Henry Notaker Norsk Matkultur

Skoler: spisereglementer m.m. 1700- og 1800-tallet 

1. Kostreglement på Katedralskolen i Oslo 1735

Kilde: "Kongelig Fundats for Christiania Skoles Kommunitet eller det saakaldte Christiani 6ti Stipendium, med tilhørende Spisereglement.2.9.1735. Reglement, hvorefter Christiania Communitets Alumni."

Reglene innebar stipendier til 30 av elevene og gratis bespisning av 30 til. Skolen la bespisningen ut på anbud til byens borgere, som i seks år skulle forsyne elevene med mat for en bestemt sum etter et bestemt reglement.

Søndag middag: Groffenbrad-suppe. En stek.

Søndag aften: Bokhvetegrøt av melk. Klippfisk eller bergfisk med smør til.

Mandag middag: Søt velling. En rett kjøtt med sennep.

Mandag aften: En vanngrøt av byggryn. En rett flyndre eller sild eller torsk.

Tirsdag middag: Kål og flesk. En rett kjøtt med sennep eller gulrøtter.

Tirsdag aften:  Bokhvetegrøt i melk. En rett kokte svisker med brød under.

Onsdag middag:  Suppe med brød i. Pepperrots kjøtt.

Onsdag aften:   En rett søt melk med brød i. En rett kjøtt.

Torsdag middag: Groffenbrad-suppe. En stek.

Torsdag aften: Byggryns-vanngrøt. En rett kokte svisker med brød under.

Fredag middag: Søt velling. En rett kjøtt.

Fredag aften: Søt grøt. En rett flyndre, sild, fisk eller pannekake.

Lørdag middag: Revet øllebrød med sirup i. Speke-, steke- eller kokesild, smør og brød.

Lørdag aften: Søt melk med brød i. En rett kjøtt.

 

2. Spisereglement for det Ancherske Weysenhus"

Kilde: "Protocol for det Ancherske Weysenhuus over Huusets Inventarier og Børnenes Klæder.11.4.1778."

Barnehjemmet var opprettet av Bernt Anker, i sin tid landets rikeste mann, og skulle gi forpleining og oppdragelse til fattige og foreldreløse borgerbarn. 

Middag:

Søndag: Kaal og Kjød

Mandag: Villing af Gryn eller Mæl med saltet Fisk

Tirsdag: Erter med Kjød eller Flæsk

Onsdag: Øl-Brød og Sild

Torsdag: Kaal eller Saad

Fredag: Villing og Fisk

Løverdag: Øl-Brød og Sild eller Makrel

Ved siden av denne maten skal barna hver dag ha flatbrød. De andre måltidene om dagen er nevnt mer skjematisk. Aftens lages av restene fra middagen eller består av grøt med sul på, helst melk, men eventuelt øl. Om morgenen skal de ha litt ost og smørbrød med øl eller melk og vann, på ettermiddagen et stykke smørbrød.

 

3. Spisereglement for landbruksskole ca. 1890

Dette er et spisereglement for Smålenenes amts landbrugsskole.

Frokost: Smørebrød med ½ liter melk, kogt eller kold efter årstiden.

Formiddagsmad (dugur): Som frokost. Om vinteren spises dog kun 1 gang før middag.

Middag:

Søndag sødsuppe med steg eller kjødkager, poteter og brød.

Mandag  helegrynsgrød.

Tirsdag  grynvelling med ludfisk eller flesk med saus, brød og poteter.

Onsdag  hvedemelsvelling og pandekager.

Torsdag  kål- eller grynsuppe, kogt kjød og flesk, poteter og brød.

Fredag  som tirsdag (eller lignende).

Lørdag  hvedemelsvelling med sild, poteter og brød.

Eftersvælg: Smørebrød med ½ liter melk, kogt eller kold.

Aften: Grød, kogt af sigtet byg- eller rugmel i vand.

