet med bygmel, dels godt havremel.

            Med hensyn til arbeidstiden, da varer denne om sommeren til solnedgang og om vinteren så længe det er lyst.

            Hviletiden efter måltiderne er i almindelighed om sommeren 1 time frokost, 2 timer middag og 1 time eftasverd; om vinteren ½ time mindre.

            Ialmindelighed spiser familien og husmænd samt tjenere isammen, der er dog nogle steder, hvor husbond med familie og håndværkere spiser i et rum for sig selv, men uden at der gives nogen forskjel på maden, som er omtale værd.

 

 

XIII. Ringebo i Gudbrandsdalen.

 

            4 måltider om dagen: kl. 6, 10½, 3 og 8.

            Til middag: Søndag: Erter, kjød og flesk.

            Mandag: Sild og poteter samt suppe, lavet af myseost og vand.

            Tirsdag og torsdag: Erter, kjød og flesk.

            Onsdag: Søtost eller hvid gjedost og suppe.

Fredag likeså eller som mandag. Lørdag lapskaus og grynsuppe.

            Der holdes kun et hovedmåltid.

            Om morgenen: Ost eller smør og brød; melk og brød (sold) melkevelling eller grød og melk; grød og melk eller poteter og melk.

            Som brød bruges fladbrød, tildels af ertemel, tildels af bygmel.

            Til grød bruges bygmel.

 

XIV. Namdalen.

            Man holder fire måltider om dagen, undtagen søndag da tre. Om morgenen bruges desuden førebid, (åbit). Om sommeren har man kaffe og førebit kl. 5--5½, frokost 7½, middag 11½, kaffe efter hviletid 1½, mellemmad, non, 4, aften kl. 8. Om vinteren kaffe og førebit kl. 6, frokost 8, middag 12, mellemmad og kaffe 4, aften 81).

 

1) Vi skjønner ikke rettere end at dette blir fuldstændigt 5 måltider om sommeren, 4 om vinteren. Og dertil om sommeren endnu kaffe, når man har hvilet middag! Vi misunder ikke de trondhjemske husmødre, som sandelig må have nok at bestille.

                                                                                  Red. anm.

 

            Søndag middag almindeligst saltet kjød med gryn og erter, tildels fisk og poteter med melkevælling.

            Mandag middag speget sild, poteter og suppe af grynmel og vand.

            Tirsdag middag fisk og poteter med fedt og drikke til.

            Onsdag middag afkogt sild med poteter og suppe.

            Torsdag middag kjød, kogt eller speget. Tildels flesk med suppe til.

            Fredag middag fisk, poteter og fedt.

            Lørdag middag speget sild og suppe.

            Søndag middag bruges også stegt flesk og speget kjød og flesk med suppe.

            Søndag aften opvarmet melk på grød eller grød med melk til og tildels om sommeren filbunke, rømmekolle.

            Mandag aften fisk, poteter og fedt.

            Tirsdag aften afkogt sild med poteter.

            Onsdag aften bittesuppe, kjødsuppe med småskåret kjød, poteter og kålrabi.

            Torsdag aften sild og poteter, kogt sild.

            Fredag aften sildegryn, etslags suppe med småskåret sild, poteter og kålrabi.

            Lørdag grød.

            Søndag morgen smør og brød.

            Mandag og tirsdag morgen grød.

            Onsdag morgen poteter og spegemad.

            Torsdag og fredag morgen grød.

            Lørdag morgen poteter og spegemad.

            Til mellemmad om vinteren bruges helst smør og brød, tildels klepmelk, melboller med fedt til, og om sommeren meget tyk melk og fladbrød (fladbrød af havre). Forresten bruges almindelig ovnsbrød mest af sammalet, tildels af sigtet rugmel, der bruges også et slags poteteskage (kaldet løip), bygmel eller grynmel bruges til grøden.

            Den her angivne kost er som den bruges hos de bedre stillede gårdbrugere på disse kanter, hos en stor del er den simplere. Kjød bruges, tildels meget lidet, da bønderne på de små brug ei har så meget at afse til slagt og er af det lille ofte nødt til at sælge for at skaffe kontanter. Kaffeforbruget er i den sidste tid noge aftaget og erstattet med melk, der hvor den haves nogenlunde rundelig.

