Henry Notakers Norsk Matkultur

Peter Holm:

Forsøg til en Beskrivelse over Lister og Mandal Amter i Norge.

Topografisk Journal. Hefte 8-13. 1794-1795.

 

Peter Holm (1733-1817), amtmann i Lister og Mandal 1780-1806, etatsråd i 1780.

I de fleste Sogne har Bonden i nogle Aar lagt seg efter at sætte Potatos, Solarium tuberosum, og begynder lidt efter lidt at indsee den store Fordeel, samme giver, da de ved Forsörgere befundne til alle Ting tjenlige; de vilde især i dyre Kornaaringer være for Landmanden Brödföde, istendenfor at de nu gribe til Barkemeel; som er saa skadelig for Sundheden. Dog er endog denne Guds Velsignelse stedet i fin Priis, at Bonden nödes at gjöre den i Penge. Jeg veed de der har erholdt 2 Rd. for Tönden i Liighed med Korn. Dette viser Begjærligheden derefter, ihvor uproportioneret Prisen end er. Prisen paa Potatos bör aldrig overstide 1 Rd. pr. Tönde, af fölgende Aarsag: Paa det Stykke Land, hvor man avler 4 til 5 Tönder Korn, i lige villige Aaringer kan vist avles 20 Tönder Potatos; ja efter en og andens Erfarenhed, i lige Aaringer med Tilsyn og beqvem Jord, henved 50 Fold. Dette maa unægtelig gjöre en ulige Fordeels Forandring i en Bondes Oeconomie. (...)

            Levemaaden i Henseende til Mad og Drikke og Leje er kuns slet; de almindelige Maaltider daglig er: 1) Aabede, strax de forlader Sengen, og Bestaaer af Fladbröd og Smör med Knöeost eller Mysesmör, 2) Douren Klokken 8 eller 9, da de spise Gröd af Havre eller Bygmeel kogt i Vand, ganske tyk med suur Melk til, 3) Middag Klokken 1 eller 2, da de nyde Melkesold eller suur Melk med sönderbrudt Fladbröd udi, om Vaaren og Sommeren i Aanerne. 4) Qvælsbid, Eftermiddagsmad Klokken 5 eller 6, der bestaar af Smör, Bröd og Ost, og endelig 5) Aftensmad, som bestaar af Meelgröd og Melk.

            I Gjæstebude, Brylupper og Begravelser bruges Fladbröd bagt af Rugmeel, istendenfor Havre og Byg, og de övrige Retter i en tyk Kjödsuppe af Faare- eller Bukkekjöd og Gomlegoe, et Slags blöd Ost tillavet af söd Melk, Sirup og Korenter. Denne liden Mad erstattes med Overflödighed af Öl og Brændeviin, da Drukkenskab er en almindelig Lyst, hvorfra de fleste kan sjelden vogte sig, naar mindste Anledning gives dertil, i Besynderlighet i Vertskaber og ved Byerejser.

            De Midler, hvorved Folket ernæres i disse Sogne, er fornemmelig Skovene, hvorfra udförs Bjelker, Planker, Bord og anden stor og smaae Laft, der sælges til Christiansands Borgere, desuden Smör, Ost, Knöeost, Mysselsmör, Creature, Faar og Gedder, samt ved Klöve med deres Heste for Fjeldmændene hvad de behöve fra Kjöbstæden. (…)

            Deres Faar malkes 2 gange om Dagen; de vide ikke at benytte sig af Mælken til Ostning, men koger den fersk til deres Gröd. En Fejl er det naar de klippe Faarene for seent ud på Hösten.

[Ouestad Sogn, til Aae Hovedsogn]     Potetes-Avlingen har ellers i nogle og 20 Aars Tid meget tiltaget, saa at enhver Bonde dermed er forsynet nogenledes efter Omstændighederne, og priiser denne gode Sæd. Det er ikke ualmindeligt at finde Bönder som aarlig avle 20 til 30 Tönder, men for Mængden 5 til 10 Tönder.

