Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Back to Sources

Tekster med viktig informasjon om mat

Texts with important information about food

 

Diplomatarium Norvegicum. Bd. 1-20. Christiania 1849-1915.

Nilssøn, Jens: Visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597. Ved Yngvar Nielsen. Kristiania 1885.

Norges Gamle Love. Bd. I-III. !846-49.

Norske lensrekneskapsbøker. Bd.I, II og V. 1937, 1940 og 1943.

Norske Magazin. Bd. I-III. Christiania 1858-1870.

Helseth, Hovel (anon): Den lille Tarif. Et forsøg paa at bevise Indførselen af adskillige fremmede Varer i Norge. Christiania 1820.

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Vol. 1-21. Oslo: Det Norske Videnskaps-akademi/ Jacob Dybwad 1956-1977.

Norske Stiftelser. Bd. I. Christiania 1858.

Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalis. Uforandret opptrykk av originalen fra 1555. København 1972.

Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken. (Stockholm) 1982.

Huus, skolelærer K.L.: Om Kvinden. Bergen 1872.

Querini, Pietro: "Viaggio del Magnifico messer Piero Quirino". I: Ramusio, Giovanni Battista: Navigationi et viaggi. Vol.2. Venetia 1559.

 

Ordbøker/dictionaries

Bork, Jacob Laugesen: Ordsamling fraa Bø i Vesteraalen. Skrifter fra Norsk Målførearkiv. VIII. Oslo 1956.

Falk, Hjalmar og Alf Torp: Etymologisk ordbog. Oslo 1991.

Fritzner, Johan: Ordbog over det gamle norske Sprog. Bd.I-III. Kristiania 1886-96.

Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutches Wörterbuch. Bd. 1-16. Leipzig 1854-1954.

Hannaas, Torleiv: Ordsamling fraa Robyggjelaget. Ældre norske Sprogminder II. Kristiania 1911.

Jenssøn, Christen: Den norske Dictionarium eller Glosebog. København 1646.

Leem, Knud: Professor Knud Leems Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari. Ved Torleiv Hannaas. Kristiania 1923.

Norsk Riksmålsordbok. Ved Trygve Knudsen og Alf Sommerfeldt. Annen utgave. Uendret opptrykk av originalen. Oslo 1983.

Pontoppidan, Erik: Glossarium Norvagicum. Bergen 1749.

Aasen, Ivar: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Fotografisk opptrykk av 1873-utgaven. Oslo 1983.

Se også svenske og danske ordbøker

 

Litteratur, viser etc./Literature, songs etc.

Reichborn-Kjennerud, I.: Flos medicinae. «Lægekunstens blomst». Halden: E. Sems trykkeri 1933. 122 s. Latinsk tekst og norske vers, utgitt med anmerkninger av Ingjald Reichborn-Kjennerud. Tegninger av Reidar Aulie. Ny utgave Oslo 1977. [«The flower of medicine». Latin and Norwegian text from the Salerno school.]

Reichborn-Kjennerud, I.: Regimen sanitatis Salerni. Helsediktet fra Salerno. Halden: E. Sems trykkeri 1932. 85 s. Latinsk tekst og norske vers, utgitt med tillegg og anmerkninger av I. Reichborn-Kjennerud. Tegninger av Reidar Aulie. [The poem on health from Salerno. Latin text and Norwegian translation of the famous medieval poem from the Salerno school.]

Reichborn-Kjennerud, I.: Den gamle urtegård. Lægeurter fra middelalderen. Sarpsborg: Borgarsyssel Museum, Norsk Papirforædling 1930. Omtale av 88 planter og deres virkning, med henvisning til Harpestreng og andre middelaldermanuskripter. [The old herbal garden. Medicinal herbs from the middle ages.]

Smuttan og lille Manasse: Helan går. Bordsange og drikkeviser. Oslo: Aschehoug, Emil Moestue A.S Boktrykkeri 1928. 104 s. [Helan går. Table and drinking songs.] 

Det var engang - Oslo: Statens Kornforretning, C.Dahls Bok- og Kunsttrykkeri A/S 1941. 16 s. En fortelling for barn om en vanskjøttet gård og verdien av å ta vare på jorda, vår mor. Fargeill. i teksten. Side 16: «Korndyrkerens grunnlov» i 10 paragrafer. Dette er Flyveskrift nr. 28, april 1941. [Once upon a time - . A story about the value of the earth, «our mother».]

Øksnevad, Reidar: Bacchus og Comus. Gyldne ord om mat og drikke. Oslo: Gyldendal, Centraltrykkeriet 1935. 76 s. + 2 bl. En antologi med litterære sitater. Reidar Øksnevad (1884-1958), journalist og forfatter, skrev mye om utenlandsk litteratur. [Bacchus and Comus. Golden words about food and drink. Literary quotations. By a writer and journalist.]

Øl-visene. Oslo: Frydenlunds bryggeri, Ringnes bryggeri, Schous bryggeri, Johan E. Schoubye (1940). 16 s. + 1 bl. [The beer songs.]

Let kost i sommervarmen. Kristiania: Korsarens forlag, Johannes Bjørnstads boktrykkeri 1907. 10 bl. Dette dreier seg om litterær «kost» illustrert med tegninger, humoristiske skisser og vers, men noen av dem med gastronomiske titler som «Ode til makrellen» og Bachfisch». [A light diet in the summer heat. A literary booklet.]

Dickmar, Helene: «Fra Kogebogen». Christiania: Fabritius 1895. 21 s. Dette er ingen kokebok, men en diktsamling der diktene bruker uttrykk fra kokekunsten metaforisk. Boka ble solgt ved Forfatterforeningens marked. Helene Dickmar er pseudonym for Hanna Andresen Butenschøn, født Døderlein (1851 - 1928). [«From the Cookbook». Poems where the art of cookery is used metaphorically.]

 


HOMEOLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 20 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000