  

XV. Strinden ved Trondhjem.

 

a) Sommeren.

Kl.              kaffe og smør og brød.

"           5--7     arbejde.

"           7--8     frokost, grød og melk.

"           8--11   arbeide.

"           11-1    middag, 2 à 3 gange sild og poteter med melkevælling; 1 gang smør, ost og fladbrød med melkevælling (smøret og osten, som da er rød og hvid magerost, skifter) 2 gange fisk (klipfisk, ludefisk eller saltet uer) med poteter og melkesuppe, 2 gange kjød og flæsk med kjødgryn.

            Kl.       1--4     arbeide

            "           4--5     mellemmad (non) kaffe og smør og brød eller fladbrød og melk. Haves sild til middag, bruges fladbrød og melk til non, men da kaffe kl. 1.

            Kl.       5--8     arbeidstid.

            "           8          aftensmad, grød og melk undtagen lørdag og søndag, da melkegryn (kogt melk, hvori gryn og erter).

 

b) Vinteren

Kl.       6--7½  arbeidstid.

"           7½--8  frokost.

"           8--11½                       arbeidstid.

"           11½--12½       middag.

"           12½--5 à 6      arbeidstid.

"           5 à 6    mellemmad.

"           8          aftensmad.

 

XVI.    Trakten omkring Steinkjær.

Kl.              frokost, kaffe og smør og brød.

"           6--10   arbeidstid.

"           10--12             middag: Sild poteter og suppe;

                                   kaffe kl. 12.

"           12--3   arbeidstid.

"           3--4     non: Varm mad, som skiftes.

"           4--8     arbeidstid.

"           8          aftensmad, grød og melk.

 

XVII. Værdalen.

            Kl. 5½ frokost. Opkogt sødskummet melk eller kaffe og smør og brød (hyllekager med smør og blød mysost).

            Kl.       6--10   arbeidstid.

            "           10--12 dugur: sild og poteter og melkesuppe.

            "           12--3   arbeidstid.

            "           3--4     non: Skiftet mad, fisk, kjød, m.m.

            "           4--8     arbeidstid.

            "           8          Aftensmad: Grød og melk, undertiden sild og poteter.

 

XVIII. Næs i Hallingdal.

            Kl. 5 frokost. Kaffe med potetkage eller fladbrød med smør og ost.

            Kl. 5½ --9       arbeidstid.

            "           9--10   dugur: Grød og sur melk.

            "           10--2   arbeidstid.

            "           2--3½  middag: Smør, ost og fladbrød med primvælling eller sur melk afvekslende med spegemad, blodmad eller pandemad. Kaffe efter hvilen.

            Kl. 3½ à 4 -- 8 à 9      arbeidstid.

            "  9       aftensmad.

            For de 3 sidstnævnte distrikters vedkommende er det nærmest sommertiden, at opgaven gjælder; om vinteren falder måltider og arbeidstider mere uregelmæssig.

            Det er vist det almindeligste i det hele tagetbygderne hos os, at man holder 5 hele måltider for dagen eller også 4 måltider og da eftermiddagskaffe. Men er ikke dette for meget? Amerikaneren klarer sig jo med 3 måltider og præster vist ikke mindre arbeide end vi. En anden sag, som der sikkerlig burde arbeides kraftig for, er en indskrænkning af kaffebrugen. Her drikkes jo årlig henved 8 millioner kg. kaffe eller 4 kg. pr. individ. I toldopgaven for 1885 er indførselsværdien uden told anslået til 6½ million og med told 10½ million kroner, men heri da ikke medregnet kjøbmandsfortjenesten. Tages denne med, kommer vi op i omtr. 12 millioner eller altså kaffe for omtr. 6 kroner pr. individ. Med kaffedrikningen følger også et temmelig klækkeligt forbrug af sukker og fløde, men værdien af disse lader sig vanskelig beregne. Af en kyndig mand hørte jeg forleden dag, at meierierne i gjennemsnit vanskelig kunde udbringe den sødskummede melk til mer end 1,5 øre pr. liter i netto, når den skulde tilvirkes som magerost (nøgleost eller hvidost). Skulde der ikke da være opfordring til at ombytte f.eks. kaffeen til frokost med en spilkum varm sødskummet melk? Såfremt gårdbrugerne virkelig er nødt til at indføre besparelser i sin husholdning for at klare sig, så synes mig, at dette måtte være noget af det første at tage fat på.