§. 39.

Det som endu bliver til overs af denne almindelige Beskrivelse, er at melde noget om Almuens Tænkemaade, Skikke, Sæder, Levemaade og Bygninger. Folket i Landet maae da indeles i Fjeldfolk og Söefolk.

            Fjeldfolkene, som beboe Oplandet, ere haarde af Natur, leve ved slet og grov Kost, som for det meste bestaar i Melk, Ost, (Melk, Ost og Smör kalder Bonden Souvl) Havremeelsgröd og Bröd af samme, sjælden Kjöd eller Fisk. Kjödet spises altid törret eller röget, hvortil de drikke Vand blandet med Suurmelk. (…)

            Til Brylluper ere de i Henseende til Drikkevarer overflödige. Det bestaar i Brændevin og stærkt Öl, hvorpaa er sat en heed Gang. Jo mere af det Slags der kan bringes tilveje, jo höjere ansees Brylluppet; ja kan det siges til Gjæsterne, at 20 Tönder Öll er færdig, eller at der er brygget 16 Tönder Malt, og tillavet trende Ankere Brændevin, da ansees det stort og distigverer Bryllupsverten. Maden er maadelig og bestaar i en Faarekjöd-Suppe, saltet eller tör Fisk, noget röget Kjöd, og den anden Bryllupsdag endelig Gröd. Men ligesom Tillavelsen af Drikkevarer er overflödig, saa er og Fjeldmandens Lyst dertil ikke mindre; thi naar Bryllupet er stort, udholder de at drikke i nogle Dage. I den Tid er det en Skam at være ædrue, ihvor mange end Gjæsterne ere i tallet. Qvindfolkene, som ere gifte, pröve vel og de stærke Drikke, saavidt at de blive muntre; men for en ugift Pige holdes det ikke anstændigt.

            Bruden plejer og at imodtage Brudeskjænk af Gjæsterne, da enhver Huusfader giver for sig og Familie 1 til 2 Rd. i Penge, foruden en Foræring af Smör og Ost, som enhver förer med sig; men naar Bekostningerne ere betalte, har Brudefolkene, som oftest, intet uden Gjeld og Forbindtlighed i Tiden at betale det igjen ved andres Brylluper. I deres Samlinger gaaer Talen meest ud paa egne Bedrifter, om Heste- og Qvæghandel, hvorom de ved en Potte Öll kan væve hele Natten. Det er ellers en Fjeldmands Egenskab, at naar han er ædrue, da taler han om fine Mangler, og hvad der trykker ham, og disse Trængsler har mange Grene, fölgelig til den Slags Tale bliver Materie nok. Dette er ikke altid taabeligt eller ubeföjet; men jeg maae tilstaae at have fundet slige Tanker og Talemaader iblandt Almuen, som kunde give enhver Anledning til Eftertanke. Naar han derimod er drukken, bliver han kjedsommelig; da mangler han intet uden Leijlighed til at udföre Hævn for formeent Forurertelse, da er han storagtig, stærk, riig og klamrende, og kort sagt; da duer han intet.

§. 12. [Trykkfeil for 40?]

Söefolket, skjönt Bönder, ere i mange Ting annerledes; de ere mindre haardföre, holde sig bedre Kost, naar det vil strække til, de har mindre Melk, og hvad deraf tillaves, men bedre Korn og mere Fisk af Havet. (…)

            Hvad Brændeviins Misbrug angaaer, da viser Toldbögerne, hvilken stor Overflödighed deraf indföres fra Danmark og andre Steder, ikke at mælde om det, som ufortoldet indpractiseres ved enhver Udhavn, saa at om Brændeviinsbrænden blev tilladt Bonde og Borger, dog med nogen Indskrænkning, kunde neppe mer Anledning gives til Fylderie; derimod vilde det ikke lidet ophjelpe dette fattige Land ved Creaturernes Födning, uden at Menneskene derved kunde lide noget Brödtab. Brændeviins Misbrug indskrænkes lidet ved Pengeböder; vel mueligt, at man snarere naaede Öjemedet med nogle Slags större eller mindre notis insamiæ for dem, som drak sig fulde, hvilket, om jeg erindrer ret, engang var bestemt for dem, som overtraadte Brændeviins Forordningen i Sverrige, at de til et Overhörighedstegn maatte bære en Rude paa Armen. (…)

