Henry Notakers

Norsk Matkultur

Norwegian Food Culture

< Nyere verker/ Modern works

Studier og avhandlinger med bakgrunn i sosiologi, sosialantropologi, etnologi m.m.

Studies and theses with sociological, anthropological, ethnological and other aspects

 

Bach, Dil: En bid af Amerika: om "naturlig" mads sensuelle og æstetiske aspekter. Københavns Universitet. Specialerække. Institut for antropologi 118. København 1998

Bugge,  Annechen: Å spise middag – en matsosiologisk analyse. Trondheim: Tapir  2006.

Bugge, Annechen & Reidar Almås: “Domesic Dinner. Representations and practices of a proper meal among young suburban mothers”. In: Journal of Consumer Culture, 2006. Vol 6, No 2, pp. 203-229.

Bugge, Annechen and Runar Døving: Det norske måltidsmønsteret -- ideal og praksis. Lysaker: SIFO 2000.

Bugge, Annechen Bahr and Randi Lavik: Å spise ute. Oslo: SIFO 2007.

Bugge, Annechen Bahr: Ungdoms skolematvaner – refleksjon, reaksjon eller interaksjon? Oslo: SIFO 2007.

Bundgaard, Karen Marie og Boye Top Christensen: En bid af ældres hverdagsliv: en undersøgelse af måltidets aktiviteter, mønstre og betydninger. Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen. Odense 1999.

Døving, Runar: Rype med lettøl. Oslo 2003.

Edsman, Carl-Martin, Leif Hambraeus och Olof Mellander (red.): Kultur, religion och nutrition: en seminarserie arrangerad vid Institutionen för näringslära, Uppsala universitet 1981. Uppsala 1984

Ekström, Marianne: Kost, klass och kön. Umeå studies in sociology no. 98. Doktorgradsavhandling ved Umeå universitet. Umeå 1990.

Eriksen, Sissel H.: En kultursosiologisk studie av matvaner blant bønder. Dr. polit.-oppgave. Trondheim 1994

Fürst, Elisabeth L'Orange: Mat - et annet språk: rasjonalitet, kropp og kvinnelighet. Oslo 1995.

Fürst, Elisabeth: Vår matkultur: Konflikt mellom det tradisjonelle og det moderne. Delrapport 4 i serien Mat: arbeid og kultur. Lysaker 1985.

Hegnes, Atle Wehn: Tradisjonsmatfestivalenes tvetydighet. SIFO Fagrapport 3. Oslo 2003.

Johansen, Anders: Smak og behag: forsøk på å diskutere det udiskutable. Rapport fra Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen nr 44. Bergen 2000.

Kjærnes, Unni (ed): Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples. Oslo 2001

Krogstad, Anne: En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter. Oslo 2006

Lien, Marianne E.: "Fra bokna fesk til pizza": sosiokulturelle perspektiver på mat og endring av spisevaner i Båtsfjord, Finnmark. Oslo occasional papers in social anthropology 18. Oslo 1989.

Liukko, Anneli: Mat, kropp och social identitet. Doktorsavhandling. Stockholm 1996.

Magnus, Trine: Mat i media: risikokommunikasjon av genmodifisert mat.  Hovedoppgave i sosiologi ved NTNU. [Trondheim] 2000.

Mat och invandring i Norden. Nordiska ministerrådet. TemaNord 1995:551. Köpenhamn ca. 1995.

Mat og drikke i myte og kult. Norsk-dansk symposium i Oslo 1994. Chaos : dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier nr 23. København 1995

Neergaard, Gunnar: Religioner og kulturer - om skikker og tradisjoner. En veileder for helsepersonell. Oslo 1989

Talleraas, Eldrid: Klasser og smak: forbruk av mat med utgangspunkt i Bourdieus bok "Distinksjonen". Hovedoppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Oslo 2000.

Wandel, Margareta, Annechen Bugge og Jorun Skoglund Ramm: Matvaner i endring og stabilitet: en studie av måltidsvaner og matforbruk i ulike forbrukergrupper. Rapport fra Statens institutt for forbruksforskning nr 4-1995.

 


HOME OLD COOKBOOKS - ABOUT - NORSK MATKULTUR 

Last update 19 FEB 2009. Copyright © Henry Notaker 2000