            Anm. Bestyreren kan ombytte og erstatte de anførte retter med andre efter omstændighederne mere hensigtsmæssige, når kun det anførte forhold er tilstede.

 

2. Reglement for husmorskole 1870-åra.

Nordre Bergenhus "Amtsskole for jenter", den praktiske jenteskolen for nordre Bergenhus amt, ble drevet fra 1876. Staten betalte 75 % av utgiftene til lærerlønninger og stipendier til ”uformuende elever”. Husleie og kosthold ble dels betalt av elevene, dels av amtet. Skolen var beregnet på omtrent 20 elever. Nedenfor er skolens ”læreplan”.

 § 1. Skolens formål er at uddanne praktiske og oplyste husmødre, og i det hele give kvinden anledning til at erhverve på engang en videregaaende åndsdannelse og en større praktisk dygtighet i, hvad der i det daglige hører med til kvindens gjerning.

§ 2. Skolens lærefag er dels praktiske, dels theoretiske.De praktiske blive følgende:

1. Et såvidt muligt fuldstændigt, efter befolkningens levesæt, afpasset, tarveligt husstel.

2.         Havedyrkning; kjøkkenhave, urternes dyrkning og anvendelse i husholdningen.

3.         Kreaturrøgt og melkestel, ost- og smørtillavning.

4.         Håndarbeide: vævning, tilskjæring, syning, samt, om fornødiges, finere spinding og vævning.

§ 3. De theoretiske fag blive følgende:

1. Regning, navnlig hovedregning og husholdningsregnskab.

2.         Modersmål, læsning, retskrivning og stiløvelser.

3.         Historiske og geografiske foredrag i den udstraækning, hvori hensynet til skolens øvrige undervisning måtte tilstede det.

4.         Sundhedslære og diætetik for mennesker og dyr.

5.         Sang.

 § 4. Til undervisningen i de theoretiske fag anvendes høist 2 timer daglig. Undervisningen meddeles, såvidt den egner sig derfor, gjennem frie foredrag, der knyttes til kortere lærebøger, forsåvidt sådanne haves. Såfremt adgang dertil gives søges der ved skolen afholdt religiøse foredrag med særligt hensyn på kvindens opgave og pligter. Der holdes daglig husandagt.

§ 5. Skolen forenes med et veldrevet gårdsbrug, hvor elevene gives adgang til at deltage i alle de arbeider, der måtte være af betydning for deres praktiske uddannelse.

 § 6. Eleverne bor på skolen, får der sin kost og fører fælles husholdning. I husstellet deltager de turvis under fornødent tilsyn og veiledning. Skolen søges i det hele ordnet i lighed med et familiehjem. Det tilstedet dog de elever, der måtte have sit hjem i skolens umiddelbare nærhed, at bo hjemme, dog således, at de deltager på skolen i de øvrige elevers måltider. Eleverne medbringer selv seng- og håndklæder.  

§ 7. For undervisning samt kost og logis betales et månedligt bidrag, der fastsættes af amtsformandskabet og som erlægges forskudsvis ved hver måneds begyndelse. For ubemidlede elever haves 3 stipendier, for hvilke udgifterne til undervisning, kost og logis bestrides af det offentlige.

§ 8. Et kursus varer 9 måneder, fra begyndelsen af marts til udgangen af november. Der tilstedes ikke nogen at besøge skolen i kortere tid end et kursus. De elever, der efterat have gjennemgået et kursus, ønsker at deltage i et nyt derpå følgende, har fortrinsvis adgang til dette.

§ 11. Skolens lærerpersonale består af bestyreren med hustru samt 2 lærerinder, en i  meierivæsen og en i håndarbeide.

§ 12. Skolen nærmeste foresatte bliver en af amtsformandskabet valgt kommission på 3 medlemmer. Disse bør helst vælges således, at det ene medlem bor i skolens nærhed, og de 2 øvrige repræsenterer hvert sit distrikt af amtet. Skoledirektøren er medlem af kommissionen.

 


 HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR

Document published 16 FEB 2009.