            Her ved Söekandten, hvor næsten enhver Lots har Brændeviin, som det eeneste, han synes at kunne styrke ham, naar han Dag og Nat maae med Livsfare ligge paa Söen, er alt Tilsyn umueligt for Övrigheden. Derimod var det at önske, at Almuen vilde troe, at en god Drik Öl gjorde den samme Nytte som Forfædrene, skjönt dermed endog nu skeer Misbrug ved at blande det med Brændeviin. Derpaa sættes en heed Gang eller den Urt Pors, for at give Öllet Kræfter, men den bryder Hovedet, og er derhos skadelig for Sundheden. Dette brygges dessuden af Malt som de gjör selv, og blander med almindeligt Malt, som de kjöbe.

 

[Wennesland, Övreböe og Hegeland] Levemaaden i Henseende til Mad og Brikke og Leje er kuns slet; de almindelige Maaltider daglig er: 1) Aabede, strax de forlader Sengen, og bestaaer af Fladbröd og Smör med Knöeost eller Mysesmör, 2) Douren Klokken 8 eller 9, da de spise Gröd af Havre eller Bygmeel kogt i Vand, ganske tyk med suur Melk til, 3) Middag Klokken 1 eller 2, da de nyde Melkesold eller suur Melk med sönderbrudt Fladbröd udi, om Vaaren og Sommeren i Aanerne. 4) Qvælsbid, Eftermiddagsmad Klokken 5 eller 6, der bestaar af Smör, Bröd og Ost, og endelig 5) Aftensmad, som bestaar af Meelgröd og Melk.

            I Gjæstebude, Brylupper og Begravelser bruges Fladbröd bagt af Rugmeel, istedenfor Havre og Byg, og de övrige Retter i en tyk Kjödsuppe af Faare- eller Buggekjöd og Gomlegoe, et Slagt blöd Ost tillavet af söd Melk, Sirup og Korenter. Denne liden Mad erstattes med Overflödighet af Öl og Brændeviin, da Drukkenskab er en almindelig Lyst, hvorfra de fleste kan sjelden vogte sig, naar mindste Anledning gives dertil, i Besynderlighet i Vertskaber og ved Byerejser.

I Spinds Sogn falder vel godt Korn, men almindelig ej den Mængde til hver Husholdning, at jo de fleste maae kjöbe, fordi Sletterne ere der for faa. (…)

Det meste, og næsten alt der faaes og avles i Præstegjeldet, er Havre; og Blandkorn, her halreent Korn kaldet, saaes noget; men af reent Byg meget lidet og end mindre Ruug, hvoraf Bönderne ej har uden noget lidet til Bröd i Julen. Af Havremeel er deres Bröd, Velling og Gröd; kan de tvende sidste Spiser blive af Blandkorn, er det paa det bedste, Öll har de sjelden uden i Julen, til Bryllupper og i Liigfær, da de gemeenlig i förste Fald gjör selv Malt af Blandkorn, og i de tvende sidste kjöbe hos Borgerne.

            Erter, Liin og Hamp faaes her ej; men nogen Humle avles især i Herrod Sogn til eget Brug. Potater ere nu almindelige, saa at enhver har til sit Huus, og finde sig vel derved. De bruges af dem til Eftermad eller Törmad saaledes som de ere kogte; ligeledes til Ost paa Folkenes Morgenbedte, hvorved spares Smör.

 


HOMEOLD COOKBOOKS - NORSK MATKULTUR - ABOUT

Document published 16 FEB 2009.