                                                           G.T.

XIX. Nordtrøndelagen - Namdalens sjøbygder indbefattet.

 

1. Frokost kl. 8 fm., middag kl. 12, nonsmad (mellemmad) kl. 4 efm., aftensmad kl. 8 efm. Desuden kl. 5--6 om morgenen et smør og brød med kaffe (førebit) og i ånnetiderne tildels et smør og brød med kaffe kl. 6 efm. (kveldsbit).

2. Middag: I almindelighed sild med fladbrød og poteter samt suppe undtagen helligdage, da man til middag har kjød og flesk med melkesuppe eller lignende. Silden spises alm. speget, sjeldnere kogt.

            Kaffe om eftermiddagen kl. 1. Paa embedsgårde frokost kl. 6, middag kl. 10, mellemmad kl. 3 og aftensmad kl. 8.

3. Varm melk og grød om vinteren, tykmelk (tættemelk) om sommeren, alm. med lidt kjød eller smør og brød til frokost; til mellemmad melkegryn med kjød og flesk. Til aftens grød og melk. Tildels salt fisk til frokost eller mellemmad.*

4. Som brød bruges i almindelighed poteteskage af bygmel, tildels med lidt rugmel i. Ellers bruges næsten til alle måltider fladbrød, baget af havremel og vand, tildels med poteter.

5. Til grød bruges bygmel og undtagelsesvis grynmel.

 

*) Poteteskage med smør paa samt melk bruges tildels som mellemmad.

 

XX. Flå i Hallingdal.

1. Der bruges 4 måltider: Frokost om vinteren kl. 6, om sommeren kl. 5, dugur kl. 9, middag kl. 2, hele året. Aftensmad om vinteren kl. 7, om sommeren kl. 8. Til håndværkere bruges eftasvel kl. 6.

2. Middag om vinteren:

Søndag: Kogt kjød og kjødsuppe med hovedkål eller gulrod og kålrod eller stegt kjød og poteter og tyk melk.

Tirsdag: Potetstappe eller hakket kalvekjød eller frikassè samt vandvælling eller opvarmet kjødsuppe.

Torsdag: Erter, kogt kjød med kålrod, klub og poteter til.

Om sommeren:

Søndag: Speget kjød og flesk eller ost og prim, poteter og kjældermelk.

Tirsdag: Ost og prim samt vandvælling.

Torsdag: Erter, kjød (kogt) og klub.

Lørdag: Ost og prim eller lapskaus samt vandvælling (supan).

Lørdag: Lapskaus eller saltepølse og poteter eller ogsaa kjærnemelksgrød med melk.

3. De øverige 3 dage i ugen, mandag, onsdag og fredag bruges sild og poteter samt vandvælling eller opvarmede erter. Sommer og vinter ligedan. Til håndværkere bruges smør til sild og poteter og ofte tykmelk istedetfor vandvælling.

4. Frokost om vinteren:

Mandag, onsdag og fredag: veksles med forskjelligt, såsom klubberøre, stegt fåre- eller gjeteribbe, stegt eller syltet flesk med poteter eller også smør og brød og altid kaffe.

            Søndag: Smør og brød og kaffe.

            Om sommeren:

Mandag, onsdag og fredag: enten smør og brød og kaffe eller smør og fladbrød eller flesk og fladbrød og altid kaffe.

Tirsdag, torsdag og lørdag: veksles med forskjelligt, såsom tykmelksold, lungemos eller også ost, prim og poteter og altid kaffe. Om sommeren: Tirsdag, torsdag og lørdag ost og prim og fladbrød samt kaffe.

Dugur: Grød og melk.

Aftensmad: Grød og melk eller undertiden poteter og melk. Ligedan hele året. Til håndværkere bruges oftest smør og brød og kaffe til frokost og altid til eftasvel.

5. Af brød fladbrød, baget af havremel, og ovnsbrød, baget af rugmel eller en blanding af rugmel og bygmel. Potetkage, baget af poteter og rugmel eller bygmel. Også vafler.

