Henry Notaker's

Old Cookbooks and Food History

Old cookbooks online : Norway's first military cookbook (1852)

<--Back to Old cookbooks online

Anviisning for Soldaten til at koge Proviant i Feldtkjædlen. (Instructions for the soldier on how to cook food in the field pan.)

Bibliographical notice:
Place, date and name of publisher: Christiania 1852, P.T.Malling.
Gothic typeface. 7 pages. 12 x 8 cm, boards. Price: 2 shilling
Loc.: National Library, Oslo (
NBO
Contents: Introduction and four recipes.

Front page:
Anviisning for Soldaten til at koge Proviant i Feldkjædlen.
Pris: 2 sk.
Christiania
P.T. Mallings Forlagsboghandel.
1852

Recipes, page 3-7:

Almindelige Regler.
Det sædvanlige Kogekar er en Kobberkjædel med Kasserolle, beregnet til 5 Mand. Kjædlen rummer 7 Potter, Kasserollen 2. Da Kobberkar ere udsatte for at irre, især naar Suurt eller Salt kommes i samme, bør Karrene stedsekoges ud med Aske og vadskes vel forinden de benyttes; de maa aldrig skrabes med Jern, hvorved Fortinningen bedærves. Man bør stedse under Kogningen have et Laag over Kjædlen; dertil er Kasserollen bedst skikket; kan imidlertid et andet Laag erholdes, da bruges Kasserollen til at varme Vand i.

At koge Suppe paa fersk Kjød.
Hver Mand bliver i Almindelighed daglig tilstaaet:
5/8 Pd. fersk Oxekjød gjør altsaa for 5 Mand 3 1/8 Pd.
! 1/2 Pægel Byggryn " " " 5 do. 7 1/2 Pgl.
1 Lod Salt " " " 5 do. 5 Lod
Tag Kjødet vadsk det vel; kom det i Kjædlen med 4 Potter Vand samt Saltet. Naar Vandet begynder at koge, fremkommer et Skumsom stødes af med en Slev; kom saa 3 1/2 Pægel Gryn i Kjædlen; naar det har kogt i 1 Time opspædes Maden med 1 Pot Vand; - helst varmt - naar det atter har kogt 1 Time kommes igjen 1 1/2 Pot Vand i. Den hele Kogning medtager 2 1/2 Time og faaes 4 1/2 Pot temmelig tyk Suppe. Kan lidt Grønt - saasom Løg eller Petersille bekommes, da karves dette smaat og kommes i Kjædlen naar Suppen næsten er færdig; kan Rødder - saasom Gulerødder eller Petersillerødder bekommes, da deel disse i 4 Stykker og lad dem koge omtrent 1/2 Time; naar saadan Tilsætning kan erholdes, da tag lidt mindre Gryn. De besparede Gryn opbevares til Grød eller Melkegryn.

At koge Ærter paa salt Kjød eller Flesk.
Hver Mand vil til et Maaltid omtrent erholde:
1/2 Pd salt Kjød eller Flesk gjør altsaa til 5 Mand 2 1/2 Pd eller 5 Mærker.
1 1/3 Pægel Ærter " " " 5 do. 1 Pot 2 2/3 Pægle Ærter.
1 Lod Salt " " " 5 do. 5 Lod.
Maden bliver bedst, naar Kjødet, efterat være skaaret i 2 à 3 Stykker, udvandes i koldt Vand i Feldtkjædlen 12 à 13 Timer forinden Kogningen skal foregaae; ligesaa længe skal Ærterne ligge i Kasserollen, hvori kommes 1 Pot koldt Vand, for at svælle ud. Naar Maden skal koges, heldes Vandet af Kjødet og Ærterne, der lægges i Kjædlen, og kommes i samme 4 Potter koldt Vand. En saadan Portion Mad maa koges henved 3 Timer; men da Ærterne blive for tykke, heldes i samme 1/2 Time før de skal spises, 1 Pot varmt Vand. Salt haves nu paa efter Behov. Der erholdes 5 Potter Mad. Har man ei Tid til at udvande Kjødet, da skjæres det i flere Stykker og vadskes godt af forinden Kogningen skal begynde. Skal Ærterne koges paa saltet Flesk, da behøves dette ei at vandes, men kun at vadskes godt.
Kan detbekommes, da forbedres Maden ved lidt opkarvet Grønt af Petersille eller Løg, ligesom lidt knuust Peber eller Ingefær, saameget som 1/4 Spiseskee, frisker Smagen.

At koge Melkegryn
Af den indsparede Gryn tages til 5 Personer 3 Pægle Gryn; kom derpaa 4 Potter Vand: lad det koge ved sagte Ild 1 1/2 Time; kom saa i Kjædlen 2 à 3 Potter sød Melk; naar samme koger, kommes deri 1 Spiseskee Saft og Maden er færdig. Under Kogningen røres jevnlig paa Bunden af Kjædlen med en Træslev, thi Melkemad bliver ellers let forbrændt.

At koge Gryngrød.
Af den indsparede Gryn tages til 5 Personer 1 1/2 Pot Gryn; lad disse koge ved sagte Ild i 4 Potter Vand 1 Time; spæd saa op med 2 à 3 Poter, helst varmt Vand; naar det da atter har kogt 1 Time ved sagte Ild, kommes 1 god Spiseskee Salt i, og man faaer omtrent 6 Potter Grød. - Under Kogningen røres af og til med en Træslav, saa Maden ei forbrændes af Bunden.


HOME OLD COOKBOOKS - PUBLICATIONS - SCHOOL - TV - ABOUT...

Document published 20 JUL 2000.