6. Blandkornmel bruges til grød.

            Den såkaldte klubberøre laves af opskåren klub eller blodpølse, som koges i en blanding af tynd kjødkraft, sød melk og lidt fedt. Den spises enten alene eller helst med poteter til.

 

XXI Vardal.

På en større gård i Vardal bruges fire måltider.

 

Frokost kl. 6, dugurd 9¾, middag 2¾ og aftensmad 7½. Til frokost bruges de dage, der er sul til middag, brød og kold melk, om vinteren varm; de ander dage afvekslende blod klub, persesylte eller flesk; søndag smør og brød.

            Dugurd: Mandag smør og poteter, tirsdag grynsåd med fedt til, onsdag tykmelksold, om vinteren blodpølse, torsdag melboller med fedt til, fredag pandekager, lørdag tykmelksold, om vinteren stegte kjødpølser eller smør og poteter.

Middag: Mandag, onsdag og fredag grød og melk, tirsdag spegeflesk, torsdag erter, kjød og flesk, lørdag sild og poteter, søndag stegt flesk, om vineren forskjellig fersk kjødmad eller ludefisk. Hver aften sild og poteter, undtagen lørdag melkevelling med fladbrød og søndag grød og melk. Kaffe til frokosten og efter middagen.

            En anden stor gård i Vardal.

            4 måltider: frokost kl. 6, dugurd kl. 9½, middag kl. 2½, aftensmad kl. 7½.

            Til frokost bruges de dage, der er sul til middag, brød og melk; om vinteren velling; de andre dage afvekslende spegeflesk, persesylte, blodklub eller smør og brød. Dugurd: 1 dag smør og poteter, 2 dage blod eller hakkepølse (lungemos) med survelling. Sommeren gryngrød med fedt til, 1 dag pandekage, 1 à 2 dage melkevelling med ærtebrød eller stegte kjødpølser med poteter.

            Middag: 2 dage kjød og flesk med ærter eller grynsuppe. 4 dage havre eller bygmelsgrød med melk eller tykmelksold; om vinteren 1 dag ludefisk og melkevelling.

            Aftensmad: Hver aften sild og poteter med survelling (primvelling) undtragen lørdag melkevelling med fladbrød og søndag sold eller grød og melk. -- Kaffe til frokosten og efter middagen.

 

XXII. Østre Toten

            På en middelstor gård er hovedmåltider: fordugurd kl. 6, dugurd kl. 9½, middag kl. 2½, aften 7½.

            Fordugurd: Ærtebrød og melk, bagefter kaffe med et stykke kogt sukker.

            Om sommeren:

            Dugurd. Mandag: Mysmørvelling, pandekage. Tirsdag: Grynsuppe eller ærter, kjød, flesk, poteter. Onsdag: Mysmørvelling, pultost, mysost, poteter. Torsdag: Opvarmet grynsuppe eller myssmørgryn, grynpølse. Fredag: Velling med melk, eller kromme, spegemad. Lørdag: Sur melkesold, men lidt fløde. Søndag hvad der falder, som lagesild og suppe, eller stegt flesk og melkevelling. Efter dugurden hviles til 11½, da kaffe.

            Middag: Hver middag grød og melk, helst sød.

            Aften: Hver aften sild og poteter, fladbrød.

            Eftasverd: Kl. 5 kaffe med en halv tyk skive ovnsbrød, eller lompe eller vafler som oftest med lidt sur fløde på eller smør; brød der bruges, er fladbrød, ærtebrød af finsigtet ærter og blandkorn og fladbrød af samsigtet blandkorm, ovnsbrød af samsigtet rugmel og lidt byg sat med gjær.

            Drikke om sommeren er vand med opløst surmyssmør, undertiden brygges der tyndt øl til drikke.

            Om vinteren er den forskjel, at man har sild og poteter og myssmørvelling til dugurd. Forskjellig mad om middagen, f.eks. saltepølse en dag og sylte, så længe det varer. Om aftenen grød og melk og ikke eftasverd.

            Husbondsfolket spiser i almindelighed af samme mad, men sidder i et annet værelse.


HOME OLD COOKBOOKS - NORSK MATKULTUR - ABOUT

Document published 8 AUG 2001.